Склад витрат, що включаються в собівартість

Від правильного розрахунку собівартості продукції залежить результат основної діяльності виробничого підприємства, що відображає його фінансовий стан, яке він може продемонструвати потенційним інвесторам і кредиторам.

Собівартість являє собою виражену в грошовій формі сукупність витрат підприємства на виробництво продукції, пов'язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових та інших ресурсів.

Чинне законодавство і нормативна база з бухгалтерського обліку надають підприємству свободу дій у виборі варіанту оцінки витрат, що включаються до складу виробничої собівартості продукції, методики їх бухгалтерського обліку. У той же час склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг), жорстко регламентований Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (далі - П (С) БО 16).

Відповідно до П (С) БО 16 до складу витрат підприємства включаються собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і витрати, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, які діляться на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. При цьому собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

- виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду:

- нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

- наднормативних виробничих витрат.

Віднесення до складу собівартості реалізованої продукції нерозподілених постійних загальновиробничих і наднормативних виробничих витрат з економічної точки зору є цілком обґрунтованим і відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку -осмотрітельності, - передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. При такому підході виробнича собівартість продукції не схильна до непередбачуваних коливань від незапланованих і надпланових витрат, що мало місце раніше.

Змінився також склад виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Так, відповідно до П (С) БО 16 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці:

- інші прямі витрати;

- загальновиробничі витрати.

Як бачимо, в даний час виробнича собівартість продукції включає витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва, а в частині витрат на управління - тільки загальновиробничі витрати. На відміну від раніше діючого порядку, тепер зі складу виробничої собівартості виключені загальногосподарські витрати, а витрати на збут не формують більш повну собівартість продукції (робіт, послуг). Таким чином, зараз до складу собівартості виготовлених на підприємстві виробів включаються тільки витрати, пов'язані з процесом виробництва, а адміністративні витрати і витрати на збут зараховуються до складу витрат підприємства в періоді їх виникнення.

У загальному вигляді механізм формування в собівартості і результатів фінансової діяльності можна представити у вигляді схеми (враховується тільки основна діяльність).

У загальному вигляді механізм формування в собівартості і результатів фінансової діяльності можна представити у вигляді схеми (враховується тільки основна діяльність)

Як видно зі схеми, частина витрат в періоді їх виникнення відразу зменшують дохід від реалізації, не потрапляючи до складу собівартості, інша частина - безпосередньо включається до виробничої собівартості і лише після реалізації готової продукції, складовою частиною якої вона є, включається в собівартість реалізованої продукції.

Склад адміністративних, на збут, інших операційних витрат регламентовано на законодавчому рівні. Тому їх необхідно знати, щоб правильно відображати у фінансовій діяльності.


назад

| далі
нове:
Останнє

Схожі сторінки:
1. До адміністративних витрат відносяться:
2. До загальновиробничих витрат належать:
3. загальновиробничі витрати
4. Величина нормальної виробничої потужності