Кадровий консалтинг - ефективний спосіб систематизації роботи організації

 1. Зі статті ви дізнаєтесь:
 2. Cпособ № 1.
 3. Cпособ № 2.
 4. Cпособ № 3.
 5. Cпособ № 4.
 6. Аудит як метод кадрового консультування
 7. Коли потрібно замовляти кадровий консалтинг і аудит

Кадровий консалтинг і аудит - напрямки менеджменту. Їх метою є систематизація роботи служби управління персоналом, але методи і прийоми при цьому різняться. Про основи консалтингу та аудиту, їх відмінностях читайте в статті.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Кадровий консалтинг: поняття і сутність

Кадровий консалтинг (human resource consulting) - система заходів, які спрямовані на корекцію і вдосконалення організаційної структури фірми, її корпоративної культури, вирішення поточних завдань, пов'язаних з людськими ресурсами. Основні цілі hr консалтингу полягають в створенні та впровадженні технологій управління персоналом організації, які ефективні в конкретній ситуації.

Скачайте документи по темі:

У порівнянні з аудитом консалтинг зачіпає широкий спектр питань: аналіз потреб в персоналі, пошук нових працівників, атестацію, розробку індивідуальних програм розвитку фахівців, підвищення кваліфікації, оцінку результатів трудової діяльності. Кадрове консультування необхідно для стимулювання мотивації, діагностики і корекції соціально-психологічного клімату.

Завантажити документ >>>

Цілі і завдання кадрового консалтингу: Цілі і завдання кадрового консалтингу:

 • Розробка та оптимізація окремих процедур з управління кадрами в організації;
 • підвищення ефективності роботи служби управління персоналом компанії;
 • організація ефективної діяльності служби по роботі з кадрами з нуля.

Для вирішення завдань в ході консалтингу виконують: аналіз стану та кадрового потенціалу організації; аналіз посадових функцій, а також організаційно-кадрової структури; оцінку чинного менеджменту і рівня його мотивації; оптимізацію наявних технологій управління і діяльності співробітників . Принципи кадрового консультування відрізняються, тому неможливо виділити єдиний алгоритм його проведення.

На практиці консультанти використовують різноманітні методи. Найбільш ефективними є чотири способи кадрового консалтингу:

Cпособ № 1.

Коучинг - експертне навчання працівників з метою вдосконалення професійних, ділових і особистісних якостей. Тренер не дає типових інструкцій по виконанню завдань, його мета - поставити учня фахівця в такі умови, щоб він самостійно знайшов ефективні шляхи вирішення проблеми.

Cпособ № 2.

Нейролінгвістичне програмування - технологія впливу на співробітника через моделювання відчуттів, переживань, настроїв. Виконати цей вид консалтингу вийде тільки у дипломованого фахівця.

Cпособ № 3.

Моделювання структури бізнес-процесів - актуальний спосіб при перебудові системи управління або впровадженні інших змінах. Консультант розробляє модель перетворень, оптимізуючи саму систему роботи з персоналом, формулюючи потенційно нові вимоги до нього.

Cпособ № 4.

Метод соціальних досліджень - зрозумілий і простий у виконанні спосіб систематизувати роботу. Консультант проводить бесіди, опитування, влаштовує анкетування працівників компанії з метою визначення принципів, якими вони керуються при виконанні завдань. він оцінює рівень мотивації , Готовністю змінити стиль роботи.

Можна виділити етапи кадрового консалтингу, які застосовують в організаціях різного типу і призначення. Чим досвідченіший аналітик, тим швидше вдається перейти від одного етапу до іншого, розробити правильну стратегію систематизації роботи служб і всього персоналу організації.

Етапи кадрового консалтингу

Особливості

аналітичний

Етап починається з визначення теми, завдань hr консультування. Консультант аналізує всю передісторію подій, встановлює, що призвело організацію до необхідності звернутися за консультацією. Він збирає додаткову інформацію про процеси, діагностує ситуацію, визначає ефективну програму консультування.

програмує

Мета етапу - активізація співробітників для досягнення бажаних результатів. Для цього створюються три середовища:

 • Розвиваюча. Формує штучні процеси, спрямовані на навчання персоналу.

 • Підтримуюча. Необхідна для успішного протікання процесів.

 • Закріплює. Допомагає перейти від змодельованого процесу в саморегульовані.

Що дають сучасні методи кадрового консалтингу:

 • економію часу керівництва та ключових працівників на підбір персоналу;
 • підвищення продуктивності праці;
 • оптимізацію витрат, витрат на ФОП;
 • оцінку системи управління наявними кадровими ресурсами;
 • підтримання здорового психологічного клімату в робочому колективі.

Кадровий консалтинг і аудит взаємопов'язані, тому компанії можуть вдаватися до проведення обох процедур. Для цього можна залучити як зовнішніх, так і внутрішніх фахівців. Звертатися в сторонні організації раціонально тоді, коли в фірмі працює велика кількість співробітників, є багато документів.

Можливо, вам буде цікаво дізнатися:

Аудит як метод кадрового консультування

поняття аудиту прийшло в кадрову середу з бухгалтерії. Він має на увазі незалежну перевірку документів. Нерідко в організаціях безвідповідально ставляться до діловодства, вважаючи його другорядним. Тому в порядок документи призводять тоді, коли з'являється перевірка з боку наглядових органів. Даний підхід вважається помилковим, адже за порушення вимог законодавства щодо оформлення паперів компанія може отримати суттєві штрафи.

метою аудиту на відміну від кадрового консалтингу вважається виявлення ризиків виникнення конфліктів, в тому числі трудових спорів і претензій з боку трудової інспекції. Нерідко аудит входить в комплекс заходів по консалтингу або проводиться незалежно від нього. Можливе проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту.

вид

Особливості

зовнішній аудит

Процедура проводиться силами компанії. Доручити внутрішній аудит можна тільки працівнику, добре знайомому з трудовим законодавством і має навички підготовки та оформлення документів. Зазвичай процедуру виконує юрист або начальник відділу кадрів.

Внутрішній аудит

Аудит передбачає запрошення фахівців, зазвичай з консалтингових компаній. Перевіряючі готують детальний звіт про порушення, дають рекомендації по їх усуненню та запобіганню в майбутньому.

Можливе проведення не тільки зовнішнього і внутрішнього аудиту, а й повної або часткової перевірки кадрових документів.

Повний аудит - перевірка всієї кадрової документації. В результаті формуються детальні рекомендації щодо усунення порушень. Зазвичай під час нього проводять і кадровий консалтинг.

Вибіркова перевірка документів дає тільки загальне уявлення про стан кадрового обліку, допомагає виявити зони ризику і типові помилки.

В ході аудиту потрібно провести три види робіт:

 • виконати експертизу документів на відповідність нормам законодавства;
 • перевірити наявність комплекту документів, передбачених законом;
 • оцінити сегменти підвищеного ризику.

Особлива увага приділяється правомірності кадрового оформлення діяльності іноземців, укладення договорів, оформлення та оплати понаднормових робіт.

Підсумком аудиту є висновок, що відображає ситуацію в організації з ведення діловодства та оформлення трудових відносин. Документ надається замовнику. Кожен пункт складається за схемою: предмет перевірки, вид порушення, коментарі, ризики компанії. Кадровий аудит допомагає виявити випадки недотримання законодавства з описом ризиків , Усунути порушення, змінивши документи до виникнення спірних ситуацій.

Коли потрібно замовляти кадровий консалтинг і аудит

Існує багато ситуацій, коли звернення за послугами консалтингу та аудиту актуально. Але потрібно розуміти, що ефективність кадрового консалтингу безпосередньо залежить від навичок експерта, який виконує перевірку і оцінку процесів, стану документів і т.д.

Проведення кадрового консалтингу необхідно в наступних випадках:

з'явилася необхідність зміни системи управління колективом. Консалтер допоможе оптимізувати чисельність виконавців і керуючого персоналу, скоротити часові витрати на виконання рішень, ліквідувати зайву інформацію, що сповільнює роботу. При необхідності виконується автоматизація деяких бізнес-процесів.

Наявність у керівників сумнівів у правильності розподілу обов'язків серед фахівців. Кадровий консалтинг допомагає правильно оцінити особистісні та професійні якості, грамотно розподілити навантаження.

Проблеми з відділом кадрів. Експерт навчить службу правильно вести справи, проведе реорганізацію відділу, спланує його роботу.

Необхідність формування корпоративної культури. Фахівці з кадрового консалтингу мають досвід її створення, поліпшення, а також володіють методами донесення цінностей організації до співробітників. Професійні консалтери сформують оптимальний мікроклімат, що підвищить конкурентоспроможність компанії на ринку.

Коли проводять аудит?

 • Якщо відбулася зміна керівника відділу кадрів або фахівця, відповідального за діловодство.
 • Звільнили скривдженого працівника. З'явилася можливість скарги до трудової інспекції.
 • Змінився керівник організації.
 • Змінилося чинне законодавство, яке регламентує порядок ведення документації.

висновок

Незалежно від того, які види кадрового консалтингу планується провести, необхідно відповідально підходити до вибору компанії, що надає подібні послуги. В ідеалі консалтер повинен мати досвід роботи більше 2-3 років і відповідну освіту. Додатково вивчіть відгуки, рекомендації. Це дозволить уникнути марної трати грошей на послуги сумнівної якості.

Можливо, вам буде цікаво дізнатися:

Коли проводять аудит?