Облік кредиторської заборгованості

зміст

ВСТУП 5

1. Облік кредиторської заборгованості 6

1.1. Облік розрахунків позиками 6

1.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 7

1.3. Облік заборгованості по податках 10

1.4. Облік іншої кредиторської заборгованості 13

2. Аналіз обліку кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ «Арман» 17

2.1. Поточні та довгострокові зобов'язання 18

2.2. Короткострокові зобов'язання 19

ВИСНОВОК 21

Додаток 23

Список використаної літератури 28


ВСТУП ВСТУП

Актуальність даної теми пов'язана з тим, що фінансовий стан підприємства характеризується рядом показників, серед яких платоспроможність і кредитоспроможність привертають особливу увагу користувачів фінансової звітності підприємства - інвесторів, банків, партнерів, акціонерів і т.д.

Оскільки грошові кошти є посередником у всіх розрахунках, очевидно, що для забезпечення нормального кругообігу засобів у народному господарстві, ведення діяльності в умовах ринкової економіки роль бухгалтерського обліку полягає в правильності і своєчасності виконання всіх необхідних розрахунків. У свою чергу ефективність розрахункових операцій багато в чому залежить від стану бухгалтерського обліку грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій.

Заборгованості, що виникають при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємств, утворюють поточний і довгострокове відволікання або залучення коштів, відомих як дебіторська і кредиторська заборгованості, що впливають в свою чергу на платоспроможність і ліквідність.

Мета даної курсової роботи - вивчити теоретичні основи, і поточну практику обліку кредиторської заборгованості, на прикладі ТОВ «АРМАН».

Завдання курсової роботи:

1. Розглянути теоретичний облік кредиторської заборгованості.

2. Проаналізувати кредиторську заборгованість на прикладі ТОВ «АРМАН».

3. Зробити висновки і скласти ряд заходів з обліку кредиторської заборгованості.

1. Облік кредиторської заборгованості 1.1. Облік розрахунків позиками

При недостатності власних коштів на виробничий і соціальний розвиток підприємства можуть залучати позики. Залежно від терміну погашення розрізняють довгострокові і короткострокові позики. Вони можуть бути отримані від банків, позабанківських установ на території країни і за кордоном в іноземній і національних валютах. Позики видаються на підставі укладеного кредитного договору.

Для узагальнення інформації за отриманими позиками призначені рахунки підрозділу 3000 «Короткострокові фінансові зобов'язання». Який включає рахунки:

3010 Короткострокові банківські позики

3020 Короткострокові позики отримані

3030 Короткострокова кредиторська заборгованість по дивідендах і доходам учасників

3040 Поточна частина довгострокових фінансових зобов'язань

3050 Інші короткострокові фінансові зобов'язання

За кредитом цих рахунків відображають залишки заборгованості на початок і кінець місяця і суми отриманих позик, а за дебетом - погашення позик, тобто зменшення заборгованості.

Для обліку операцій по кредиту рахунків підрозділу 3000 призначений журнал-ордер №4. Бухгалтерські записи в нього виробляються згідно з виписками банку та інші грошові документи по кредиту синтетичних рахунків підрозділу 3000 відображаються загальними підсумками за місяць згідно надійшли протягом місяця виписками банку по рядку «Обороти по дебету згідно з виписками банку» На підставі цих даних по кожному синтетичному рахунку підрозділу 3000 виводяться сальдо на кінець місяця по рядку «сальдо на кінець місяця» і переносяться в журнал - ордер, що відкривається на наступний місяць.

У журналі-ордері передбачені розділи для аналітичного рахунку за видами позик в розрізі синтетичних рахунків підрозділу 3000 «Короткострокові фінансові зобов'язання». Сума позикових оборотів і сальдо на кінець місяця в розрізі синтетичних рахунків переносяться в головну книгу [1].

1.2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

До постачальників і підрядникам відносять підприємства та організації, які постачають товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) або надають послуги та виконують різні роботи. Розрахунки з постачальниками та підрядниками, як правило, здійснюються в безготівковому порядку. Форма розрахунків визначається договором або угодою. Основними формами розрахунків є: акцептная, акредитивна, платіжними дорученнями, чеками, платіжними дорученнями в порядку планових платежів, в порядку заліку взаємних вимог, векселями.

Для відображення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками призначений рахунок 3310 «Короткострокова заборгованість постачальникам і підрядникам».

За кредитом рахунку 3310 «Короткострокова заборгованість постачальникам і підрядникам» відображається:

- вартість придбаних товарно-матеріальних запасів, необоротних активів та ін., А також вартість послуг з їх доставки та переробки на стороні - в кореспонденції з відповідними рахунками обліку ТМЗ, необоротних активів та ін .;

- вартість прийнятих робіт і спожитих послуг - в кореспонденції з рахунками 7110 «Витрати з реалізації продукції і надання послуг», 7210 «Адміністративні витрати»;

- сума податку на додану вартість по придбаних товарах (роботах, послугах) - в кореспонденції з рахунком 3130 «Податок на додану вартість»;

- сума виявлених нестач понад норми природного убутку проти отфактурованного кількості при прийманні на склад надійшли акцептованих (сплачених) ТМЗ і необоротних активів, а також невідповідність цін, обумовлених договором, і арифметичні помилки - в кореспонденції з рахунком 1280 «Інша короткострокова дебіторська заборгованість».

Облік розрахунків з постачальниками ведуть в журналі спеціальної форми або відомості по кожному рахунку - фактурі або платіжною вимогою дорученням, що дозволяє контролювати розрахунки по кожному документу.

Надійшли рахунку - фактури спочатку реєструють в «Журналі обліку вступників вантажів». У міру надходження цінностей на склади або приймання виконаних робіт і наданих послуг в журналі зазначають номери прибуткових документів і проставляють дату надходження запасів на склади або запитів, пов'язаних з розшуком непоступівшіх вантажів. За журналу контролюють також суми матеріальних цінностей, що знаходяться в дорозі. Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на підставі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів. У графі «Примітка» записують дані про оплату рахунку, відмову від акцепту або сумі часткового акцепту та ін. В журнал записують тільки акцептовані рахунки - фактури [2].

Акцептовані рахунки із зазначенням реєстраційного номера за журналом обліку вступників вантажів передають в бухгалтерію. Тут їх дані записують в журнал з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, який бухгалтерія заповнює в три етапи.

На першому етапі записи в журнал роблять при надходженні акцептованих рахунків - фактур і інших розрахункових документів. При цьому записують реєстраційний номер і номер платіжного вимоги - доручення, найменування постачальника, суму акцепту рахунку - фактури. Потім рахунок - фактуру постачальника передають відділу постачання або митній службі для отримання вантажу у місцевих постачальників або на залізничній станції, склади тимчасового зберігання - при надходженні цінностей від інших постачальників.

На другому етапі запис в журнал виробляють на підставі надійшли в бухгалтерію зі складу прибуткових документів. В журналі зазначають номери цих документів, вартість надійшли цінностей за обліковими або договірними цінами і їх фактичну вартість згідно з платіжним вимогу - доручення в розрізі кореспондуючих рахунків з обліку товарно-матеріальних цінностей або витрат на виробництво.

Прибуткові документи повинні бути ретельно перевірені, і відповідати кількості матеріальних цінностей в платіжній вимозі - дорученні. Якщо під час приймання вантажів виявляють нестачу чи псування цінностей, з вини постачальника або транспортної організації, то на підставі актів про приймання матеріалів і розрахунку суми претензій, суму претензій списують з кредиту рахунку 3310 в дебет рахунку 1280 «Інша короткострокова дебіторська заборгованість». Якщо недостачу матеріальних цінностей встановлюють до акцепту розрахунково-платіжних документів, то на її суму зменшують акцепт відповідного розрахунково-платіжного документа.

У журналі відображають також операції з обліку розрахунків з постачальниками за виконаних робіт та наданих послуг. При записи в журнал даних рахунку - фактури, пред'явленого за роботи і послуги, вказують, за що він пред'явлений, а записи по дебету відповідних рахунків - споживачів робіт і послуг виробляють на підставі розмітки кореспондуючих рахунків, зробленої бухгалтерією на рахунках - фактурах постачальників.

На третьому етапі в журналі відображають оплату рахунків - фактур. Відмітки про оплату роблять на підставі виписок з розрахункового та інших рахунках в банку. При цьому вказується дата оплати рахунку, і з якого рахунку проведена оплата (1010, 1040, 1050).

В кінці місяця в журналі підраховують підсумки і виводять залишки по неоплаченими рахунками. Висновок журналу проводять за чотирма рядками: разом за місяць, сторно матеріалів в дорозі на початок місяця, матеріали в дорозі на кінець місяця, всього по журналу.

В аналітичних даних показують заборгованість за векселями: термін оплати яких не настав; за простроченими оплатою векселями, матеріали в дорозі (в тому числі понад нормативний термін вантажообігу) [3].

1.3. Облік заборгованості по податках

Обов'язкові платежі до республіканського і місцевого бюджетів встановлюються і регулюються Кодексом Республіки Казахстан «Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету». А також нормативними правовими актами, прийняття яких передбачено Податковим кодексом, за винятком питань митних платежів, платежів за забруднення навколишнього середовища і обов'язкових платежів за використання природних ресурсів [4].

Підприємства здійснюють розрахунки з бюджетом по різним видам платежів: ВПП, ІСН, ПДВ, акцизів, соціальному податку та інших податків.

Облік розрахунків з бюджетом ведуть на рахунках зобов'язань підрозділу 3100 «Зобов'язання за податками». За кредитом рахунків відображають залишки заборгованості на початок і кінець місяця і суми, нараховані на користь бюджету. А по дебету - погашення заборгованості перед бюджетом.

Рахунок 3110 «Корпоративний прибутковий податок підлягає сплаті» призначений для відображення нарахованих та перерахованих сум прибуткового податку з юридичних осіб. Об'єктом оподаткування є сукупний річний дохід за мінусом відрахувань.

Платниками корпоративного прибуткового податку є підприємства - резиденти, за винятком Національного банку Республіки Казахстан і державних установ, а також підприємства-нерезиденти, які здійснюють діяльність в Республіці Казахстан через постійне представництво або отримують доходи з джерел в Республіці Казахстан і мають оподатковуваний дохід в податковому році, дохід , оподатковуваний у джерела виплати. Або чистий дохід підприємства - нерезидента, який провадить діяльність у Республіці Казахстан через постійне представництво.

Відстрочений податок - це податок, що виникає в результаті тимчасових різниць. Вони виникають в одному періоді і анулюються в наступних періодах.

Платниками індивідуального прибуткового податку є фізичні особи, які мають оподатковуваний дохід в податковому році. До фізичних осіб - платників індивідуального прибуткового податку відносяться громадяни Республіки Казахстан, громадяни іноземних держав та особи без громадянства.

Об'єктами оподаткування ІСН, є:

- Доходи, що оподатковуються у джерела виплати;

- Доходи, неоподатковувані у джерела виплати;

- Оподатковуваний дохід визначається в тенге [5].

Податок на додану вартість являє собою відрахування до бюджету частини приросту вартості, доданої в процесі виробництва і обігу товарів, а також відрахування при імпорті товарів на територію Республіки Казахстан.

Об'єктом оподаткування ПДВ є оподатковуваний оборот і оподатковуваний імпорт.

Платниками ПДВ є особи, які встали на облік по ПДВ в Республіці Казахстан. За винятком державних установ. Платниками ПДВ при імпорті товарів є особи, які імпортують ці товари на територію Республіки Казахстан відповідно до митного законодавства Республіки Казахстан.

Іншим видом непрямих податків є акцизи. Акцизний податок стягується з продукції і включається в ціну товарів.

Соціальний податок сплачують юридичні особи, індивідуальні підприємці, приватні нотаріуси, адвокати.

Об'єктом оподаткування є витрати роботодавця, що виплачуються працівникам у вигляді доходів працівника, до яких відносяться будь-які доходи, що виплачуються роботодавцями у грошовій або натуральній формі, включаючи доходи, надані роботодавцем у вигляді матеріальних, соціальних благ.

Для індивідуальних підприємців, приватних нотаріусів і адвокатів, об'єктом оподаткування соціальним податком є ​​чисельність працівників, включаючи самих платників.

Платниками земельного податку є фізичні та юридичні особи, які мають об'єкти оподаткування:

- На праві власності;

- На праві постійного землекористування;

- На праві первинного безоплатного тимчасового землекористування.

Податок на транспортні засоби нараховується на всі види транспортних засобів, що знаходяться на території Республіки Казахстан.

Платниками податку на транспортні засоби є фізичні особи, які мають об'єкти оподаткування на праві власності, і юридичні особи, їх структурний підрозділ, що мають об'єкти оподаткування на праві власності, господарського введення або оперативного управління [6].

Об'єктами оподаткування є транспортні засоби, за винятком причепів, що підлягають державній реєстрації та які перебувають на обліку в уповноваженому органі. Податок на транспортні засоби сплачуються один раз на рік [7].

Платниками податку на майно є:

1. Юридичні особи, які мають об'єкт оподаткування на праві власності, господарського відання або оперативного управління на території Республіки Казахстан;

2. Індивідуальні підприємці, що мають об'єкт оподаткування на праві власності на території Республіки Казахстан;

3. Юридичні особи нерезиденти Республіки Казахстан є платниками податку за об'єктами оподаткування, які перебувають на території Республіки Казахстан.

Об'єктом оподаткування є основні засоби та нематеріальні активи.

Податковою базою щодо об'єктів оподаткування податку на майно є середньорічна залишкова вартість об'єктів оподаткування, що визначається за даними бухгалтерського обліку. Підприємства та індивідуальні підприємці обчислюють податок на майно за ставкою 1% у середньорічній вартості об'єктів оподаткування. Податок на майно враховується на рахунку 3180.

1.4. Облік іншої кредиторської заборгованості

Облік іншої кредиторської заборгованості та нарахувань ведеться на рахунках підрозділів 3300 «Короткострокова кредиторська заборгованість», 3400 «Короткострокові оціночні зобов'язання» і 3500 «Інші короткострокові зобов'язання», до якого входять такі рахунки: 3410 «Короткострокові гарантійні зобов'язання», 3350 «Короткострокова заборгованість з оплати праці », 3340« Короткострокова кредиторська заборгованість філіям та структурним підрозділам », 3360« Короткострокова заборгованість з оренди », 3380« Короткострокові винагороди до виплати », 3390« Інша кра ткосрочная кредиторська заборгованість ».

Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці ведеться на пасивному рахунку 3350 «Короткострокова заборгованість з оплати праці».

Облік розрахунків з посадовими особами. Для обліку розрахунків з філіями та структурними підрозділами призначений рахунок 3340 «Короткострокова кредиторська заборгованість філіям та структурним підрозділам», на якому враховують розрахунки з цими особами. На суми оплати праці, нараховані посадовим особам, дебетують рахунок 7210 «Адміністративні витрати» і кредитують рахунок 3340 «Короткострокова кредиторська заборгованість філіям та структурним підрозділам». Обґрунтоване ведення заборгованості філій і структурних підрозділів дозволяє акціонерам мати в будь-який час без здійснення будь-якої вибірки даних, відомості про оплату праці та інших благ, одержуваних філіями та структурними підрозділами суб'єкта [8].

Нарахована заборгованість по відпустках робітників. Суми, віднесені з кредиту рахунку 3350 «Короткострокова заборгованість з оплати праці» в дебет рахунків, що вимагають аналітичного обліку, повинні бути записані на відповідні статті, замовлення та інші об'єкти обліку [9].

Орендні зобов'язання ведуться на пасивному рахунку 3360, які використовує підприємство - орендар. За кредитом рахунку відображається заборгованість підприємства - орендаря підприємству - орендодавцю за отримані від нього в довгострокову оренду основні засоби. За дебетом рахунка 3360 відображається оплата заборгованості підприємству - орендодавцю.

Облік відсотків до оплати ведеться на рахунку 3380 «Короткострокові винагороди до виплати». При нарахуванні всіх видів відсотків до оплати (за отриманими в банках кредитами, за договорами позики, за договорами позики, за договорами на оренду майна, з цінних паперів та ін.) Дебетують рахунок 7310 «Витрати з винагород» і кредитують рахунок 3380 «Короткострокові винагороди до виплати », і кредиту рахунків:

1 040 «Грошові кошти на поточних банківських рахунках в тенге» - при оплаті відсотків з розрахункового рахунку;

1050 «Грошові кошти на поточних банківських рахунках у валюті»;

1010 «Грошові кошти в касі в тенге» - при оплаті відсотків готівкою з каси.

Аналітичний облік відсотків до оплати ведеться в оборотній відомості по розрахункових рахунках, в якій аналітичні рахунки відкривають на кожного платника відсотків - юридична або фізична особа.

Облік інших нарахованих витрат ведеться на рахунку 3390 «Інша короткострокова кредиторська заборгованість», на якому відображаються суми відрахувань в створені резерви на ремонт власних та орендованих основних засобів, на покриття витрат в сезонних галузях промисловості, на ліквідацію наслідків, пов'язаних із завершенням операцій по недрапользованію і ін. Резерви (фонди) на підприємствах створюються тільки для цілей рівномірного розподілу окремих витрат протягом звітного періоду. Якщо протягом звітного періоду резерв було змарновано, в кінці звітного періоду невикористана частина резерву сторнується.

Для обліку іншої кредиторської заборгованості та нарахувань призначені рахунки підрозділу 3300 «Короткострокова кредиторська заборгованість». Облік іншої кредиторської заборгованості ведеться на рахунку 3390 «Інша короткострокова кредиторська заборгованість».

За виконавчими листами - в кореспонденції з рахунком 3350 «Короткострокова заборгованість з оплати праці»:

- нарахування заборгованості при поверненні реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), оплачених покупцями і замовниками повністю або в сумі виданих їм авансів, - в кореспонденції з рахунком 6020 «Повернення проданої продукції»;

- нараховані суми витрат за поточною оренді - в кореспонденції з рахунками 7110 «Витрати з реалізації продукції і надання послуг», 7210 «Адміністративні витрати», 7450 «Витрати з операційної оренди».

За дебетом рахунку можуть відображатися:

- суми погашення заборгованості, що виникла - в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів (1010, 1040, 1050);

- суми прибуткового податку, утримані при нарахуванні суми доходу учасникам товариства відповідно до їх часток - в кореспонденції з рахунком 3390 «Інша короткострокова кредиторська заборгованість»;

- залік раніше сплачених сум орендної плати - в кореспонденції з рахунком 3360 «Короткострокова заборгованість з оренди»;

- знижки з продажів і з ціни, надані покупцям і замовникам товарів - в кореспонденції з рахунками 6030 «Знижки з ціни і продажів». Аналітичний облік по рахунка 3300 ведеться по кожному кредитору у відомості обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами [10].


розділ: фінансові науки
Кількість знаків з пробілами: 35905
Кількість таблиць: 4
Кількість зображень: 0

... різними дебіторами і кредиторами »субрахунок 1« Розрахунки по майновому і особистому страхуванню »ведеться по страховикам і договорами страхування. Основні проводки з обліку кредиторської заборгованості за новим і старим Планом рахунків наведені в таблиці № 3 Новий План Старий План рахунків рахунків Зміст операції Д-т ...

... ", можна поставити високу оцінку системи внутрішнього контролю. Таблиця 2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку дебіторської і кредиторської заборгованості в ТОВ" Кора "№ п / п Зміст питання Варіант відповіді Так Ні Немає відповіді 1 Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками -наявність і правильність оформлення договорів (контрактів) на поставку матеріалів; ...

... кредиторська заборгованість, підприємство часто змушене вдаватися до різноманітних не грошовим формам розрахунків (бартер та ін.), Піддаватися різного роду штрафним санкціям. [47.29] До безпосередніх завдань аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості належать такі: • точний, повний і своєчасний облік руху грошових коштів і операцій з їх руху; • контроль за дотриманням ...

... заборгованість, що виникла в зв'язку з постачанням товарів, орендою, видачею та отриманням авансів, зберіганням і страхуванням вантажів, наданням посередницьких послуг і т.д. У бухгалтерському обліку і звітності дебіторська і кредиторська заборгованість групується по: економічним змістом; термінами надання; часу повернення; ступеня забезпечення боргових зобов'язань; можливості стягнення. В обліку ...