Проведення за собівартістю продукції 2019

 1. види собівартості
 2. технологічна
 3. цехова
 4. виробнича
 5. повна
 6. Відображення собівартості на продукції
 7. Проведення з випуску готової продукції
 8. Як відобразити в проводках продаж готової продукції

Собівартість продукції - це виміряні в грошовому вираженні витрати підприємства на її випуск і продаж (рис. 1.). Без розрахунку і аналізу собівартості неможливо прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях. Розглянемо які бувають види собівартості і типові проводки з обліку. Собівартість продукції - це виміряні в грошовому вираженні витрати підприємства на її випуск і продаж (рис

Мал. 1. Перелік витрат підприємства, що утворюють собівартість.

Показники собівартості можуть бути плановими і фактичними. Планові розраховуються на основі планових норм витрат ресурсів. Фактичні визначаються після того, як всі витрати були понесені за фактом.

види собівартості

Залежно від послідовності формування поділяють собівартість:

 • операційну, або технологічну;
 • цехову;
 • виробничу;
 • повну.

технологічна

Технологічна собівартість служить для визначення порівняльної економічної ефективності в ході вибору найбільш ефективного з декількох варіантів оновлення технологій, і включає витрати по всіх технологічних операціях з виробом. Вона формується на рахунку 20 без урахування загальноцехових і загальновиробничих витрат .

цехова

Цехова собівартість, крім технологічної, включає витрати з організації та управління роботи цеху, які не можна чітко віднести на певний вид продукції. Ці витрати накопичуються на рахунку 25 і щомісяця розподіляються за видами продукції при розрахунку їх цехової, виробничої і повної собівартості.

виробнича

Виробнича собівартість, крім цехової, включає витрати з управління підприємством (загальногосподарські витрати), які накопичуються на рахунку 26 і також щомісяця списуються на окремі види продукції.

повна

У повну собівартість, крім виробничої собівартості, включаються ще позавиробничі витрати, пов'язані з реалізацією продукції .

За економічною сутністю розрізняють собівартість, яка визначається за економічними елементами, або ж по калькуляційних статтях.

За допомогою підсумовування витрат за економічними елементами не можна визначити витрати на виробництво конкретного виробу, тому для визначення собівартості окремих видів продукції використовують статті калькуляції.

Відображення собівартості на продукції

У загальному вигляді собівартість продукції формується за допомогою наступних проводок:

Рахунок Дт рахунок Кт Опис проводки Сума проводки Документ-підстава 20.01 02, 10, 16, 70 , 69, 71, 60, 76, 28 , 21 , 29 , 79, 23 , 25 , 26 Накопичені фактичні витрати основних цехів 10000 Довідка-розрахунок

Проведення з випуску готової продукції

Випуск готової продукції може бути врахований бухгалтерією за фактичною або нормативної собівартості. У першому випадку списання йде безпосередньо на рахунок 43 . при використанні рахунку 40 складаються дві проводки:

Рахунок Дт рахунок Кт Опис проводки Сума проводки Документ-підстава 43 20, 23 , 29 Оприбутковано готову продукцію основних, допоміжних і обслуговуючих цехів і підрозділів за фактичною собівартістю 10000 Довідка-розрахунок, акт випуску готової продукції 40 20, 23 , 29 Списується фактична собівартість готової продукції основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів і цехів 10000 Довідка-розрахунок, акт випуску готової продукції 43 40 Списана нормативна собівартість готової продукції (планова) 10200 Довідка-розрахунок

Як відобразити в проводках продаж готової продукції

При бухгалтерському обліку без використання рахунку 40 фактичну собівартість випуску продукції списують на рахунок 90.02. Якщо використовують рахунок 40 для обліку готової продукції по її нормативної собівартості, то складають ще одну проводку для коригування відхилень фактичної собівартості від планової.

Рахунок Дт рахунок Кт Опис проводки Сума проводки Документ-підстава 90.02 43 Спрямована на реалізацію готова продукція за фактичною виробничою собівартістю 10000 Довідка-розрахунок, ТТН 90.02 40 Коригування відхилення в собівартості 200 Довідка-розрахунок