Склад і структура оборотних коштів підприємства.

Склад і структура оборотних коштів підприємства.

Крім основних фондів, підприємству для виконання виробничих процесів необхідні і засоби, що забезпечують стабільний випуск продукції і підготовку запуску у виробництво нових предметів праці.

Напідприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які в процесі господарювання залучаються до певний кругообіг (проходять грошову, виробничу і товарну стадії).

На першій стадії кругообігу кошти витрачаються на придбання сировини, матеріалів та інших ресурсів, т. Е. Переходять з грошової форми в матеріально-товарну, формуючи певні виробничі запаси, потім вступають у другу стадію - виробничу. На цій стадії в процес виробництва включаються робітники, що одержують за виконану роботу заробітну плату. Потім матеріально-товарні цінності матеріалізуються у формі готової продукції. На останній стадії кругообігу виготовлена ​​продукція продається (реалізується) і підприємство отримує відповідну виручку (певну суму грошей), яка повинна не тільки повністю відшкодувати раніше зроблені витрати, а й дати певний прибуток.

Оборотні кошти підприємства - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.

Укрупнено оборотні кошти підприємства поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

До оборотних виробничих фондів підприємства відноситься частина коштіввиробництва (виробничих фондів), речові елементи яких у процесі праці витрачаються в кожному виробничому циклі і їхня вартість переноситься на продукт цілком і відразу.

Речові елементи оборотних виробничих фондів в процесі праці втрачають свою натуральну форму і властивості, втрачають свою вартість у міру споживання. Але виникає їх новаяпотребітельная вартість у вигляді виробленої з них продукції.

Оборотні фонди підприємства мають матеріально-речову та вартісну форми. У практиці планування та обліку господарської діяльності до складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх періодів.

Виробничі запаси становлять найбільшу частину оборотних фондів. До них належать: запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, палива і пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського інвентарю та інших предметів, а так само аналогічних швидкозношуваних предметів.

Незавершене виробництво - це предмети праці, обробка (переробка) яких не завершено підприємством. Вони знаходяться безпосередньо на робочих місцях або в процесі транспортування від одного робочого місця до іншого. До напівфабрикатів власного виготовлення відносяться ті предмети праці, які повністю оброблені (перероблені) в даному виробничому підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки та в інших підрозділах (наприклад, поковки, штампування, відливки та інша продукція заготівельного виробництва).

Витрати майбутніх періодів - це грошові витрати, які зроблені в даний період, але будуть відшкодовані за рахунок собівартості продукції (роботи, послуги) в наступні періоди. До них відносять витрати на підготовку виробництва, освоєння випуску нових виробів, раціоналізацію, винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації, передплату періодичних видань тощо

Більш ефективне використання оборотних фондів передбачає, перш за все, рішення конкретних завдань по економії сировини, матеріалів, палива, електроенергії. Прийнято розрізняти джерела і шляхи економії матеріальних ресурсів. Джерела економії показують, за рахунок чого можна досягти економії ресурсів, а шляхи економії - як саме, за допомогою яких заходів можна зберегти ті чи інші види матеріальних ресурсів. З усієї сукупності можливих заходів, спрямованих на економію матеріальних ресурсів, слід виділяти виробничо-технічні та організаційно-економічні.

Найбільші резерви підвищення рівня ефективного використання важливих видів матеріальних ресурсів пов'язані з комплексною переробкою сировини та широким застосуванням вторинних ресурсів.

Джерела та шляхи економії матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах дивись на малюнку.

Джерела та шляхи економії матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах

Фонди обігу обслуговують сферу обігу і включають в себе готову продукцію на складах (залишки готової продукції), товари в дорозі, грошові кошти і кошти в розрахунках зі споживачем.

34