активи балансу

 1. Оборотні активи
 2. Необоротні активи
 3. Чисті активи

згідно GAAP США активи (Assets) в балансі розташовуються за ступенем убування їх ліквідності, тобто за швидкістю перетворення в гроші близько до їх ринкової вартості. А в залежності від ступеня залученості в операційну (поточну, виробничу) діяльність компанії її активи діляться на поточні (оборотні, короткострокові) (Сurrent Assets) і непоточні (необоротні, довгострокові) (Non-current Assets).

Оборотні активи

Оборотні активи (Current Assets) - це активи, які використовуються у виробничій діяльності компанії і погашаються протягом 12 місяців або протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік. Являють собою робочий капітал компанії і включають:

 • Cash (Грошові кошти): гроші в касі і на розрахунковому рахунку, в тому числі банківські депозити і сертифікати.
 • Cash Equivalents (Еквіваленти грошових коштів): короткострокові інвестиції, легко конвертовані в відомі суми грошових коштів, термін погашення яких, згідно GAAP США *, менше 3-х місяців з дати складання балансу. Наприклад, це можуть бути казначейські векселі (Treasury bills). * У міжнародних стандартах термін погашення еквівалентів грошових коштів не обмежений.
 • Short Term Investments (Короткострокові вкладення): інвестиції в цінні папери (акції або облігації), які звертаються на активному ринку і купуються з метою реалізації, тобто перетворення в грошові кошти протягом одного року з дати складання балансу або операційного циклу (якщо він довший). Неринкові цінні папери не можуть включатися до цього рядка.
 • Net Receivables (Дебіторська заборгованість): величина заборгованості по оплаті з боку клієнтів і контрагентів компанії, зменшена на величину резерву (знижки) за сумнівними (безнадійним) боргах (Provision / Allowance for Bad / Doubtful Debts).
 • Inventory (Матеріальні запаси): запаси товарів (для торгових компаній) або сировини і матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції (для виробничих компаній).
 • Other Current Assets (Інші оборотні активи).

Необоротні активи

Необоротні активи (Non-current Assets) - це матеріальні активи, придбані компанією для виробництва і реалізації продукції, термін використання яких перевищує 12 місяців. Включають в себе:

 • Long Term Investments (Довгострокові фінансові вкладення): вкладення в цінні папери, в тому числі і ті, які компанія має намір тримати до погашення, а також інвестиції в залежні (Associates) і дочірні компанії (Subsidiaries).
 • Property Plant and Equipment (Основні засоби, основні фонди): будівлі, споруди, земля, обладнання, що відображаються в балансі за первісною вартістю (в США переоцінка основних засобів заборонена; МСФЗ її допускає) за мінусом витрат по підготовці до використання і амортизації (Depreciation) .
 • Goodwill (Гудвіл): ділова репутація компанії, що виникає в процесі продажу / покупки компанії і відображена тільки в балансі покупця.
 • Intangible Assets (Нематеріальні активи): патенти, ноу-хау, торгові марки, що відображаються в балансі за залишковою вартістю.
 • Accumulated Amortization (Накопичена (нарахована) амортизація): сума зносу основних засобів і нематеріальних активів.
 • Other Assets (Інші активи).
 • Deferred Long Term Asset Charges (Відкладені витрати): витрати, ефект від яких буде отримано в майбутньому, або витрати, які повинні бути розподілені на майбутні періоди, наприклад, витрати з випуску цінних паперів, дисконт по облігаціях, організаційні витрати та ін.

Чисті активи

Чисті активи або чистий робочий (оборотний) капітал (Net Working Capital, NWC) - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів компанії суми її зобов'язань .

 • NWC = Поточні активи - Поточні зобов'язання
 • NWC = Total Current Assets - Total Current Liabilities

Чисті активи - ключовий показник оцінки ефективності бізнесу. Вони повинні бути не просто позитивними, але і перевищувати статутний капітал. Тільки тоді можна говорити про те, що компанія забезпечує приріст коштів, вкладених власниками бізнесу. Негативний показник чистих активів - ознака неспроможності організації, що говорить про те, що компанія не має власних коштів і цілком залежить від кредиторів.

Приклад балансового звіту

Приклад балансового звіту

Приклад звіту з сайту: Finance.yahoo.com