звітність

Про внесення змін до рішення Правління Холдингу від 31 травня 2018 року № 15 «Про затвердження порядку розподілу суми чистого доходу акціонерного товариства« Національні інформаційні технології », отриманого за підсумками 2017 року, прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях і затвердження розміру дивіденду в розрахунку на одну просту акцію за 2017 рік »

1. Затвердити такий порядок розподілу суми чистого прибутку АТ «Національні інформаційні технології», отриманого за підсумками 2017 року, в розмірі 4 348 067 013,73 тенге (чотири мільярди триста сорок вісім мільйонів шістдесят сім тисяч тринадцять тенге) 73 тіин:

  • суму в розмірі 2 782 491 413 (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони чотириста дев'яносто одна тисяча чотири сотні тринадцять тенге) 73 тіин направити на виплату дивідендів по простих акціях АТ «Національні інформаційні технології»;
  • дивіденди на одну просту акцію становлять 278,60 тенге (двісті сімдесят вісім тенге) 60 тіин;
  • суму в розмірі 1 565 575 600 (один мільярд п'ятсот шістдесят п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч шістсот) тенге залишити в розпорядженні АТ «Національні інформаційні технології» та направити на розвиток виробництва АТ «Національні інформаційні технології».

2. Правлінню АТ «Національні інформаційні технології» провести додаткову виплату дивідендів в розмірі 583 795 413 (п'ятсот вісімдесят три мільйони сімсот дев'яносто п'ять тисяч чотири сотні тринадцять) тенге протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях.

3. Правлінню АТ «Національні інформаційні технології» вжити необхідних заходів, що випливають з цього рішення.

4. Це рішення є рішенням єдиного акціонера.

Виписка з протоколу №21

Про затвердження річної аудованої фінансової звітності АТ "Національні інформаційні технології" за 2017 рік

1. Затвердити річну аудировану фінансову звітність акціонерного товариства «Національні інформаційні технології» за 2017 рік.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національні інформаційні технології» вжити необхідних заходів, що випливають з цього рішення.

3. Це рішення є рішенням єдиного акціонера акціонерного товариства «Національні інформаційні технології».

Фінансова звітність АТ "Національні інформаційні технології" за 2017 рік

Про затвердження порядку розподілу суми чистого доходу АТ «Національні інформаційні технології», отриманого за підсумками 2017 року, прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях і затвердження розміру дивіденду на одну просту акцію за 2017 рік

1. Затвердити такий порядок розподілу суми чистого прибутку акціонерного товариства «Національні інформаційні технології», отриманого за підсумками 2017 року, в розмірі 4 348 067 013,73 тенге (чотири мільярди триста сорок вісім мільйонів шістдесят сім тисяч тринадцять тенге) 73 тіин:

  • суму в розмірі 2 198 696 000 (два мільярди сто дев'яносто вісім мільйонів шістсот дев'яносто шість тисяч тенге) 73 тіин направити на виплату дивідендів по простих акціях АТ «Національні інформаційні технології»;
  • дивіденди на одну просту акцію становлять 220,14 тенге (двісті двадцять тенге) 14 тіин;
  • суму в розмірі 2 149 371 013 (два мільярди сто сорок дев'ять мільйонів триста сімдесят одна тисяча тринадцять) тенге залишити в розпорядженні Товариства і направити на розвиток виробництва Товариства.

2. Правлінню акціонерного товариства «Національні інформаційні технології» здійснити виплату дивідендів протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях.

3. Правлінню акціонерного товариства «Національні інформаційні технології» вжити необхідних заходів, що випливають з цього рішення.

4. Це рішення є рішенням єдиного акціонера.

Виписка з протоколу №15

Про затвердження порядку розподілу суми чистого доходу АТ «Національні інформаційні технології», отриманого за підсумками 2016 року, прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях і затвердження розміру дивіденду в розрахунку на одну просту акцію за 2016 рік.

1. Затвердити:

1.) Наступний порядок розподілу суми чистого прибутку АТ «Національні інформаційні технології», отриманого за підсумками 2016 року, в розмірі 1 547 351 401,94 (один мільярд п'ятсот сорок сім мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча чотири сотні один) тенге 94 тіин:

-суму в розмірі 881 000 000 (вісімсот вісімдесят один мільйон) тенге направити на виплату дивідендів по простих акціях АТ «Національні інформаційні технології»;

- розмір дивіденду в розрахунку на одну просту акцію АТ «Національні інформаційні технології» за 2016 рік у розмірі 173,34 (сто сімдесят три) тенге 34 тіин;

- суму в розмірі 666 351 401,94 (шістсот шістдесят шість мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча чотири сотні один) тенге 94 тіин залишити в розпорядженні АТ «Національні інформаційні технології» та направити на розвиток проектів «Створення консолідованої обчислювальної майданчики із застосуванням технології віртуалізації для централізованого надання обчислювальних ресурсів ГО на базі Серверного Центру Другий етап «0 проект G-Cloud» і «Модернізація Серверного Центру ГО 2017-2021 рр.);

2.) Голові Правління Ермаганбетову А.М. забезпечити:

- виплату дивідендів протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів по простих акціях;

- вжити необхідних заходів, що випливають з цього рішення.

Про затвердження річної аудованої фінансової звітності АТ "Національні інформаційні технології" за 2016 рік

1. Затвердити річну аудировану фінансову звітність АТ "Національні інформаційні технології" за 2016 рік.

2. Правлінню АТ "Національні інформаційні технології" прийняти нербходімие заходи, що випливають із цього рішення.

3. Це рішення є рішенням Єдиного акціонера.

Фінансова звітність АТ "Національні інформаційні технології" за 2016 рік

22.07.16 Про виплату дивідендів

Про затвердження аудованої річної фінансової звітності та порядку розподілу чистого доходу дочірньої організації АТ "Національні інформаційні технології" за 2015 рік

1. Затвердити:

1) фінансову звітність АТ "Національні інформаційні технології" (далі-Товариство) за 2015 рік; 2) наступний порядок розподілу чистого доходу Товариства за 2015 рік: -600 000 000 (Шістсот мільйонів) тенге направити на виплату дивідендів по простих акціях Товариства; -462 934 992,48 (Чотириста шістдесят два мільйони дев'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто два тенге 48 тіин) залишити в розпорядженні Товариства;

3) розмір дивідендів на одну просту акцію АТ "Національні інформаційні технології", Республіка Казахстан, 010000, м.Астана район Есиль, ул.Оринбор д.8, Будинок Міністерств, блок А, Серверний центр, РНН 600700208857, БІН +000740000728, КБЕ 16 , АТ "Казкоммерцбанк", ИИК KZ219261501146926005, ИИК KZKOKZKX за 2015 рік - 118,05 (Сто вісімнадцять тенге 05 тіин).

2.Председателю Правління Дюсеневу А.С. забезпечити:

1) протягом 10 робочих днів з дати підписання цього рішення опублікування річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік і прийнятого рішення про виплату дивіденди в засобах масової інформації;

2) виплату дивідендів у грошовій формі шляхом безготівкового розрахунку в термін згідно п.4 ст.23 Закону РК «Про акціонерні товариства».

Виписка з протоколу засідання Виписка з протоколу засідання

Фінансова звітність за 2015 рік Фінансова звітність за 2015 рік

аудиторський звіт аудиторський звіт

05.06.15 Про виплату дивідендів

АТ «Національні інформаційні технології» (Республіка Казахстан, місто Астана, 01000, ул.Оринбор, будинок 8, адміністративна будівля «Будинок Міністерств», блок А, Серверний центр, БІН +000740000728, РНН 600700208857, ИИК KZ219261501146926005 АТ «Казкоммерцбанк» м.Астана , БИК KZKOKZKX оголошує про виплату дивідендів по простих акціях за підсумками 2014 року в розмірі 118 (сто вісімнадцять) тенге 5 тіин на одну просту акцію.

Офіційна дата початку виплати першого траншу 15 червня 2015 року, другий транш до 15 вересня 2015 року.

Порядок і форма виплати - двома траншами в грошовій (в безготівковій) формі на рахунок акціонера.

Звіт незалежних аудиторів Звіт незалежних аудиторів

05.02.15 Інформація про випуск акціонерним товариством акцій та інших цінних паперів і про затвердження Національним Банком Республіки Казахстан (далі-уповноважений орган) звітів про підсумки розміщення цінних паперів акціонерного товариства, звітів про підсумки погашення цінних паперів товариства, анулювання випуску цінних паперів товариства

1) Національний Банк Республіки Казахстан здійснив державну реєстрацію випуску акцій 19 лютого 2014 року;

2) прості акції посилання - 1 053 000 штук, національний ідентифікаційний номер KZ1C46920019;

3) дата державної реєстрації змін до проспекту випуску акцій в частині збільшення кількості акцій - 19 лютого 2014 року, рішення прийнято Правлінням АТ «Національний Інфокомунікаційний холдинг« Зерде »№ 195 від 30 січня 2014 року про збільшення кількості акцій Товариства, загальна кількість оголошених акцій - 5 082 491 штук простих акцій;

4) рішення про розміщення 1 053 000 штук простих акцій було ухвалене 14 березня 2014 року;

5) акції розміщувалися по праву переважної покупки шляхом розміщення на ім'я Єдиного акціонера - АТ «Національний Інфокомунікаційний холдинг« Зерде »1. 053 000 (один мільйон п'ятдесят і три тисячі) штук простих акцій, за ціною розміщення 1000 (одна тисяча) тенге за одну акцію, на загальну суму 1 053 000 000 (один мільярд п'ятдесят три мільйони) тенге;

6) на 09 квітня 2014 роки кількість розміщених акцій становить 5 082 491 штук простих акцій, нерозміщених акцій немає, дата оплати акцій - 2 квітня 2014 рік;

7) дата затвердження звіту про підсумки розміщення акцій - 15 липень 2014 рік.

02.07.14 Про виплату дивідендів

АТ "Національні інформаційні технології" (Республіка Казахстан, місто Астана, 010000, ул.Оринбор, будинок 8, адміністративна будівля «Будинок Міністерств», блок А, Серверний центр, БІН +000740000728, РНН 600700208857, ИИК KZ219261501146926005 АТ «Казкоммерц банк» м Астана, БИК KZKOKZK Xоб'являет про виплату дивідендів по простих акціях за підсумками 2013 року в розмірі 124 (Сто двадцять чотири) тенге 09 тіин на одну просту акцію.

Офіційна дата початку виплати - до 15 липня 2014 року.

Порядок і форма виплати - одноразова виплата в грошовій (в безготівковій) формі на рахунок акціонера.

Звіт незалежних аудиторів Звіт незалежних аудиторів