Інвентаризація аптеки: вимоги до порядку проведення

 1. Порядок проведення інвентаризації аптеки
 2. При інвентаризації:
 3. Методичні вказівки
 4. Особливості інвентаризації в аптеці
 5. Інвентаризація при податковій перевірці
 6. Документальне оформлення результатів інвентаризації
 7. Терміни проведення інвентаризацій аптеки

Інвентаризація в аптеці допоможе виявити недостачі, невідповідність касових розрахунків, пересортицю або, навпаки, надлишок в постачанні лікарських засобів.

Інвентаризація в аптеці товарно-матеріальних цінностей допоможе виявити недостачі, невідповідність касових розрахунків, пересортицю або, навпаки, надлишок в постачанні лікарських засобів Інвентаризація в аптеці товарно-матеріальних цінностей допоможе виявити недостачі, невідповідність касових розрахунків, пересортицю або, навпаки, надлишок в постачанні лікарських засобів.

Відсутність в аптеці або фармацевтичній компанії належно оформлених результатів інвентаризації тягне за собою дуже серйозні наслідки.

Читайте в статті: особливості інвентаризації аптек, як і в які терміни потрібно оформити результати.

А також скачайте всі облікові форми для проведення інвентаризації.

Порядок проведення інвентаризації аптеки

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності аптеки зобов'язані проводити інвентаризацію майна аптеки і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Фото- і відеофіксація при інвентаризації
подивитися / завантажити >>

Порядок проведення інвентаризації в аптеці майна і фінансових зобов'язань організації та оформлення її результатів встановлено Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань: наказ Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49 (далі - Методичні вказівки по інвентаризації).

Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження та всі види фінансових зобов'язань (п. 1.3 Методичних вказівок по інвентаризації).

При інвентаризації:

 1. Встановіть наявність майна, власного і належить за договорами оренди, і т. Д.
 2. Зіставте фактичну наявність з даними бухгалтерського обліку.
 3. Виявити неліквідні товарно-матеріальні цінності.

Інвентаризація в аптеці допомагає перевірити повноту і правильність відображення в обліку вартості товарно-матеріальних цінностей, сум грошових коштів в касі, на розрахункових і інших рахунках в банках, грошових коштів у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості.

Після завершення інвентаризації оформите акт інвентаризації.

Методичні вказівки

Згідно п. 1.2 Методичних вказівок по інвентаризації необхідно інвентаризувати:

1. Основні засоби. 2. Нематеріальні активи. 3. Фінансові вкладення. 4. Виробничі запаси. 5. Готову продукцію. 6. Товари. 7. Інші запаси. 8. Грошові кошти. 9. Інші фінансові активи. 10. Кредиторську заборгованість. 11. Кредити банків. 12. Позики. 13. Резерви.

Інвентаризація проводиться щодо виробничих запасів і інших видів майна, що не належать аптеці, але значаться в бухгалтерському обліку (Що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), а також майна, що не врахованого з яких-небудь причин (п. 1.3 Методичних вказівок по інвентаризації).

Інвентаризація в аптеці наказ Мінфіну № 49 дозволить врахувати всі матеріальні цінності, що знаходяться під обліком.

Особливості інвентаризації в аптеці

Цілями проведення інвентаризації аптеки є: Цілями проведення інвентаризації аптеки є:

 1. Виявлення фактичної наявності майна.
 2. Зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку.
 3. Перевірка повноти і обґрунтованості відображення в обліку зобов'язань (п. 1.4 Методичних вказівок по проведенню інвентаризації).

Інвентаризація в аптеці дозволяє не тільки перерахувати кількість і загальну вартість наявних товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) і грошових коштів, а й перевірити правильність їх оцінки (т. Е. Обгрунтованість визначення вартості, за якою вони числяться в бухгалтерському обліку).

При проведенні інвентаризації також повинні бути перевірені правильність і обґрунтованість відображення в бухгалтерському обліку фінансових зобов'язань аптеки, виявлена ​​заборгованість, погашення якої малоймовірно, а також борги, безнадійні до стягнення.

Інвентаризація може проводитися не тільки з ініціативи самого аптечного підприємства. Податкові органи мають право оглядати (обстежити) будь-які використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження виробничі, складські, торговельні та інші приміщення і території, проводити інвентаризацію належного платнику податків майна (подп. 6 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Інвентаризація основних засобів в аптеці проводиться податковими органами відповідно до Положення про порядок проведення інвентаризації майна платників податків при податковій перевірці (затверджено спільним наказом Мінфіну Росії і МНС Росії від 10.03.1999 № 20н, ГБ-3-04 / 39, далі - Положення про порядок проведення інвентаризації).

Інвентаризація при податковій перевірці

Порядок проведення інвентаризації в аптеці при податковій перевірці ідентичний порядку проведення інвентаризації самими аптечними підприємствами.

Єдина істотна відмінність пов'язана з визначенням переліку інвентаризуються об'єктів:

 • відповідно до Закону про бухгалтерський облік проводиться інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптеці, майна і фінансових зобов'язань. Це означає, що інвентаризації підлягають всі статті балансу аптеки без винятку;
 • відповідно до Податковим кодексом РФ при податковій перевірці може проводитися інвентаризація тільки майна аптеки, до якого відповідно до п. 2 ст. 38 НК РФ і ст. 128 ГК РФ відносяться речі, включаючи гроші та цінні папери, і інше майно (за винятком майнових прав), роботи і послуги, інформація, результати інтелектуальної діяльності, в т. Ч. Виняткові права на них (інтелектуальна власність), нематеріальні блага.

Нагадаємо, що відповідно до п. 2 ст. 38 НК РФ під майном розуміються всі види об'єктів цивільних прав за винятком майнових прав, що відносяться до майна відповідно до ГК РФ

Таким чином, в останньому випадку формально не підлягають інвентаризації майнові права і зобов'язання аптеки (наприклад, отримані аванси, заборгованість по заробітній платі, заборгованість по платежах до бюджету і позабюджетні фонди, заборгованості за отриманими позиками і кредитами і т. П.).

Однак в п. 1.3 Положення про порядок проведення інвентаризації мова йде про можливості і необхідності інвентаризації не тільки майна, але і зобов'язань аптеки.

Таким чином, в даному випадку підзаконний нормативний акт суперечить законодавством.

Теоретично таке протиріччя в судовому порядку може бути вирішено на користь платника податків.

Однак платник податків може виграти такий спір виключно з формальних обставин, які все одно не будуть перешкоджати перевірці співробітниками податкових органів будь-яких статей балансу аптеки

Адже у працівників ФНС Росії досить різних інструментів для перевірки майнових прав та зобов'язань платника податків та без складання інвентаризаційних описів.

Документальне оформлення результатів інвентаризації

Відповідно до п Відповідно до п. 2.6 Методичних вказівок по інвентаризації відомості про фактичну наявність майна і реальності врахованих фінансових зобов'язань записуються в інвентаризаційні описи або акти інвентаризації, що складаються не менше ніж у двох примірниках.

Таким чином, інвентаризація аптеки документально підтверджується комплектом документів .

Нагадаємо, форми інвентаризаційних описів, актів інвентаризації і короткі вказівки щодо їх заповнення затверджені наказом Мінстату України від 18.08.1998 № 88 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку результатів інвентаризації":

 1. Інвентаризаційний опис основних засобів (форма інв-1).
 2. Інвентаризаційний опис нематеріальних активів (форма інв-1а).
 3. Інвентаризаційний ярлик (форма інв-2).
 4. Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма інв-3).
 5. Акт інвентаризації ТМЦ відвантажених (форма інв-4).
 6. Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання (форма інв-5).
 7. Акт інвентаризації товарів, що знаходяться в дорозі (форма інв-6).
 8. Акт інвентаризації дорогоцінних металів і виробів з них (форма інв-8).
 9. Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в деталях, напівфабрикатах, складальних одиницях (вузлах), обладнанні, приладах та інших виробах (форма інв-8а).
 10. Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (форма інв-10).
 11. Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма інв-11).
 12. Акт інвентаризації готівкових грошових коштів (форма інв-15).
 13. Інвентаризаційний опис цінних паперів і бланків документів суворої звітності (форма інв-16).
 14. Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма інв-17).
 15. Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (додаток до форми інв-17).
 16. Порівняльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма інв-18).
 17. Порівняльна відомість результатів інвентаризації (форма інв-19).
 18. Наказ (постанова, розпорядження), яким призначається інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптеці (форма інв-22).
 19. Журнал обліку контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризації (форма інв-23).
 20. Акт про контрольну перевірку правильності проведення інвентаризації цінностей (форма інв-24).
 21. Журнал обліку контрольних перевірок правильності проведення інвентаризацій (форма інв-25).

Зауважимо також, що форма інв-26 "Відомість обліку результатів, виявлених інвентаризацією" введена наказом Мінстату України від 27.03.2000 № 26.

Однак при інвентаризації майна або зобов'язань, для яких не передбачено спеціальних форм, аптека розробляє власні акти або опису.

Розробка аптекою власних форм актів та описів, як правило, здійснюється на основі типових форм і за умови обов'язкової наявності всіх необхідних реквізитів, що дозволяють встановити повноту і достовірність міститься в них інформації.

Перелік реквізитів, наявність яких в інвентаризаційних описах і відомостях обов'язково, нормативними документами спеціально не встановлено.

На нашу думку, до числа обов'язкових реквізитів відносяться:

 • найменування документа (інвентаризаційний опис, акт і т. п.);
 • підставу проведення інвентаризації (наказ, розпорядження і т. д.);
 • найменування інвентаризуються майна;
 • місцезнаходження інвентаризуються майна;
 • на яких балансових або позабалансових рахунках враховується інвентаризується майно;
 • дати початку і закінчення інвентаризації;
 • перелік матеріально відповідальних осіб;
 • список членів інвентаризаційної комісії ;
 • перелік товарно-матеріальних цінностей, виявлених в ході інвентаризації, відомості про їх кількість в натуральному і вартісному вираженні;
 • особисті підписи матеріально відповідальних осіб і членів інвентаризаційної комісії, що підтверджують їх присутність при проведенні інвентаризація в аптеці і справжність відомостей, відображених у складеному документі (інвентаризаційного опису або акті).
  Слід мати на увазі також наступне: безпосередньо в інвентаризаційного опису або в якості невід'ємного додатку до неї повинні бути розписки матеріально відповідальних осіб про здачу ними в бухгалтерію всіх наявних на початок інвентаризації документів, що відносяться до руху інвентаризуються майна.

Інвентаризаційні описи або акти можуть бути заповнені як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і ручним способом.

Описи (або акти) заповнюються чорнилом або кульковою ручкою чітко і ясно, без помарок і підчисток.

Терміни проведення інвентаризацій аптеки

Порядок, терміни проведення інвентаризації та методи оцінки видів майна і зобов'язань є елементами облікової політики, яка затверджується відповідним наказом керівником аптеки Порядок, терміни проведення інвентаризації та методи оцінки видів майна і зобов'язань є елементами облікової політики, яка затверджується відповідним наказом керівником аптеки.

Згідно п. 1.5 Методичних вказівок по інвентаризації всі аптеки зобов'язані проводити інвентаризацію перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року.

Інвентаризація основних засобів може проводитися один раз в три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років. Таким чином, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптеці проводиться в установлені терміни.

У районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях інвентаризація товарів, сировини і матеріалів може проводитися в період їх найменших залишків.

Інвентаризація в аптеці обов'язково у таких випадках:

 • при передачі майна в оренду, викуп, продажу, а також при перетворенні державного або муніципального унітарного аптечного підприємства;
 • при зміні матеріально відповідальних осіб;
 • при виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування майна;
 • в разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • при реорганізації або ліквідації аптеки;
 • в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації.

Нагадаємо також, що відповідно до п. 1.6 Методичних вказівок інвентаризація в аптеці також може проводитися при колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, якщо:

 1. Змінився керівник колективу (бригади).
 2. Вибуло з колективу (бригади) більше п'ятдесяти відсотків його членів.
 3. Її проведення вимагають один або кілька членів колективу (бригади).

В аптеках з великою номенклатурою цінностей в міжінвентаризаційний період можуть проводитися вибіркові інвентаризації матеріальних цінностей у місцях їх зберігання (п. 2.16 Методичних вказівок по інвентаризації).

Залежно від величини аптеки та інших обставин проведення інвентаризації в аптеці може бути організовано кілька разів в звітному році.

При цьому дата їх проведення та перелік перевіряється майна і фінансових зобов'язань встановлюються керівником аптеки.

Аптека може провести інвентаризацію основних засобів, наприклад, за станом на 1 листопада поточного року, інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами - за станом на 1 січня наступного за звітним року, а інвентаризацію решти майна і фінансових зобов'язань - станом на 1 грудня поточного року.

Чинними нормативними документами не заборонено проведення інвентаризації на будь-яку зручну для аптеки дату (наприклад, на 3 або 26 грудня).

Однак доцільніше починати планову інвентаризацію 1-го числа місяця, оскільки саме на цю дату по загальновстановленому порядку виводиться сальдо по всіх синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку (т. Е. Формуються дані, необхідні для складання порівнювальних відомостей і виявлення результатів інвентаризації).

Однак якщо проведення інвентаризації буде починатися ні 1-го числа місяця, а, наприклад, 3-го, то виникне необхідність розрахунку на цю дату проміжних підсумків оборотів і сальдо по рахунках, на яких обліковуються інвентаризується майно або фінансові зобов'язання.

Зауважимо також, що крім всіх перерахованих вище випадків необхідне проведення інвентаризації незавершеного виробництва для цілей оподаткування (п. 1 ст. 319 НК РФ).

Крім того, щомісячна інвентаризація потрібно і аптекам роздрібної торгівлі для розрахунку суми валового доходу.