ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ, ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ До самокорекції СТАНУ СИСТЕМ І функцій організму

Тагірова Н.П.1, Болгов В.Н.2, Дробинина Н.В.3, Камалов Н.К.4

1ORCID: 0000-0001-5748-8359, Кандидат педагогічних наук, доцент, 2ORCID: 0000-0002-9450-7800, Кандидат педагогічних наук, доцент, 3ORCID: 0000-0002-1428-1734, Старший викладач, 4ORCID: 0000-0003 -2070-602X, Старший викладач, Набережночелнінскій інститут Казанського (Поволзької) федерального університету

ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ, ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ До самокорекції СТАНУ СИСТЕМ І функцій організму

анотація

У статті розглянуто - що, визначення і знання про сутність біологічного віку і механізмах передчасного старіння можуть сприяти вирішенню завдань самовдосконалення студентів до побудови і здійснення здорового способу життя, до самокорекції стану систем і функцій організму. Багато методики для визначення біологічного віку вимагають спеціальної апаратури, так як тести проводилися під час семінарських занять з «Фізичної культури», використовувалися прості тести, які кожен може провести вдома, але і вони дають реальну оцінку стану організму і його реального біологічного віку.

У той же час студенти вищих навчальних закладів мають явно недостатні уявлення про багатоаспектною сутності здоров'я людини, про оцінку стану власного здоров'я його відповідності біологічному віку. Виявлений біологічний вік студента може використовуватися в якості інтегральної характеристики стану його здоров'я.

Ключові слова: біологічний вік, самокорекція, фізичні вправи

Tagirova NP1, Bolgov VN2, Drobinina NV3, Kamalov NK4

1 ORCID: 0000-0001-5748-8359, PhD in Pedagogy, Associate professor, 2 ORCID: 0000-0002-9450-7800, PhD in Pedagogy, Associate professor, 3 ORCID: 0000-0002-1428-1734, Сhief lecturer, 4ORCID: 0000-0003-2070-602X, Сhief lecturer, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga region) Federal University

DEFINITION OF BIOLOGICAL AGE AT STUDENTS OF TECHNICAL COLLEGES , AS ONE OF WAYS TO SELF-CORRECTION OF THE CONDITION OF SYSTEMS AND FUNCTIONS OF THE ORGANISM

Abstract

In clause it is considered - that, definition and knowledge of essence of biological age and mechanisms of presenilation can promote the decision of problems of self -improvement of students to construction and realization of a healthy way of life , to self-correction of a condition of systems and functions of an organism. Many techniques for definition of biological age demand the special equipment as tests were spent during seminar employment on "Physical training", simple tests which everyone can lead houses were used , but also they state a real estimation of a condition of an organism and its real biological age.

At the same time students of higher educational institutions have obviously insufficient representations about multidimensional essence of health of the person , about an estimation of a condition of own health of its conformity to biological age . The revealed biological age of the student can be used as the integrated characteristic of a condition of its health .

Keywords: biological age, self-correction, physical exercises

Сучасна науково-методична література містить ємні, глибокі відомості про здоров'я людини, способи оцінки його стану [2,4,6] .. Виходячи з мети викладання фізичної культури, занять фізичними вправами, що полягають у формуванні здоров'я студента, вельми доцільно створювати в учнів науково -практичної уявлення про багатоаспектною суті здоров'я, його зв'язку з паспортним і біологічним віком [5].

Відмінності між паспортним і біологічним віком визначається зниженням функціональних можливостей організму, інтенсивністю процесу старіння систем і функцій організму [3].

Знання про сутність біологічного віку і механізмах передчасного старіння можуть сприяти вирішенню завдання стимулювання студента до підтримки активного способу життя та фізичної форми, а також своєчасного впливу на стан свого здоров'я. Це обумовлено відомим постулатом про те, що тільки знання спричиняють появу усвідомлених мотивів, потреб до дії відповідно до цільової установкою [5].

Методи і організація дослідження.

У дослідженні брали участь 136 осіб, з них 33 дівчини і 103 юнаки віком 17-19 років, студенти НЧІ КФУ 1 курсу.

Багато методики для визначення біологічного віку вимагають спеціальної апаратури, так як тести проводилися під час семінарських занять з «Фізичної культури», використовувалися прості тести, які кожен може провести вдома, але і вони дають реальну оцінку стану організму і його реального біологічного віку.

 1. Контроль пульсу до і після фізичного навантаження. Порахувати пульс за 60 с. Потім сісти 30 раз в швидкому темпі. Знову заміряти пульс за 60 с.
 2. Т e ст на швидкість реакції. Тримати лінійку довжиною 50 см на позначці «0» вертикально вниз на рівні витягнутої прямо перед собою руки. Відпустити лінійку, а випробуваний повинен зловити її якомога швидше великим і вказівним пальцями.
 3. Визначити стан зв'язок і сухожиль хребта (т e ст на рухливість). Стоячи, нахил вперед, можна трохи зігнути ноги.
 4. Координація (т e ст на балансування). Закрити очі, встати на одну ногу. Іншу ногу підняти приблизно на 10 см від підлоги. Засікти час, протягом якого випробовуваний зможе встояти на одній нозі.
 5. Визначити стан шкіри (т e ст на натискання). Защипнути шкіру долоні великим і вказівним пальцями іншої руки на 5 секунд. Засікти: за скільки секунд складка розправиться.
 6. Визначити стан суглобів (т e ст на гнучкість). Завести обидві руки за спину: одну знизу, другу через плече. Спробувати на рівні лопаток з'єднати пальці рук.

Після проведення всіх т e стов треба скласти всі свої результати і розділити на 6.

Всі отримані дані тестувань були піддані статистичній обробці із залученням таких критеріїв:

 • Визначення числових характеристик вибірки
 • Тіснота зв'язку між вибірками визначалася по парному коефіцієнту кореляції Браве-Пірона.

Критичний рівень значущості при перевірці статистичних гіпотез у даному дослідженні приймався рівним 0,05 (а = 0,05).

В роботі використовувалися наступні символічні позначення: M - середнє арифметичне; m - стандартне відхилення; n - розмір вибірки; r - коефіцієнт кореляції Браве-Пірона.

Статистична обробка проведена на комп'ютері з використанням статистичного пакета SPSS-17.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати математико-статистичної обробки тестів:

Таблиця коефіцієнтів кореляції (Пірсона) n = 131

Таблиця статистичного аналізу даних свідчення років в різних тестах (n = 131)

М- середнє арифметичне, m- стандартне відхилення

Біологічний вік більше, ніж за паспортом (30,9 років). Найбільш «старі» в тeсте на пульс (44,9 років). Можливо, що на обов'язкових заняттях з навчальної дисципліни «Курси за вибором з фізичної культури» недостатньо використовуються системи фізичних вправ, які пов'язані з підвищеною руховою активністю. Є й інші чинники, що впливають на здоров'я студента - це психоемоційний стрес, невроз, синдром хронічної втоми, авітаміноз.

Таблиця коефіцієнтів кореляції (Пірсона)

У жінок середня і вище теcнота cвязи між біологічно віком і тестами простежувалася в 4х тестах: тест на пульс, тест на швидкість реакції, тест на рухливість, тест на балансування, а у чоловіків все тести дають зв'язок, але найбільша зв'язок з тестом на балансування (r = 0,815). За біологічним процесам, як вважають геронтологи, жінки старіють повільніше і живуть довше на 6-8 років. Велика життєздатність жінок зберігається протягом усього життя.

У групах за біологічним віком у 30 років і менше тільки 3 тесту пов'язані з біологічним віком: тест на рухливість (r = 0,706), тест на балансування (r = 0,681) і тест на швидкість реакції (r = 0,566).

У групі за біологічним віком 40 і більше років найбільша зв'язок відзначена між біологічним віком і тестом на балансування (r = 0,813).

Тісна (висока) зв'язок біологічного віку з тестом на балансування і не висока - з тестом на пульс і в той же час самі «старі» в тесті на пульс (44,9 років, табл. 1) і не дуже в тесті на баланс (32 , 6).

висновки:

 1. Виходячи з отриманих даних, виявлений біологічний вік студента можна використовувати в якості відправної точки для коригування роботи функцій і систем організму.
 2. Розуміння динаміки змін біологічного віку і механізмів передчасного старіння може допомогти у вирішенні завдань із залучення студентів до здорового способу життя, до регулювання стану свого організму засобами фізичної культури.
 3. В ході реалізації навчальної програми з дисципліни «Курси за вибором з фізичної культури» в вузі звернути більшу увагу на розвиток почуття рівноваги і координації (ходьба по зменшеній опорі, перекиди, вправи на обертання навколо своєї осі і т.п.). Збільшити використання систем фізичних вправ, які пов'язані з підвищеною руховою активністю.

література

 1. Ананьєв, В. А. Психологія здоров'я / В. А. Ананьєв. - СПб .: Изд-во «Річ», 2006. - 384 с.
 2. Войтенко, В. П. Біологічний вік / В. П. Войтенко // Біологія старенія.- Л .: Наука, 1982. - С. 102-115.
 3. Єпіфанов, В. А. Лікувальна фізична культура і спортивна медицина / В.А.Епіфанов. - М.: ГЕОТАР-Медіа, 2007. - 368 с.
 4. Кишкун, А. А. Біологічний вік і старіння: можливості визначення Іпуті корекції: керівництво для лікарів / А. А. Кишкун. - М: ГЕОТАР-Медіа, 2008. - 976 с.
 5. Курись, В. Н. Концепція загального фізкультурного освіти / В. Н. Курись // V міжнародний конгрес «Людина, спорт, здоров'я». 21-23 квітня м Санкт-Петербург, Росія: матеріали конгресу / під ред. В.А. Таймазова. - СПб .: Изд-во «Олімп - СПб», 2011. - C. 440.
 6. Мандриков, В.Б. Про проблеми оцінки функціонального стану студентів спеціального навчального відділення / В.Б. Мандриков, Л.В. Салазнікова, М.П. Міцуліна // Сучасні науково-методичні розробки в фізичному вихованні студентів, які мають відхилення в стані здоров'я: збірник науково-практ. конф. - СПб., 2001. - С. 36-38.

References

 1. Anan'ev, VA Psihologija zdorov'ja / VA Anan'ev. - SPb .: Izd-vo «Rech '», 2006. - 384 s.
 2. Vojtenko, VP Biologicheskij vozrast / VP Vojtenko // Biologija starenija.- L.: Nauka, 1982. - S. 102-115.
 3. Epifanov, VA Lechebnaja fizicheskaja kul'tura i sportivnaja medicina / VAEpifanov. - M.: GEOTAR-Media, 2007. - 368 s.
 4. Kishkun, AA Biologicheskij vozrast i starenie: vozmozhnosti opredelenija iputi korrekcii: rukovodstvo dlja vrachej / AA Kishkun. - M: GJeOTAR-Media, 2008. - 976 s.
 5. Kurys ', VN Koncepcija obshhego fizkul'turnogo obrazovanija / VN Kurys' // V mezhdunarodnyj kongress «Chelovek, sport, zdorov'e». 21-23 aprelja g. Sankt-Peterburg, Rossija: materialy kongressa / pod red. VA Tajmazova. - SPb .: Izd-vo «Olimp - SPb», 2011. - C. 440.
 6. Mandrikov, VB O problemah ocenki funkcional'nogo sostojanija studentov special'nogo uchebnogo otdelenija / VB Mandrikov, LV Salaznikova, MP Miculina // Sovremennye nauchno-metodicheskie razrabotki v fizicheskom vospitanii studentov, imejushhih otklonenie v sostojanii zdorov'ja: sbornik nauchno-prakt. konf. - SPb., 2001. - S. 36-38.