Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ = Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славіна. = Lybs.ru = = lybs.ru =

 1. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Ключові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати...
 2. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 3. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 4. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 5. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Ключові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Витрачання бюджетних ресурсов конкретними Розпорядниками передує етап віділення відповідніх коштів, або інакше - бюджетне фінансування, тобто Надання копійчаних коштів юридичним и фізичним особам на проведення ЗАХОДІВ, передбачення бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах і характеризується специфічними формами надання бюджетних асигнувань.

Надання бюджетних коштів здійснюється в наступних
формах:

кошторисна фінансування окремих бюджетних програм - закладів, установ і організацій бюджетної сфери;

трансферти населенню;

бюджетні кредити юридичним особам (в тому числі податкові кредити на сплату податків);

субвенції та субсидії фізичним і юридичним особам;

бюджетні інвестиції в статутні капітали діючих або знову створюваних юридичних осіб;

бюджетні позички державних позабюджетних фондів;

міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання, субвенції, інші дотації);

кредити іноземним державам.

Форми бюджетного фінансування в подальшому повинні удосконалюватись, щоб повніше відповідати потребам розвитку ринкової економіки. Для України особливо актуальним є перехід від принципу утримання бюджетних установ до програмно-цільового підходу у використанні бюджетних коштів.

Практичне використання бюджетних відносин для реалізації покладених на державу функцій дозволяє визначити, що стан бюджетного фонду залежно від різного співвідношення дохідної і видаткової частин бюджету може бути дефіцитним, профіцитним і збалансованим.

Коли витрати бюджету перевищують його доходи, виникає негативне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит - позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над витратами. Збалансованим є бюджет, в якому витрати та доходи дорівнюють. В економічній літературі існує також думка, що теоретично збалансованим є бюджет, в якому дефіцит або профіцит не перевищує 1% сукупного обсягу витрат.

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зростанням бюджетних витрат. Конкретними причинами такого відставання можуть бути:

кризові явища в економіці, які супроводжуються спадом виробництва, зниженням ефективності функціонування окремих галузей, інфляційними процесами;

мілітаризація економіки в мирний час;

надзвичайні обставини (війна, масштабні стихійні лиха);

здійснення великих централізованих вкладень в розвиток виробництва і зміна його структури;

надмірний ріст соціальних витрат у порівнянні з темпами зростання валового внутрішнього продукту.

Основними причинами виникнення дефіциту державного бюджету в Україні були зниження обсягів виробництва і скорочення доходів бюджету, низька податкова дисципліна, наявність значного тіньового сектора в економіці, надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету.

Розміри бюджетного дефіциту в Україні протягом 1992-1998 рр. постійно знижувалися. Якщо в 1992 р дефіцит бюджету склав 17,3% від валового внутрішнього продукту, то в 1998 р - 1,9%. В останні роки затверджено Державний бюджет був збалансованим.

Таке скорочення рівня бюджетного дефіциту викликаний не економічним розвитком (протягом даного періоду стався значний спад виробництва), а інфляційними процесами. Підтримка запланованих показників дефіциту відбувалося переважно завдяки регулюванню готівки в обігу без необхідних структурних перетворень у господарському комплексі, що спричинило масове накопичення бюджетної заборгованості.
А значить ріс прихований бюджетний дефіцит (з урахуванням соціальних зобов'язань держави і заборгованості уряду підприємствам).

Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує в довгостроковому періоді, і тимчасовий дефіцит, що викликається касовими розривами у виконанні бюджету. Його ще називають касовим дефіцитом - нестача коштів бюджету в результаті неспівпадання термінів надходження доходів і здійснення витрат.

Рівень бюджетного дефіциту належить до числа найважливіших індикаторів фінансової безпеки будь-якої держави. Існують різні оцінки його граничного розміру. Наприклад, Маастрихтський договір серед інших умов потенційним учасникам валютного союзу ставить і таку, як межа дефіциту держбюджету (3% від ВВП). Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина бюджетного дефіциту в індустріально розвинених країнах коливається в межах 3-4% від розміру ВВП за середньосвітовий його величини 4,5%. Існує тенденція до стабілізації бюджетного дефіциту в середньосвітовому вимірі 4-5%.

Щодо впливу бюджетного дефіциту на розвиток економіки існують суперечливі погляди. Прихильники концепції дефіцитного фінансування бюджетних витрат виходять з того, що бюджетний дефіцит не є деструктивним фактором. Для національної економіки він не становить загрози, оскільки всі витрати, в тому числі і ті, що перевищують доходи, відбуваються на території даної держави і сприяють зростанню добробуту країни. Якщо дефіцит буде зосереджений в бюджеті розвитку, то в цьому випадку зростання дефіцитного фінансування здатний привести до інвестиційного та інноваційного зростання. Крім того, дефіцит бюджету, відповідно до теорії дефіцитного фінансування, означає збільшення доходів суб'єктів господарювання і населення (одержувачів бюджетних коштів), що стимулює зростання купівельної спроможності, продуктивності праці і розширення національного виробництва. Це, в свою чергу, веде до зростання податкових надходжень.

Економісти неокласичного напряму дотримуються протилежної позиції. На їхню думку, хронічні дефіцити неминуче вимагатимуть більш високих податків в майбутньому, що рівнозначно перекладу поточного економічного тягаря на майбутні покоління. Для фінансування дефіциту повинні залучатися емісія грошей і позик, що веде до розладу грошово-кредитної системи, девальвації національної валюти, зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави.

До останнього часу вважалося, що щорічно збалансований бюджет - це одне з головних завдань бюджетної політики держави. В основі такого підходу лежить концепція збалансованості бюджету в процесі економічного циклу. Логічне обгрунтування цієї концепції зводиться до наступного. Для того щоб протистояти спаду виробництва, уряд повинен знижувати податки і збільшувати державні витрати, тобто провокувати дефіцит бюджету. Під час економічного підйому слід підвищувати податки і знижувати урядові витрати. Позитивне сальдо бюджету може бути використано на покриття державного боргу, що виник у період спаду. Але, як свідчить практика, спади і підйоми в економічному циклі можуть бути неоднаковими за глибиною і протяжності. Прагнучи збалансувати бюджет, уряд повинен або підвищити ставки податків, або скоротити державні витрати, або використовувати комбіновані заходи. Простота цих рекомендацій щодо подолання бюджетного дефіциту є досить ілюзорною. Як показує досвід багатьох країн, така політика вимагає дуже тонкого збалансованого поєднання заходів щодо підвищення дохідної бази і скорочення державних витрат. Адже державні витрати також мають різний характер - споживчий та інвестиційний. Тому мова йде про скорочення непродуктивних бюджетних витрат і зростання інвестицій у виробництво і в «людський капітал» - освіту, охорону здоров'я, соціальні компенсації.

В умовах ринкової економіки, як стверджують сучасні західні фінансові теорії, дефіцит може бути корисним у випадку, коли в разі спаду виробництва держава витрачає більше грошей, ніж отримує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купівельної спроможності населення. Споживачі починають більше купувати, підприємці - більше продавати. Внаслідок цього зростають обсяги виробництва, скорочується безробіття.

Однак в період підйому економіки держава не може дозволити собі дефіцит бюджету, оскільки він стимулюватиме інфляцію. Отже, бюджет, в якому збалансовані доходи і витрати, потрібен не щорічно, а для певного періоду, тобто протягом економічного циклу. В окремі роки з метою стимулювання ділової активності держава може допускати дефіцит бюджету.

Наведені міркування не стосуються сучасної економіки України, оскільки вона тільки трансформується в ринкову.

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються як інфляційні, так і неінфляційні джерела.

Неінфляційні джерела це:

фінансування дефіциту бюджету за рахунок запозичень на внутрішніх і зовнішніх фінансових ринках і за рахунок використання залишків бюджетних коштів. Внутрішні позики здійснюються шляхом продажу державних цінних паперів (облігацій, векселів) або через одержання кредиту в банку. Останню форму фінансування бюджетного дефіциту використовує місцева влада. Зовнішні позики для покриття дефіциту державного бюджету характерні для країн, що розвиваються, а також все більше використовуються країнами з перехідною до ринку економікою, в тому числі Україною.

трансферти - фінансування у вигляді безоплатної до-
допоможи.

Зменшити дефіцит бюджету, уряд може і накопиченням заборгованості - прострочкою платежів за борги або за куплені товари, а також за рахунок підвищення податків. Ці заходи теж мають неінфляційний характер.

Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик центрального банку уряду та купівлі центральним банком державних цінних паперів. Дефіцит бюджету можуть покривати додатковою емісією грошей. В результаті такої емісії розвивається неконтрольована інфляція, підриваються стимули для інвестицій, знецінюються заощадження населення, відтворюється бюджетний дефіцит.

Кредитну емісію як спосіб покриття дефіциту широко використовували в Україні. З 1991 р до 1995 р кредити Національного банку були практично єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету. З 1995 р поряд з кредитами НБУ для фінансування дефіциту стали залучати внутрішні та зовнішні запозичення. З 1997 р НБУ припинив пряме фінансування бюджетного дефіциту, і акцент був повністю перенесений на зовнішні і внутрішні джерела.

Державні позики як спосіб покриття дефіциту бюджету безпечніше, ніж емісія, але вони також певною мірою негативно впливають на економіку країни.

По-перше, при певних умовах уряд вдається до примусового розміщення державних цінних паперів і порушує ринкову мотивацію діяльності приватних фінансових інститутів.

По-друге, якщо навіть уряд створює достатні стимули для придбання юридичними і фізичними особами цінних паперів уряду, то державні позики, мобілізуючи вільні кошти на ринку позикового капіталу, обмежують можливості отримання кредиту приватними господарствами. Фірми, особливо невеликі та середні, не є для банків такими надійними позичальниками, як державні органи. Збільшення попиту на ринку позикового капіталу через нові державні позики сприяє подорожчанню кредиту - зростанню облікової ставки. Особливо складними є наслідки зовнішніх позик.

Дефіцит державного бюджету безпосередньо пов'язаний з явищем державного боргу, що виникає внаслідок заборгованості уряду і державних органів. Зовнішній державний борг, який перевищує 70% від ВВП або більш ніж в 2,2 рази за експорт країни, вважається небезпечним для стабільності економіки, особливо для стійкого грошового обігу.

Фінансування дефіциту бюджету розраховується на чистій основі, тобто з обсягів валових надходжень позикових коштів віднімаються платежі з погашення основної суми боргу:

В аналітичному вигляді фінансування дефіциту державного бюджету можна визначити таким чином:

ВD = МВ + D + e · D *,

де ВD - показник дефіциту бюджету;

МВ - грошова база;

D - внутрішній борг;

D * - зовнішній борг в іноземній валюті;

е - валютний курс.

Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівновага, тобто перше одно другому:

Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівновага, тобто перше одно другому:

Характер фінансування державного сектора і бюджетного дефіциту має різні макроекономічні наслідки. Найбільш негативний вплив надає монетизація дефіциту. Фінансування дефіциту через центральний банк безпосередньо впливає на грошову базу і розмір грошової маси. При монетизації дефіциту держава отримує сеньйораж - дохід від друкування грошей. Сеньйораж виникає в умовах перевищення приросту грошової маси над приростом реального ВВП, наслідком чого є зростання середнього рівня цін. З огляду на це, всі економічні агенти змушені платити так званий інфляційний податок, який через вищі ціни перерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави.

Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові - це наслідки бюджетного дефіциту, відомі як проблема «витіснення». Довгострокові - економічні наслідки державного боргу, відомі як «тягар боргу». Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, соціальні) значного розміру бюджетного дефіциту вимагають використання загальноприйнятих у світовій практиці методів боротьби з дефіцитом. Якщо в процесі виконання бюджету має місце перевищення граничного рівня дефіциту або значне зниження надходжень дохідних джерел бюджету, то вводиться механізм секвестру витрат. Секвестр бюджету полагає в пропорційному зниженні бюджетних витрат (на 5, 10,15 і т.д. відсотків) щомісячно по всіх статтях бюджету протягом того періоду, який залишився до кінця фінансового року. Секвестру не підлягають захищені статті, склад яких визначає Верховна Рада.

Структурно-логічні схеми до теми 8
«Доходи і витрати державного бюджету»

Структурно-логічні схеми до теми 8  «Доходи і витрати державного бюджету»

Схема 8.1. Класифікація доходів бюджету за розділами

Класифікація доходів бюджету за розділами

Схема 8.2. Класифікація видатків державного бюджету

Класифікація видатків державного бюджету

Схема 8.3. Установи, які знаходяться
на кошторисній фінансуванні

Установи, які знаходяться  на кошторисній фінансуванні

Схема 8.4. бюджетний баланс

бюджетний баланс

Схема 8.5. Причинно-наслідковий діалектика бюджетних дефіцитів

Причинно-наслідковий діалектика бюджетних дефіцитів

Схема 8.6. Центральні джерела фінансування
дефіциту бюджету

Центральні джерела фінансування  дефіциту бюджету

Схема 8.7. Структура місцевих джерел фінансування
дефіциту бюджету

Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славіна.

ЗМІСТ


на попередню

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУКлючові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУКлючові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУКлючові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУКлючові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУКлючові терміни: доходи бюджету, державні доходи, витрати державного бюджету, державні витрати, профіцит бюджету, стійкий дефіцит, тимчасовий дефіцит, бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж.

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм - доходів і витрат, розглянемо економічну сутність цих категорій і форм їх прояву. Але перш за все необхідно з'ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також відповідно до «державні витрати» і «витрати державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов'язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумулюються державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Державні витрати - це частина фінансових відносин, обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, витрати державного бюджету - це лише частина державних витрат.

Доходи і видатки бюджету - це об'єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи служать фінансовою базою діяльності держави, видатки - задовольняють загальнодержавні потреби. Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - внутрішній валовий продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким володіє суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, залучені державою на відплатне основі тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (за допомогою продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ ) від-
ображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає повернення запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісії паперових грошей, до якої держава вдається при надзвичайних обставинах, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат - невідкладним. Це сама непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи - це сума фактичної незбалансованості доходів і видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті кошти, які надходять в розпорядження держави на безоплатній та безповоротній основі відповідно до чинного бюджетного та податкового законодавства. Співвідношення способів формування бюджетного фонду - на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії - різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікуються за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові і неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують, в основному, за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90%, а в США - більше 95%. Неподатковими доходами бюджету є:

доходи від використання майна, що перебувають у державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних і бюджетних креди-
тов і ін.);

доходи від продажу майна, що перебувають у державній та комунальній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти - перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до числа офіційних трансфертів, які надходять з-за кордону, відносяться поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. В інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад залежно від:

державного устрою держави розрізняють: а) в унітарній державі - доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів; б) в федеративну державу - доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів;

рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на власні і регулюючі;

джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

громадянства суб'єктів оподаткування - сплачувані резидентами або нерезидентами.

Витрати бюджету - це економічні відносини, що виникають з приводу розподілу коштів бюджетного фонду держави.

Формою прояву цих відносин є конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з кількісної та якісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Видаткова частина бюджету відрізняється різноманітністю, але в більшості країн призначена для фінансування загальнодержавних програм (інвестиційні, економічні, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури та ін.). Бюджетні асигнування спрямовуються у вигляді субсидій, кредитів, державних гарантій і поручительств для фінансової підтримки фермерських господарств, малих підприємств, житлового господарства тощо Бюджет відіграє також важливу роль у соціальному захисті громадян, розвитку невиробничої сфери. Частина бюджетних коштів держава направляє на оборону, утримання правоохоронних органів, апарату управління та ін.

З метою з'ясування ролі і значення бюджетних витрат в соціально-економічному житті держави фінансовою теорією і практикою розроблена класифікація бюджетних витрат. Одним з найважливіших ознак такої класифікації є функціональна, яка відображає напрями використання коштів бюджету на виконання конкретних функцій держави.

Функціональний розподіл видатків дозволяє виявити пропорції в розподілі бюджетних коштів і, змінюючи їх, домагатися необхідних зрушень у галузевій структурі суспільного виробництва. Так, необхідність посилення соціальної спрямованості усього суспільного розвитку вимагає більше коштів бюджету спрямовувати в соціальну сферу, забезпечуючи тим самим прискорені темпи її зростання.

функції
держави

витрати бюджету

управлінська

державне управління;

судова влада і прокуратура;

правоохоронні органи і служба безпеки;

фінансові та митні органи;

міжнародні відносини

оборонна

національна оборона (фінансування витрат Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Штабу цивільної оборони, навчальних організацій Товариства сприяння обороні України та ін.)

Соціальна

соціальний захист і соціальне забезпечення населення (витрати на індексацію доходів і заробітної плати працівників установ, що фінансуються з бюджету; виплати компенсацій населенню на дітей; пенсії та виплати компенсацій військовослужбовцям та членам їх сімей; кошти на охорону материнства і дитинства; допомога малозабезпеченим верствам населення);

соціальна сфера (освіта, підготовка кадрів; культура; мистецтво; засоби масової інформації; охорону здоров'я; молодіжні програми; фізична культура і спорт)

економічна

економічна діяльність держави (капітальні вкладення; фінансування реконструкції підприємств; нарощування виробництва споживчих товарів і продукції виробничого призначення і т.д.);

фундаментальні наукові дослідження

Залежно від економічної характеристики операцій, при проведенні яких здійснюються бюджетні видатки, вони класифікуються на поточні і капітальні. Поточні бюджетні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичним і фізичним особам з метою покриття їх поточних потреб. До цих витрат відносять: закупівлю товарів і послуг, необхідних для утримання економічної і соціальної інфраструктури (оплата праці державних службовців, закупівля предметів і матеріалів, необхідних для поточних господарських цілей, оплата транспортних і комунальних послуг та ін.); трансферти населенню (пенсії, стипендії, допомоги, інші виплати); поточні субсидії державним і приватним підприємствам, а також нижчестоящим органам влади; виплату відсотків по державному боргу і ін. У своїй сукупності поточні витрати формують звичайний (поточний) бюджет, на який припадає основна частина всіх бюджетних витрат.

Капітальні витрати пов'язані з інвестуванням бюджетних коштів в основні фонди і нематеріальні активи, зі створенням державних запасів і резервів. Вони включають витрати на нове будівництво і розвиток діючих об'єктів державної і комунальної власності (їх розширення, реконструкцію і технічне переозброєння), інвестиційні субсидії, довгострокові бюджетні кредити і державні гарантії інвесторам, які фінансують високоефективні інвестиційні проекти. Сукупність цих витрат формує бюджет розвитку.

Важливим критерієм класифікації витратної частини бюджету є предметне направлення відповідних грошових потоків. При цьому в розвинених країнах виділяють п'ять основних груп бюджетних витрат: військові; втручання держави в економіку (включають витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, на підтримку сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту); утримання державного апарату управління; соціальні витрати (освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення); надання субсидій і кредитів іншим державам. В Україні, з точки зору предметної спрямованості, видатки бюджету поділяються на: фінансування управління; фінансування національної оборони; фінансування фундаментальних і прикладних наукових досліджень; фінансування правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави; фінансування міжнародної діяльності; фінансування галузей економіки; фінансування соціально-культурних установ і заходів; витрати на обслуговування державного боргу; створення резервних фондів; інші витрати і виплати.

Організаційне угруповання витрат бюджету пов'язано з розподілом витрат на цільові державні програми. Наприклад, в Україні державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки, державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики, державні інвестиційні проекти, державні програми з інвалідного спорту та реабілітації і ін. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і відображає роль держави у вирішенні найважливіших проблем суспільного життя.

В основі галузевої класифікації видатків бюджету лежить поділ економіки на галузі і види діяльності. З урахуванням цього витрати групуються по галузях: промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, культура і т. П.

Відомча ознака класифікації дає можливість в кожній групі бюджетних видатків виділити безпосередніх розпорядників бюджетних коштів - відповідне міністерство, державний комітет, державне відомство або іншу юридичну особу, якій надаються асигнування з бюджету. Таке групування витрат дозволяє забезпечити конкретно-адресний фінансовий контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Залежно від рівня управління, тобто з урахуванням адміністративно-територіального поділу країни, витрати бюджету в унітарних державах поділяються на витрати центрального бюджету і видатки місцевих бюджетів, а в державах з федеральним устроєм - на видатки федерального бюджету, витрати бюджетів суб'єктів Федерації і видатки місцевих бюджетів.

Витрачання бюджетних ресурсов конкретними Розпорядниками передує етап віділення відповідніх коштів, або інакше - бюджетне фінансування, тобто Надання копійчаних коштів юридичним и фізичним особам на проведення ЗАХОДІВ, передбачення бюджетом. Бюджетне фінансування базується на відповідних принципах і характеризується специфічними формами надання бюджетних асигнувань.

Надання бюджетних коштів здійснюється в наступних
формах:

кошторисна фінансування окремих бюджетних програм - закладів, установ і організацій бюджетної сфери;

трансферти населенню;

бюджетні кредити юридичним особам (в тому числі податкові кредити на сплату податків);

субвенції та субсидії фізичним і юридичним особам;

бюджетні інвестиції в статутні капітали діючих або знову створюваних юридичних осіб;

бюджетні позички державних позабюджетних фондів;

міжбюджетні трансферти (дотації вирівнювання, субвенції, інші дотації);

кредити іноземним державам.

Форми бюджетного фінансування в подальшому повинні удосконалюватись, щоб повніше відповідати потребам розвитку ринкової економіки. Для України особливо актуальним є перехід від принципу утримання бюджетних установ до програмно-цільового підходу у використанні бюджетних коштів.

Практичне використання бюджетних відносин для реалізації покладених на державу функцій дозволяє визначити, що стан бюджетного фонду залежно від різного співвідношення дохідної і видаткової частин бюджету може бути дефіцитним, профіцитним і збалансованим.

Коли витрати бюджету перевищують його доходи, виникає негативне бюджетне сальдо, або дефіцит бюджету. Профіцит - позитивне сальдо бюджету, тобто перевищення доходів над витратами. Збалансованим є бюджет, в якому витрати та доходи дорівнюють. В економічній літературі існує також думка, що теоретично збалансованим є бюджет, в якому дефіцит або профіцит не перевищує 1% сукупного обсягу витрат.

Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту є відставання темпів зростання бюджетних доходів порівняно зі зростанням бюджетних витрат. Конкретними причинами такого відставання можуть бути:

кризові явища в економіці, які супроводжуються спадом виробництва, зниженням ефективності функціонування окремих галузей, інфляційними процесами;

мілітаризація економіки в мирний час;

надзвичайні обставини (війна, масштабні стихійні лиха);

здійснення великих централізованих вкладень в розвиток виробництва і зміна його структури;

надмірний ріст соціальних витрат у порівнянні з темпами зростання валового внутрішнього продукту.

Основними причинами виникнення дефіциту державного бюджету в Україні були зниження обсягів виробництва і скорочення доходів бюджету, низька податкова дисципліна, наявність значного тіньового сектора в економіці, надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету.

Розміри бюджетного дефіциту в Україні протягом 1992-1998 рр. постійно знижувалися. Якщо в 1992 р дефіцит бюджету склав 17,3% від валового внутрішнього продукту, то в 1998 р - 1,9%. В останні роки затверджено Державний бюджет був збалансованим.

Таке скорочення рівня бюджетного дефіциту викликаний не економічним розвитком (протягом даного періоду стався значний спад виробництва), а інфляційними процесами. Підтримка запланованих показників дефіциту відбувалося переважно завдяки регулюванню готівки в обігу без необхідних структурних перетворень у господарському комплексі, що спричинило масове накопичення бюджетної заборгованості.
А значить ріс прихований бюджетний дефіцит (з урахуванням соціальних зобов'язань держави і заборгованості уряду підприємствам).

Розрізняють поняття стійкий дефіцит бюджету, який існує в довгостроковому періоді, і тимчасовий дефіцит, що викликається касовими розривами у виконанні бюджету. Його ще називають касовим дефіцитом - нестача коштів бюджету в результаті неспівпадання термінів надходження доходів і здійснення витрат.

Рівень бюджетного дефіциту належить до числа найважливіших індикаторів фінансової безпеки будь-якої держави. Існують різні оцінки його граничного розміру. Наприклад, Маастрихтський договір серед інших умов потенційним учасникам валютного союзу ставить і таку, як межа дефіциту держбюджету (3% від ВВП). Згідно з даними міжнародної статистики «нормальна» величина бюджетного дефіциту в індустріально розвинених країнах коливається в межах 3-4% від розміру ВВП за середньосвітовий його величини 4,5%. Існує тенденція до стабілізації бюджетного дефіциту в середньосвітовому вимірі 4-5%.

Щодо впливу бюджетного дефіциту на розвиток економіки існують суперечливі погляди. Прихильники концепції дефіцитного фінансування бюджетних витрат виходять з того, що бюджетний дефіцит не є деструктивним фактором. Для національної економіки він не становить загрози, оскільки всі витрати, в тому числі і ті, що перевищують доходи, відбуваються на території даної держави і сприяють зростанню добробуту країни. Якщо дефіцит буде зосереджений в бюджеті розвитку, то в цьому випадку зростання дефіцитного фінансування здатний привести до інвестиційного та інноваційного зростання. Крім того, дефіцит бюджету, відповідно до теорії дефіцитного фінансування, означає збільшення доходів суб'єктів господарювання і населення (одержувачів бюджетних коштів), що стимулює зростання купівельної спроможності, продуктивності праці і розширення національного виробництва. Це, в свою чергу, веде до зростання податкових надходжень.

Економісти неокласичного напряму дотримуються протилежної позиції. На їхню думку, хронічні дефіцити неминуче вимагатимуть більш високих податків в майбутньому, що рівнозначно перекладу поточного економічного тягаря на майбутні покоління. Для фінансування дефіциту повинні залучатися емісія грошей і позик, що веде до розладу грошово-кредитної системи, девальвації національної валюти, зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави.

До останнього часу вважалося, що щорічно збалансований бюджет - це одне з головних завдань бюджетної політики держави. В основі такого підходу лежить концепція збалансованості бюджету в процесі економічного циклу. Логічне обгрунтування цієї концепції зводиться до наступного. Для того щоб протистояти спаду виробництва, уряд повинен знижувати податки і збільшувати державні витрати, тобто провокувати дефіцит бюджету. Під час економічного підйому слід підвищувати податки і знижувати урядові витрати. Позитивне сальдо бюджету може бути використано на покриття державного боргу, що виник у період спаду. Але, як свідчить практика, спади і підйоми в економічному циклі можуть бути неоднаковими за глибиною і протяжності. Прагнучи збалансувати бюджет, уряд повинен або підвищити ставки податків, або скоротити державні витрати, або використовувати комбіновані заходи. Простота цих рекомендацій щодо подолання бюджетного дефіциту є досить ілюзорною. Як показує досвід багатьох країн, така політика вимагає дуже тонкого збалансованого поєднання заходів щодо підвищення дохідної бази і скорочення державних витрат. Адже державні витрати також мають різний характер - споживчий та інвестиційний. Тому мова йде про скорочення непродуктивних бюджетних витрат і зростання інвестицій у виробництво і в «людський капітал» - освіту, охорону здоров'я, соціальні компенсації.

В умовах ринкової економіки, як стверджують сучасні західні фінансові теорії, дефіцит може бути корисним у випадку, коли в разі спаду виробництва держава витрачає більше грошей, ніж отримує: він забезпечує збільшення попиту, в тому числі купівельної спроможності населення. Споживачі починають більше купувати, підприємці - більше продавати. Внаслідок цього зростають обсяги виробництва, скорочується безробіття.

Однак в період підйому економіки держава не може дозволити собі дефіцит бюджету, оскільки він стимулюватиме інфляцію. Отже, бюджет, в якому збалансовані доходи і витрати, потрібен не щорічно, а для певного періоду, тобто протягом економічного циклу. В окремі роки з метою стимулювання ділової активності держава може допускати дефіцит бюджету.

Наведені міркування не стосуються сучасної економіки України, оскільки вона тільки трансформується в ринкову.

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються як інфляційні, так і неінфляційні джерела.

Неінфляційні джерела це:

фінансування дефіциту бюджету за рахунок запозичень на внутрішніх і зовнішніх фінансових ринках і за рахунок використання залишків бюджетних коштів. Внутрішні позики здійснюються шляхом продажу державних цінних паперів (облігацій, векселів) або через одержання кредиту в банку. Останню форму фінансування бюджетного дефіциту використовує місцева влада. Зовнішні позики для покриття дефіциту державного бюджету характерні для країн, що розвиваються, а також все більше використовуються країнами з перехідною до ринку економікою, в тому числі Україною.

трансферти - фінансування у вигляді безоплатної до-
допоможи.

Зменшити дефіцит бюджету, уряд може і накопиченням заборгованості - прострочкою платежів за борги або за куплені товари, а також за рахунок підвищення податків. Ці заходи теж мають неінфляційний характер.

Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик центрального банку уряду та купівлі центральним банком державних цінних паперів. Дефіцит бюджету можуть покривати додатковою емісією грошей. В результаті такої емісії розвивається неконтрольована інфляція, підриваються стимули для інвестицій, знецінюються заощадження населення, відтворюється бюджетний дефіцит.

Кредитну емісію як спосіб покриття дефіциту широко використовували в Україні. З 1991 р до 1995 р кредити Національного банку були практично єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету. З 1995 р поряд з кредитами НБУ для фінансування дефіциту стали залучати внутрішні та зовнішні запозичення. З 1997 р НБУ припинив пряме фінансування бюджетного дефіциту, і акцент був повністю перенесений на зовнішні і внутрішні джерела.

Державні позики як спосіб покриття дефіциту бюджету безпечніше, ніж емісія, але вони також певною мірою негативно впливають на економіку країни.

По-перше, при певних умовах уряд вдається до примусового розміщення державних цінних паперів і порушує ринкову мотивацію діяльності приватних фінансових інститутів.

По-друге, якщо навіть уряд створює достатні стимули для придбання юридичними і фізичними особами цінних паперів уряду, то державні позики, мобілізуючи вільні кошти на ринку позикового капіталу, обмежують можливості отримання кредиту приватними господарствами. Фірми, особливо невеликі та середні, не є для банків такими надійними позичальниками, як державні органи. Збільшення попиту на ринку позикового капіталу через нові державні позики сприяє подорожчанню кредиту - зростанню облікової ставки. Особливо складними є наслідки зовнішніх позик.

Дефіцит державного бюджету безпосередньо пов'язаний з явищем державного боргу, що виникає внаслідок заборгованості уряду і державних органів. Зовнішній державний борг, який перевищує 70% від ВВП або більш ніж в 2,2 рази за експорт країни, вважається небезпечним для стабільності економіки, особливо для стійкого грошового обігу.

Фінансування дефіциту бюджету розраховується на чистій основі, тобто з обсягів валових надходжень позикових коштів віднімаються платежі з погашення основної суми боргу:

В аналітичному вигляді фінансування дефіциту державного бюджету можна визначити таким чином:

ВD = МВ + D + e · D *,

де ВD - показник дефіциту бюджету;

МВ - грошова база;

D - внутрішній борг;

D * - зовнішній борг в іноземній валюті;

е - валютний курс.

Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівновага, тобто перше одно другому:

Між дефіцитом бюджету та його фінансуванням існує рівновага, тобто перше одно другому:

Характер фінансування державного сектора і бюджетного дефіциту має різні макроекономічні наслідки. Найбільш негативний вплив надає монетизація дефіциту. Фінансування дефіциту через центральний банк безпосередньо впливає на грошову базу і розмір грошової маси. При монетизації дефіциту держава отримує сеньйораж - дохід від друкування грошей. Сеньйораж виникає в умовах перевищення приросту грошової маси над приростом реального ВВП, наслідком чого є зростання середнього рівня цін. З огляду на це, всі економічні агенти змушені платити так званий інфляційний податок, який через вищі ціни перерозподіляє частину їхніх доходів на користь держави.

Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові - це наслідки бюджетного дефіциту, відомі як проблема «витіснення». Довгострокові - економічні наслідки державного боргу, відомі як «тягар боргу». Вкрай негативні наслідки (фінансові, економічні, соціальні) значного розміру бюджетного дефіциту вимагають використання загальноприйнятих у світовій практиці методів боротьби з дефіцитом. Якщо в процесі виконання бюджету має місце перевищення граничного рівня дефіциту або значне зниження надходжень дохідних джерел бюджету, то вводиться механізм секвестру витрат. Секвестр бюджету полагає в пропорційному зниженні бюджетних витрат (на 5, 10,15 і т.д. відсотків) щомісячно по всіх статтях бюджету протягом того періоду, який залишився до кінця фінансового року. Секвестру не підлягають захищені статті, склад яких визначає Верховна Рада.

Структурно-логічні схеми до теми 8
«Доходи і витрати державного бюджету»

Структурно-логічні схеми до теми 8  «Доходи і витрати державного бюджету»

Схема 8.1. Класифікація доходів бюджету за розділами

Класифікація доходів бюджету за розділами

Схема 8.2. Класифікація видатків державного бюджету

Класифікація видатків державного бюджету

Схема 8.3. Установи, які знаходяться
на кошторисній фінансуванні

Установи, які знаходяться  на кошторисній фінансуванні

Схема 8.4. бюджетний баланс

бюджетний баланс

Схема 8.5. Причинно-наслідковий діалектика бюджетних дефіцитів

Причинно-наслідковий діалектика бюджетних дефіцитів

Схема 8.6. Центральні джерела фінансування
дефіциту бюджету

Центральні джерела фінансування  дефіциту бюджету

Схема 8.7. Структура місцевих джерел фінансування
дефіциту бюджету

Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Г. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славіна.

ЗМІСТ


на попередня