Реферат: Поняття мікро- і макро- економіки мікро- і макроаналізу

Кафедра: національної економіки

Контрольна робота

з дисципліни: «Економіка»

«Поняття мікро- і макро економіки, мікро- і макроаналізу»

спеціальність: національна економіка

Дата здачі роботи: виконавець: студентка.

________________

Дата перевірки роботи: Науковий керівник:

___________________

Мурманськ

2009


Зміст

Введення .................. ... ............. .................. ... ...... .......... 3

I.Мікроекономіка. Поняття мікроекономіки і суть ...... .... 4

1.1 Попит. Фактори формування попиту ..................... ... 4

1.2 Пропозиція ................................................... .... ... .8

1.3 Мікроекономічний аналіз ............................... ...... .. ...... 10

II. Макроекономіка. .......... .................................... ... ... .12

2.1 Інструменти і цілі макроекономічної політики .......... ... ..12

2.2 Методи макроекономіки. Макроекономічні проблеми ... .... 14

Висновок ................................................. ....... ...... ... 16

Список бібліографічних джерел ... .. .................. ... 18


Вступ

Термін «політична економія» сходить до книги французького економіста, меркантилісти Антуана Монкрентьена «Трактат політичної економії». Виникнення терміна «економікс» пов'язано з ім'ям англійського економіста другої половини 19 століття Альфреда Маршалла. Спочатку економікс мав одну складову - мікроекономіку; з тридцятих років 20 століття, із зародженням кейнсіанства, з'явилася інша його складова макроекономіка. Таким чином, в даний час економікс підрозділяється на мікроекономіку і макроекономіку.

Мета цієї роботи полягає в тому, що б розкрити поняття мікро- і макроекономіки. Вивчити, що включають в себе ці два поняття. Завдання цієї роботи полягають в тому, що б, що б більш поглиблено розглянути поняття мікро- і макроекономіки. Охарактеризувати їх в повній формі. Відповісти на питання що вивчає мікро- і макроекономіка. Визначити в чому полягає завдання мікро- і макроекономіки.


I. Мікроекономіка. Поняття мікроекономіки і суть

Мікроекономіка - це частина економічної теорії, яка вивчає економічні процеси на рівні окремих господарюючих суб'єктів. Для економічних об'єктів важливою категорією є ціна. Ось тому центральною проблемою мікроекономіки є аналіз факторів, що впливають на ціноутворення товару на окремих ринках.

Загальновизнаним авторитетом в дослідженні проблем ціноутворення на рівні первинної ланки є Альфред Маршалл, який по праву вважається основоположником мікроекономіки. Як вважав Маршалл, головними ціноутворюючими факторами є попит, пропозиція і фактори, які на них впливають. Дослідженню кожного з цих факторів присвячена відповідна частина мікроекономіки:

в першій частині розглядаються закономірності формування попиту на товар і ті чинники, які його визначають;

у другій частині аналізується пропозицію;

в третій частині досліджується співвідношення попиту і пропозиції на ринках досконалої та недосконалої конкуренції;

в четвертій частині вивчаються проблеми ціноутворення, факторів виробництва.

Таким чином, мікроекономіка починається з вивчення попиту та пропозиції. Розглянемо ці два показники.

1.1 Попит. Фактори формування попиту

Попит - це сформована в певний період часу залежність величин попиту на даному товарному ринку від цін, за якими товари можуть бути запропоновані до продажу [1] . Іншими словами попит - це кількість товару, яке може собі дозволити споживач, за певну суму в певний період часу. Цей термін, а точніше його повний варіант «платоспроможний попит» ввів в наукову лексику видатний англійський економіст Томас Мальтус.

На попит впливають багато факторів, головним з яких є ціна. Між ціною і величиною попиту існує зворотній зв'язок, який називається законом попиту.

Закон попиту: чим вища ціна на певний товар тим менше попит на цей товар, і навпаки чим нижче ціна тим вище буде попит [2] . Інформацію про можливі величинах попиту можна представити графічно у вигляді кривої, яка називається кривою попиту рис. 1.1.


Мал. 1.1 графік кривої попиту

d - крива попиту; P - ціна на товар; Q - кількість товару

точки А і В означають, що за певною ціною можна купити певну кількість товару, тобто чим вища ціна тим меншу кількість товару покупець може придбати і навпаки

Крива попиту описує картину попиту на даному товарному ринку, тобто залежність між ціною товару і об'ємами його покупок, можливими при різних рівнях цін.

Крива попиту дозволяє відповісти на два питання:

1) Яка буде величина попиту при різних рівнях цін;

2) Як зміниться величина попиту при деякій зміні ціни?

Величина попиту - обсяг товару певного виду, який покупці готові придбати протягом певного періоду часу при певному рівні ціни цього товару.

Зрушення кривої попиту вправо або вліво, відбувається тоді, коли змінюється сам попит під впливом нецінових факторів. До нецінових факторів належать:

1. Смаки споживача, то, що вважає за краще носити споживач.

2. Мода на певний товар підвищить попит і зрушить криву попиту вправо і навпаки мода пройшла попит впав.

3. Дохід. Відносно більшості товарів підвищення доходу веде до зростання попиту на більш якісні товари.

4. Ціни на зв'язані товари. Товари зазвичай об'єднують в дві групи: замінюють і доповнюють. Вони по-різному впливають на попит. Коли два продукти взаємозамінні зростання цін на один з них викличе збільшення попиту на інший. А коли два товари є взаємодоповнюючими при зростанні ціни на один, попит на інший падає.

5. Сезон. Залежно від пори року попит на одні товари падає, а на інші зростає.

6. Очікування споживачів щодо майбутніх цін на товари, їх наявності та можливих змін в доходах здатні змінити попит.

7. Зміни в структурі населення. Наприклад, збільшення народжуваності призводить до збільшення попиту на дитячі товари.

Для визначення чутливості одного з факторів в результаті впливу на нього іншого використовується поняття еластичності. Еластичність - (від грец. Elasticos - гнучкий) - міра зміни одного показника по відношенню до зміни іншого, від якого залежить перший [3] . Існує кілька видів еластичності попиту.

Еластичність попиту за ціною показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні ціни на 1 відсоток.

Еластичність попиту за доходом показує, на скільки відсотків зміниться попит при зміні доходів споживачів на 1 відсоток.

Перехресна еластичність попиту дозволяє виміряти на скільки чутливий попит на продукт А до зміни ціни на продукт Б. Мірою виміру еластичності є коефіцієнт еластичності (k).

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною визначається як відношення зростання обсягу попиту до зниження цін. Реакція споживачів на зміну ціни на товар може бути сильною слабкою або нейтральною. Кожна реакція породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний і попит, що має одиничну еластичність.

Попит еластичний, коли при незначному зниженні ціни - на один відсоток викличе збільшення обсягу продажів більш ніж на один відсоток.

Попит нееластичний, коли при дуже істотних зниженнях ціни обсяг продажів змінюється незначно. Коефіцієнт нееластичного попиту менше одиниці.

Попит має одиничну еластичність, коли одновідсоткове зміна ціни викликає одновідсоткове зміна обсягу продажів. У цьому випадку коефіцієнт еластичності дорівнює одиниці.

Коефіцієнт еластичності попиту за доходом показує, на скільки відсотків зміниться попит на товар при зміні доходу споживача на один відсоток.

Висновок: попит - це одна зі сторін процесу ринкового ціноутворення. Одним з важливих чинників впливу на попит є ціна. Залежність величини попиту від її ціни описується першим законом економіки - законом попиту.

1.2 Пропозиція і чинники формують його

Пропозиція - це сформована в певний період часу залежність величин пропозиції на ринку певного товару протягом певного періоду часу від рівня цін, за якими цей товар може бути проданий [4] . Таким чином, пропозиція являє собою кількість товарів, яке виробники готові продати за певною ціною в даному часовому інтервале.В ринковій економіці діє закон пропозиції, згідно з яким пропозиція, за інших рівних умов, змінюється в прямій залежності від зміни ціни.

Закон пропозиції: підвищення цін звичайно веде до зростання величини пропозиції, а зниження ціни до її зменшення [5] . Це означає, що в міру зростання цін виробники пропонують до продажу більша кількість товарів, а при зниженні цін - меншу кількість товарів.

Крива пропозиції - показує, яка кількість економічного блага готові продати виробники за різними цінами в даний момент часу дивись рис. 1.2.

2


Рис 1.2 графік кривої пропозиції

P - ціна товару; Q - кількість товару; S - крива пропозиції

Якщо впливає ціновий фактор, то змінюється величина пропозиції, рух відбувається вгору або вниз по кривій. Рух кривої пропозиції відбувається тоді, коли змінюється сама пропозиція під впливом нецінових факторів.

Нецінові фактори, що впливають на пропозицію наступні:

1. Ціни на ресурси виробництва. Їх зниження зменшить витрати виробництва і збільшить пропозицію і зрушить криву пропозиції вправо. Підвищення цін надасть зворотний вплив.

2. Технологія виробництва. Її вдосконалення знижує ціни на ресурси і впливає, розглянуте в першому пункті.

3. Розмір податків і субсидій. Підвищення податків збільшить витрати виробництва і скорочує пропозиція.

4. Ціни на інші товари. Фірма може скоротити виробництво одних товарів, якщо підвищується ціна на інші.

Ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від збільшення ціни характеризує еластичність пропозиції, вона вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності пропозиції.

Пропозиція нееластична, якщо зміна ціни не викликає зміни пропозиції.

Пропозиція вважається абсолютно еластичним тоді, коли найменше зменшення ціни товару викликає скорочення пропозиції до нуля.

Взаємодія попиту і пропозиції можна уявити шляхом суміщення графіків кривих дивись рис 1 Взаємодія попиту і пропозиції можна уявити шляхом суміщення графіків кривих дивись рис 1.3.

Рис 1.3 графік рівноважної ціни

P - ціна товару; Q - кількість товару; М - точка рівноваги

Криві попиту і пропозиції перетинаються в точці М, яку називають точкою рівноваги, а ціну, при якій виникає ринкова рівновага - рівноважною ціною.

Рівноважна ціна - це ціна, при якій збігаються бажані покупки і бажані продажу. Якщо ціна буде вище рівноважної, то станеться перевищення пропозиції над попитом і в результаті відбудеться затоварення. Ситуація дефіциту або затоварення не може продовжуватися тривалий час. Під впливом конкуренції в умовах вільних цін вона встановлюється на рівні рівноважної.

Висновок: пропозиція - це те, кількість товарів, яке може бути запропоновано виробником до продажу. На пропозицію, так само як і на попит впливає ціна. Залежність пропозиції від ціни викладено в законі пропозиції. Взаємодією попиту і пропозиції є рівноважна ціна.

1.3 Мікроекономічний аналіз

Предметом мікроекономіки є механізм прийняття економічних рішень на рівні домашніх господарств і фірм в заданих економічних умовах, а так же механізм формування цих «заданих» умов в результаті їх спільних дій.

У мікроаналізі дохід споживачів розглядається як задана величина, і акцент робиться на розподілі витрат домашнього господарства між різними товарами і послугами.

Вихідною базою мікроекономічного аналізу є рідкість благ. Блага - це спосіб задоволення потреб, потреб людини. Є два види благ: дармових, обсяг яких більше потреб людей і їх споживання одними людьми не призводить до нестачі благ для інших людей; і економічні блага - це кошти задоволення людських потреб, які доступні людям в обсязі меншому, ніж ці потреби.

Дослідження економічної поведінки окремих економічних суб'єктів в зазначеному аспекті і являє собою область мікроекономічного аналізу. Особлива його значимість полягає в тому, що прийняті на мікрорівні рішення діють, спільно впливаючи на всю господарську систему. Тому аналіз економічної поведінки на мікрорівні є найважливішою ланкою економіки.

Висновок: вихідної базою макроекономічного аналізу є рідкість благ. Блага - це спосіб задоволення потреб людини. Блага поділяються на два види економічні і дармових.


Глава II. Макроекономіка.

Макроекономіка - галузь економічної науки, що вивчає функціонування національної економіки в цілому.

Виникнення макроекономічної науки відноситься до періоду 1930-х років. Вона була заснована Джоном Кейнсом, який у своїй книзі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936) довів можливість існування в ринковій економіці стійкого стану великого безробіття і що правильна податково-бюджетна і кредитно-грошова політика держави може впливати на виробництво, скорочуючи тим самим безробіття.

2.1 Інструменти і цілі макроекономічної політики

Макроекономіка переслідує конкретні цілі і використовує відповідні інструменти.

Система цілей включає наступні елементи:

1. Високий і зростаючий рівень національного виробництва, тобто рівень реального валового внутрішнього продукту.

2. Висока зайнятість при невеликій вимушеної безробіття.

3. Стабільний або плавно зростаючий рівень цін в поєднанні з визначенням цін і заробітної плати шляхом взаємодії попиту і пропозиції на вільних ринках.

Перша мета полягає в тому, що кінцева задача зводиться до забезпечення населення товарами і послугами.

Другою метою макроекономічної політики є висока зайнятість і низьке безробіття. Рівень безробіття коливається в ході економічного циклу. У фазі депресії попит на робочу силу скорочується, рівень безробіття збільшується. У фазі пожвавлення попит на робочу силу росте, а безробіття скорочується.

Третя макроекономічна мета - стабільність цін при наявності вільних ринків. Поширеним вимірником загального рівня цін є індекс споживчих цін (ІСЦ), що враховує витрати на придбання фіксованого набору.

Держава в своєму розпорядженні має відповідні інструменти, які він може використати для впливу на економіку. Під інструментом політики розуміється економічна змінна, що знаходиться під контролем держави і сприяє досягненню макроекономічних цілей.

Виділяють наступні інструменти макроекономічної політики.

Податково-бюджетна політика, що означає маніпулювання податками з метою впливу на економічну ситуацію.

Грошово-кредитна політика, здійснюється шляхом грошової кредитної і банківської систем країни.

Політика доходів - це прагнення держави стримати інфляцію директивними методами: прямим контролем над заробітною платою і цінами.

Зовнішньоекономічна політика. Міжнародна торгівля підвищує економічне зростання. Важливим показником зовнішньої торгівлі є чистий експорт, який представляє різницю між вартістю експорту та імпорту.

Торгова політика включає в себе тарифи, квоти та інші інструменти регулювання, які або стимулюють, або обмежують експорт та імпорт.

Висновок: галузь економічної науки вивчає функціонування національної економіки в цілому називається макроекономікою. Високий рівень національного виробництва, висока зайнятість, стабільний або плавно зростаючий рівень цін - це цілі макроекономіки.

2.2 Методи макроекономіки. макроекономічні проблеми

Під методом розуміють сукупність прийомів, способів, форм вивчення предмета даної науки. Макроекономіка використовує як загальнонаукові, так і специфічні методи дослідження.

До загальнонаукових відносяться:

метод наукової абстракції;

метод аналізу і синтезу;

системно-функціональний аналіз;

економіко-математичне моделювання.

Основним специфічним методом, використовуваним в макроекономіці, є макроекономічне агрегування, що характеризують рух економіки як єдиного цілого: ВВП, ВНП, середній рівень цін, ринкову ставку відсотка, рівень інфляції, зайнятості, безробіття і так далі.

Основним макроекономічними показниками є темп зростання реального ВВП, темп інфляції і рівень безробіття.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - макроекономічний показник, який представляє собою ринкову сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні за певний період часу всіма виробниками [6] .

Валовий національний продукт (ВНП) - макроекономічний показник, який представляє собою ринкову сукупну вартість кінцевих товарів і послуг, створеними факторами виробництва, що знаходяться у власності громадян даної країни не тільки всередині країни, але і за кордоном [7] .

У закритій економіці ВНП = ВВП. У відкритій економіці відмінності в обсягах ВНП і ВВП пояснюються головним чином функціонуванням закордонних фірм на території даної країни і вітчизняних фірм на території інших країн.

У макроекономіці широко використовуються економічні моделі - опису різних економічних явищ і процесів для виявлення взаємозв'язків між ними. У макроекономіці існує безліч різних моделей.

У кожній моделі виділяються два типи змінних:

a. екзогенні,

b. ендогенні.

Перші вводяться в модель ззовні, вони задаються до побудови моделі. Другі виникають всередині моделі, в процесі вирішення висунутої завдання.

Існують так само статичні і динамічні моделі. Перші не розглядають перехід з одного стану в інший. У динамічних моделях навпаки розглядається, наприклад, національний доход в переході з одного стану в інший.

Висновок: макроекономіку вивчають за допомогою методів, таких як: метод наукової абстракції, метод аналізу і синтезу, економіко-математичне регулювання і так далі. Так само для вивчення макроекономічних явищ і процесів використовують моделі.


Укладення

Мета досягнута, а саме: розкрито поняття мікро і макроекономіки. Мікроекономіка - вивчає економічні процеси на рівні окремих господарств. Макроекономіка навпаки, вивчає економіку на рівні держави, країни.

Завдання мікроекономіки полягає в тому, щоб, спостерігаючи за економічною поведінкою господарюючих суб'єктів і зіставляючи схожість їхніх дій, виявляти закономірності прийняття ними економічних рішень. У центрі уваги мікроекономіки виявляється питання про те, як діє ринок. Аналізуючи економічну поведінку, мікроекономіка допомагає пояснити, як влаштований ринковий механізм і як він функціонує, чим різняться ринки і як встановлюються на них ринкові ціни. Узагальнивши сказане можна стверджувати, що цілями мікроекономіки є дослідження закономірностей режиму функціонування економічних одиниць в умовах ринкової системи господарювання і визначення принципів встановлення економічної рівноваги цієї системи.

Мікроекономічний аналіз дозволяє пояснити не тільки природу економічної поведінки господарських одиниць і принципи прийняття ними рішень. Він дає можливість встановити функціональний зв'язок між прийнятими рішеннями і виникаючими в результаті цього наслідками.

Методологія мікроекономічного аналізу базується на прийнятих логічних умовиводах, які вибудовуються відповідно до спостерігаються фактами реального життя. Такі висновки служать інструментами для побудови поведінкових моделей у вигляді логічних конструкцій.

Моделі використовуються для встановлення функціональних взаємозв'язків між вводяться в них елементами.

Гіпотези висловлюють якусь стійку зв'язок між елементами моделі і явищами. Вони носять прогнозує характер і вимагають перевірки висунутих в них положень на достовірність.

Теорія виступає в якості загальновизнаного положення, вірно пояснює установленною взаємозв'язок між явищами реальної дійсності і явищами, що володіють самий корінь (прогностичної) силою.

Методологія економічного аналізу базується на застосуванні ряду принципів, відомих як припущення, які служать базою для логічних побудов в моделях економічної поведінки. У цих припущеннях якраз і виражається своєрідність мікроекономічного аналізу.

Мікро- та макроекономіка тісно пов'язані, так як мають єдиний предмет аналізу. Однак рівні вивчення у них різні. Мікроекономіка аналізує закономірності розвитку. Макроекономіка розглядає економіку як єдине ціле. Якщо мікроекономіка має справу з обсягами і цінами окремих товарів, то макроекономіка оперує підсумовувати величинами. Головним макроекономічним показником є: національне багатство, валовий національний продукт, національний дохід, зайнятість, рівень цін і так далі.


Список бібліографічних джерел.

Агапова, Т. А. Макроекономіка: підручник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серьогіна; під ред. А. В. Сидоровича. - 8-е изд. - М .: Річ навіть і сервіс, 2007. - 496 с.

Вечканов, Г. С. Макроекономіка: підручник для вузів / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е вид. - СПб .: Пітер, 2008. - 544 с.

Вечканов, Г. С. Макроекономіка: навчальний посібник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 8-е изд. - СПб .: Пітер, 2008. - 288 с.

Гукасьян, Г. М. Економічна теорія: ключові питання: навчальний посібник / Г. М. Гукасьян. - 4-е видання. - М .: ИНФРА-М, 2007. - 224 с.

Липсиц, І. В. Економіка. У 2 кн. Кн. 1: підручник для загальноосвітніх установ / І. В. Липсиц. - 3-е изд. - М .: Віта-Пресс, 1998. - 304 с.

Тарануха, Ю.В. Мікроекономіка: підручник / Ю. В. Тарануха; під ред. А. В. Сидоровича. - М .: Річ навіть і сервіс, 2006. - 640 с.


[1] Липсиц, І. В. Економіка. У 2 кн. Кн. 1: підручник для загальноосвітніх установ / І. В. Липсиц. - 3-е изд. - М .: Віта-Пресс, 1998. - 53 с.

[2] Там же - 56 с.

[3] Райзберг, Б. А. Сучасний економічний словник / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, Є. Б. Стародубцев. - 2-е вид. - М .: ИНФРА-М, 1999. - 454 с.

[4] Липсиц, І. В. Економіка. У 2 кн. Кн. 1: підручник для загальноосвітніх установ / І. В. Липсиц. - 3-е изд. - М .: Віта-Пресс, 1998. - 60 с.

[5] Там же - 61 с.

[6] Вечканов, Г. С. Макроекономіка: навчальний посібник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 8-е изд. - СПб .: Пітер, 2008. - 15 с.

[7] Вечканов, Г. С. Макроекономіка: навчальний посібник / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 8-е изд. - СПб .: Пітер, 2008. - 15 с.