Склад, структура і джерела формування оборотних коштів


Важливий елемент організації виробничого процесу предмети праці, на яких спрямовується праця працівників. Предмети праці становлять речовий зміст оборотних засобів організації.

Оборотні кошти включають оборотні фонди і фонди обігу.

Оборотні фонди це предмети праці, які повністю споживаються в кожному новому виробничому циклі; переносять свою вартість на готовий продукт повністю, відразу; незберігають в процесі виробництва своєї натуральної (споживчої) форми, вартістю менш певного ліміту.

Оборотні фонди обслуговують сферу виробництва. На їх величину впливають технологія та організація праці та виробництва, рівень впровадження техніки, тривалість виробничого циклу.

Оборотні фонди включають такі складові.

1. Виробничі запаси, які не набрали ще в процес виробництва. До цієї групи належать запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива і пального, покупних напівфабрикатів, тари і тарних матеріалів, запасних част'ей для ремонту основних фондів, малоцінних і швидкозношуваних ся інструментів і господарського інвентарю (на складі).
2. Незавершена продукція, яка виступає у вигляді незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виготовлення. У лесопилении, наприклад, незавершене виробництво становлять пиломатеріали, які не пройшли всіх стадій обробки і пакетування.

Незавершене виробництво показує проміжну форму предметів праці, які не закінчених обробкою (батоги і сортименти на проміжних складах, неразделанние батоги на нижніх складах).

До напівфабрикатів належать предмети праці, отримані на кінцевій стадії виробництва даного цеху і підлягають подальшій обробці в інших цехах цього ж підприємства. До цієї групи оборотних фондів відносяться також малоцінні і швидкозношувані предмети, що знаходяться в експлуатації.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать засоби праці, що служать менше 1 року (незалежно від їх вартості).

3. Витрати, пов'язані з підготовкою загальних умов виробництва до початку випуску продукції або з виробництвом певної продукції в наступному періоді, так звані витрати майбутніх періодів. До них відносяться витрати, які виробляються в даному періоді, а погашаються (відшкодовуються) за рахунок собівартості продукції у наступні періоди (наприклад, витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію і винахідництво, будівництво лісовозних гілок, підготовка сплавних шляхів до навігації майбутнього року і деякі інші витрати).

Оборотні виробничі фонди мають матеріальновещественную (натуральну) і вартісну форми. Остання необхідна в зв'язку з неспівмірністю окремих елементів оборотних фондів в їх натуральній формі. Вартісна оцінка оборотних фондів дозволяє розрахувати їх структуру.

Фонди обігу не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, але необхідні для забезпечення єдності виробництва і обігу. Їх величина знаходиться під впливом організації реалізації продукції, системи ціноутворення, постачання і збуту продукції.

Фонди обігу включають такі складові:

1) готову продукцію на складі;
2) товари відвантажені в шляху;
3) грошові кошти, кошти в розрахунках і на поточному розрахунковому рахунку в банку.

На рис. 14 представлений склад оборотних коштів.

Співвідношення окремих складових частин оборотних коштів, виражене у відсотках до загального підсумку, є їх структуру. Аналіз структури має велике значення для здійснення заходів щодо економічної ефективності виробництва, визначення шляхів поліпшення використання оборотних коштів, забезпечення необхідного ритму виробництва. Для організацій лісового комплексу характерна така структура оборотних коштів, при якій близько 75% їх знаходиться в сфері виробництва. Нижче наведена структура оборотних коштів лісового комплексу.

Структура оборотних коштів в певній мірі характеризує фінансовий стан підприємства. Збільшення готової продукції на складах підприємства і незавершеного виробництва показує на погіршення фінансового стану підприємства, так як відбувається відволікання оборотних коштів з обороту, зменшується обсяг реалізації, знижується прибуток. Структура оборотних коштів залежить від галузевих особливостей і специфіки роботи підприємства; якості виготовленої продукції; рівня кооперування, комбінування; впровадження науково-технічного прогресу.

Джерела формування оборотних коштів можуть бути власні, позикові.

Власні оборотні кошти формуються за рахунок власного капіталу підприємства (статутний капітал, резервний капітал, накопичений прибуток і ін.). Величина власного оборотного капіталу визначається як різниця між підсумком розділу IV пасиву балансу (капітал і резерви) і підсумком розділу I активу балансу (необоротні активи).

До власних оборотних коштів відносять також довгострокові пасиви, т. Е. Передбачається, що довгострокові пасиви призначені для фінансування основних засобів і капітальних вкладень. При такому підході величина власного капіталу визначається як різниця між підсумком суми IV і V розділів пасиву балансу та підсумком розділу I активу балансу.

Для нормальної забезпеченості господарської діяльності оборотними коштами величина їх встановлюється в межах 1/3 величини власного капіталу. Власні оборотні кошти знаходяться в режимі постійного використання.

Потреба підприємства у власному оборотному капіталі є об'єктом планування і відображається у фінансовому плані підприємства.

Позикові оборотні кошти формуються у вигляді банківських кредитів, а також кредиторської заборгованості. Вони надаються підприємству у тимчасове користування. Частина з них платна (кредити і позики), інша безкоштовна (кредиторська заборгованість). Таким чином, джерелами формування всіх оборотних коштів підприємства можуть бути: бюджетні асигнування, статутний капітал підприємства, прибуток, залучені кошти інших підприємств, короткострокові банківські позики та ін.

ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЛІСОВОЇ ПРОМИШЛЕННОСТІ.- М. М. Ахмадеева. - Йошкар-Ола: Марійський державний технічний університет, 2009. - 364 с.