звіт по практиці - Звіт по практиці в районному суді.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


звіт з практики Звіт з практики в районному суді

інформація:

Тип роботи: реферат. Доданий: 27.10.2012. Рік: 2011. Сторінок: 17. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word
ЗМІСТВСТУП

У підсистемі цивільних судів загальної юрисдикції районний суд є основною ланкою. Це обумовлено перш за все його широкою компетенцією щодо здійснення правосуддя, а також тим обсягом роботи, який фактично їм виконується (в районних судах по 1 інстанції розглядається і дозволяється більше 99% всіх судових справ).
На частку судів основної ланки доводиться більшість справ: всі матеріали про адміністративні правопорушення, підвідомчих судам, а також справи за скаргами на законність і обгрунтованість арешту чи продовження терміну утримання під вартою, ряду інших дій органів попереднього розслідування. Вони не розглядають лише ті кримінальні та цивільні справи, які відповідно до закону відносяться до відання інших судів (обласних, військових і т.п.).
У зв'язку з цим прийнято вважати районний суд основною ланкою судів загальної юрисдикції: населення звертається зі своїми проблемами, як правило саме в ці суди, там воно і знаходить найчастіше відповідь.
Суд цього рівня діє в кожному районі чи іншої аналогічної адміністративно-територіальної одиниці, а також в місті, що не має районного поділу. У районі (місті) створюється один суд, але можливе створення одного суду на район і місто або на район і міста, розташовані на території даного району. Можлива організація міжрайонних судів з урахуванням обсягу роботи і інших чинників. Судовий нагляд за діяльністю районних судів здійснюють верховні суди республік, крайові, обласні суди та інші.
До складу районного суду входять всі судді і народні засідателі даного суду. Відповідно до закону всі судді мають спільний статусом. Але це не виключає можливості і необхідності покладання на одного з них (якщо суддів кілька) обов'язків по організації роботи районного суду. Такі обов'язки покладаються на голови суду, який, як і інші судді, головує на судових засіданнях, а також призначає суддів як головуючих на судових засіданнях; організовує роботу з народними засідателями; веде особистий прийом громадян і організовує роботу з прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг; керує вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової статистики та ін.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

У період з 29 серпня по 26 вересня 2011 року я проходив навчальну виробничу практику в Свердловському районному суді міста Костроми. Головною метою для мене при проходження практики було придбати необхідні професійні навички юриста, а також зібрати і проаналізувати відомості, матеріали та інші дані, покликані служити базою для подальшої дипломної роботи.
Проходження практики в Свердловському районному суді почалося з інструктажу з техніки безпеки, з вивчення посадових інструкцій і правил внутрішнього розпорядку. Необхідно було згадати і законодавство про судову систему. Найбільш важливими є Конституція РФ, ФКЗ від 31.12.1996 № 1-ФКЗ «Про судову систему РФ», Цивільний процесуальний Кодекс РФ від 14.11.2002 № 138-ФЗ, Кримінально-Процесуальний Кодекс РФ від 18.12.2001 № 174-ФЗ, ФЗ від 20.08.2004 № 113-ФЗ «Про присяжних засідателів федеральних судів загальної юрисдикції в РФ», Закон РФ від 26.06.1992 № 3132-1 «Про статус суддів в РФ», Закон Української РСР від 08.07.1981 «Про судоустрій Української РСР» і інші нормативно-правові акти.
Свердловський районний суд охоплює територію одного району - Свердловський. Складається він з двох корпусів: перший - з розгляду цивільних і адміністративних справ, другий - з розгляду кримінальних справ. Він в межах своєї компетенції розглядає більшість кримінальних, цивільних справ і всі справи про адміністративні правопорушення, що підпадають під його юрисдикцію.
При проходженні практики я був закріплений за помічником голови Свердловського районного суду. Велику частину часу допомагав канцелярії. Познайомився з посадовими обов'язками співробітників канцелярії, спостерігав за їх повсякденною роботою, брав участь в цій роботі, а також виконував різні доручення.
Ознайомлення з організацією діловодства в районному суді почалося з наказу Судового департаменту при Верховному Суді РФ від 29.04.2003 № 36 «Про затвердження Інструкції щодо судового діловодства в районному суді», а також з самої інструкції. Інструкція дала уявлення про організацію діловодства в суді і допомогла познайомитися з його структурою.
Вивчивши інструкцію я оформляв вхідну і вихідну кореспонденцію. Це відбувається наступним чином. Вся надходить кореспонденція обов'язково реєструється в спеціальній книзі обліку вхідної кореспонденції. У журналі вхідної кореспонденції є порядковий номер, від кого надійшов документ, короткий зміст документа, дата і номер реєстрації, а також інші позначки. Працівник відділу діловодства розкриває пакети, перевіряє відповідність надісланих судових справ та інших матеріалів опису, а потім ставить на першій сторінці обкладинки справи (листи і т.п.) штамп, де вказується дата надходження матеріалу в суд, реєстраційний номер документа за журналом обліку вхідної кореспонденції . Після реєстрації, але не пізніше наступного робочого дня, вся надійшла кореспонденція передається за призначенням для розгляду. Позовні заяви та інші матеріали, прийняті на особистому прийомі суддею, не пізніше наступного робочого дня здаються у відділ діловодства для обліку в журналі вхідної кореспонденції, після реєстрації з присвоєнням відповідного реєстраційного номера і дати надходження повертаються судді для розгляду.
Вихідна кореспонденція також проходить реєстрацію. При відправці за призначенням судових справ та інших документів реєстрація проводиться в журналі вихідної кореспонденції. У журналі вихідної кореспонденції містить порядковий номер, найменування документа, кому спрямований, дата направлення та інші позначки.
Справи, матеріали направляються рекомендованими бандеролями, а позовні матеріали, виконавчі документи - рекомендованими листами або направляються кур'єрами. За дорученням керівника практики від установи я розносив кореспонденцію. Одержувач її обов'язково розписувався в розносної книзі для кореспонденції. Вона включає в себе порядковий номер, найменування, кому відправлена, прізвище отримав кореспонденцію і розписку в отриманні, а також дату отримання.
Оформлення надходять до суду пропозицій, заяв, скарг аналогічно реєстрації кореспонденції. Усі які у суд від громадян і організацій пропозиції, заяви і скарги реєструються в журналі з зазначенням дати їх надходження. Дублікати, повторні, а також додаткові звернення реєструються під тим же номером, що і спочатку надійшло звернення, із зазначенням дати їх надходження.
Зареєстровані звернення в той же день передаються голові суду, який визначає виконавця, термін розгляду і дає конкретні вказівки виконавцю.
Познайомився я також з реєстрацією цивільних справ. Так, всі справи, що надійшли до суду реєструються відповідно до документів первинного статистичного обліку на обліково-статистичних картках для цивільних. У цивільній справі заводиться один екземпляр картки форми N 6, алфавітний покажчик у справах позовного провадження ведеться на кожного відповідача; у справах, що випливають з публічних відносин, - на подавця скарги; у справах, що випливають з податкових відносин, - на платника податків; у справах окремого провадження - на заявника. Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках (ящиках) окремо по цивільних справах в порядку їх номерів таким чином, щоб останні номери поміщалися в передній частині картотеки (ящика). У картках, відповідно руху справи, повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені формами N 5. Таким чином обліково-статистичні картки фіксують весь хід провадження у цивільній справі від прийняття заяви до провадження до виконання судової постанови.
Оформлення цивільних справ після їх розгляду відбувається наступним чином. З рішення, ухвали або постанови, винесеного у справі, знімаються копії, які засвідчуються підписами судді і секретаря суду з додатком гербової печатки суду і надсилаються за належністю.
Готуючи розглянуте цивільну справу до здачі в відділ діловодства, секретар судового засідання:
а) підшиває у справу документи в хронологічному порядку:
б) нумерує аркуші справи і становить за своїм підписом опис знаходяться в ньому матеріалів або продовжує опис, складену органами розслідування;
в) робить відмітку про результати розгляду справи в журналі обліку справ, призначених до розгляду в судовому засіданні;
г) виписує виконавчі документи по справі, по якому судові рішення підлягають негайному виконанню.
Звернення до виконання рішення, ухвали і постанови суду покладається на суд, який розглядав справу по першій інстанції. Рішення, ухвали і постанови суду звертаються до виконання після набрання ними законної сили, за винятком випадків, коли за законом передбачено їх негайне виконання. Порядок звернення до виконання рішень і ухвал, що вступили в законну силу відбувається наступним чином. Що набрали законної сили судові постанови судів у цивільних справах звертаються до виконання відділом діловодства суду шляхом видачі виконавчого документа стягувачу або на його прохання - передачі (направлення) судового пристава-виконавця за місцем роботи, місцем проживання або перебування фізичної особи або за місцем знаходження майна, якщо боржником є ​​юридична особа. Виконавчі документи виписуються і передаються (направляються) за призначенням не пізніше наступного робочого дня після набрання законної сили судовим постанови.
Цивільні та адміністративні справи розподіляються між суддями Свердловського районного суду в залежності від ряду факторів: обсягу навантаження по розгляду справ, особливості професійної підготовки і ділових якостей того чи іншого судді, специфіки криміногенної ситуації в районі, за дорученням голови суду та інші.
Організаційна сторона діяльності районного суду не обмежується роботою суддів з розгляду надходять до суду справ. Істотна роль в ній належить апарату суду, який включає: адміністратора суду, секретарів канцелярії, секретарів судових засідань, діловодів, допоміжний технічний персонал.
Адміністратор районного суду підпорядковується голові відповідного суду і виконує його розпорядження. Він вживає заходів з організаційного забезпечення суду, підготовці і проведенню судових засідань; взаємодіє з адвокатурою, п / о та іншими державними органами з питань забезпечення діяльності суду; вживає заходів щодо забезпечення належних матеріальних і побутових умов для суддів і працівників апарату суду; здійснює інші заходи щодо забезпечення діяльності суду.
Роботу суддів безпосередньо забезпечують секретарі районного суду. Вони здійснюють діловодство по судових справах, що підлягають розгляду в суді, ведуть відповідні журнали і картки, що відображають рух справи і прийняті у ній рішення, оформляють закінчені справи для передачі їх в архів. Основний обов'язок секретарів судового засідання - вести протокол судового засідання під час розгляду справи. Крім того, вони забезпечують технічну підготовку судового засідання, зокрема, організовують виклик беруть участь у справі, перевіряють їх явку до суду.
У канцелярії присутня архіваріус, в чиї обов'язки входить видача протоколів судових засідань, рішень і постанов суду. Крім того там же працює діловод. Очолює всіх співробітників завідувач канцелярії. Він розподіляє роботу між співробітниками канцелярії і контролює її виконання, оформляє службову переписку суду з вищестоящими судовими та іншими правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, веде книгу наказів і розпоряджень по районному суду, готує матеріали статистичної звітності, організовує роботу архіву і виконує ряд інших функцій.
У забезпеченні роботи суддів присутні також консультанти, які ведуть довідкову роботу із законодавства та судової практики, а також забезпечують підтримку законодавства в контрольному стані, беруть участь в узагальненні судової практики.
Невід'ємною частиною проходження практики була присутність на судових засіданнях у цивільних, кримінальних та адміністративних справах. На судових засіданнях я познайомився з порядком ведення протоколу судового засідання. У протоколі відображаються всі дії, вчинені в судовому засіданні, хід судового розгляду, всі істотні для справи моменти розгляду справи, в тому числі окремі процесуальні дії, а також дії суду, вчинені поза засіданням.
Судові засідання надали на мене велике враження. Я на практиці побачив реалізацію правових норм в життєвих ситуаціях, познайомився з порядком судового засідання і особливостями розгляду справ. Мені запам'яталися такі справи: про позбавлення особи права керування транспортним засобом, про витребування у страхової організації грошової виплати по страховому випадку, про позбавлення батьківських прав, справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 12.27 КоАП, позов до ГИБДД по Костромській області про повернення реєстраційного номера і документів на автомобіль та ін.
ВИСНОВОК
Для мене проходження виробничої практики стало досить значним життєвим досвідом, який допоміг мені ще більше заглибитися в мою майбутню професію, допоміг придбати необхідні навички, які знадобляться мені в майбутньому, дав чітке і ясне уявлення про те як ведеться діловодство, як організовується робота в різних відділах Свердловського районного суду. За той час, що я провів на практиці в суді я навчився оформляти проекти процесуальних документів, підшивати справи, познайомився з оформленням цивільних і кримінальних справ, а також вивчав їх зміст.
і т.д.................* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.