БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції - Бюджетний менеджмент Бібліотека російських підручників

  1. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції ...
  2. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

11. Сутність. Державного бюджету України, його структура та функції

12 бюджетних система і бюджетний устрій

13 Доходи і витрати. державного бюджету

14 бюджетних дефіцит

. Мета вивчення: зрозуміти економічну сутність і значення бюджету в ринковій економіці, засвоїти його структуру і функції; усвідомити основи функціонування бюджетної системи та принципи її побудови; познайомитися зі і складом і джерелами формування доходів і напрямками здійснення витрат. Державного бюджету; з'ясувати причини виникнення і способи подолання бюджетного дефіциту.

Бюджет, як провідна ланка фінансової системи, - найважливіша економічна категорія, що відображає грошові відносини між державою і учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу і перерозподі мулу новоствореної вартості в товариств.

Бюджет - це невід'ємний атрибут кожної країни і важливий інструмент реалізації економічної і соціальної політики

З історичної точки зору існує думка, що термін "бюджет" походить від англійського слова budget, в перекладі з якого це означає "шкіряна сумка" В. Англії в 16-17 вв процедура затвердження субсидій корол лю здійснювалася на засіданні палати громад. Відповідний законопроект перебував у портфелі канцлера, який перед закінченні засідання відкривав цей портфель і діставав відповідні папери. Це отримало зв ву "відкриття бюджету", а пізніше проект, який виглядав плану доходів і витрат і затверджувався парламентом. Англії, отримав назву "бюджеттом. Англии, получил назви" бюджет ".

У "Народній енциклопедії" Росії наведені наступне визначення бюджету: "У бюджетом розуміють план ведення господарства на певний період - звичайно на рік. Затверджений бюджет - це шори над виконавчою владою, і остання має право розпоряджатися коштами лише в його пределахе в его межах".

Будучи матеріальною базою існування держави, формою реалізації її функцій, основою благополуччя народу і інструментом втілення соціально-економічної політики, проблеми бюджету хвилюють сучасних ук краинских вчених, таких як :. ІБескіда ,. Сюрі ,. ОВасіліка ,. АЕпіфанова ,. ІСала ,. ВКравченка ,. ВОпаріна ,. ОКіріленко ,. ЮПасічніка і багатьох друьох других.

Так, професор. ОДВасілік дає наступне визначення поняттю бюджету України: "Бюджет - це фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня і використовується я для виконання покладених на них функцій, передбачених. Конституцією Украіникраїні".

Згідно. Бюджетним кодексом, який було прийнято 21 червня 2001 року. Верховної. Радою України: "Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, осу йснюються органами державної влади, органами влади. Автономної. Республіки. Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періодаіоду".

Таким чином, бюджет держави як план фінансових ресурсів являє собою сукупність. Державного бюджету ,. Республіканського бюджету. Автономної. Республіки. Крим і місцевих бюджетів

Сьогодні, в умовах трансформації економіки України ,. Державний бюджет зберігає свою важливу роль: саме через нього відбувається централізація коштів і перерозподіляється близько 30% валового внутрішньо ого продукту (ВВП) і відбивається економічна і соціальна політика країн.

Державний бюджет можна розглядати в кілька аспектах, представлених на малюнку 1

. За економічною суттю. Державний бюджет характеризується певними грошовими відносинами, що виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та її в користування на соціально-економічний розвиток відповідно до державних функції.

За матеріальним змістом бюджет - це централізований фонд грошових ресурсів держави, які перебувають в постійному русі, і складаються з вхідних і вихідних бюджетних потоків. Через. Державний бюджет осу ється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що дозволяє втілювати в життя намічені державою заходів і проводити єдину економічну і соціальну політику на всій території страни.

Бюджет, як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий фонд характеризується: по-перше, значними розмірами, по-друге, маневреністю, по-третє, наявністю резервних фондів

Розмір обсягу бюджету залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

- рівень розвитку і виробничий потенціал економіки;

- методи господарювання;

- масштаби і спрямованість бюджетних програм, що реалізуються через бюджет;

- напрямки діючої фінансової політики;

- взаємопогодженістю дій всіх ланок бюджетної системи

. За своєю формою бюджет - це основний фінансовий план, баланс доходів і витрат держави. За характером - це документ, який затверджується щорічно і має силу закону, за допомогою якого досягається взаємоузгодженість системи всіх х фінансових балансів країни та формування зведеного фінансового балансу государстві.

. Зведений фінансовий баланс держави - це система фінансових планів, що характеризують фінансові ресурси всіх секторів економіки незалежно від форм власності, обов'язкові і добровільні платежі населення; довгострокові кредити банків; до Оход від зовнішньоекономічної діяльності.

Зведений бюджет України - це документ, який не затверджується, а використовується для статистичного узагальнення планових і фактичних обсягів ресурсів, перерозподіляються через бюджет

. За організаційною структурою бюджет - це центральна ланка фінансової системи держави, яка тісно пов'язана з усіма іншими ланками. Саме бюджет, як основний фінансовий фонд держави, впливає на грошовий розмір і пропорції кожної ланки фінансово овой системи. Через бюджет здійснюється розподіл і перерозподіл грошових ресурсовв:

- між секторами економіки;

- між регіонами;

- між виробничою і соціальною сферами;

- між окремими верствами населення

Як фінансовий план. Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Малюнок 2 -. Структура. Державного бюджету України

Доходи бюджету формуються за рахунок джерел і в обсязі, передбаченими ст. Законі України "Про. Державний бюджет" на поточний рік. Згідно зі статтею 95. Конституції України: "Виключно законом про. Державному ний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих расходовня ціх ВИДАТКІВ".

Державний бюджет України, починаючи з 2000 року, складається із загального та спеціального фондів. Засоби загального фонду мають загальний, тобто нецільовий характер і використовуються за напрямками, в визначаються законодавством в поточному році. Джерела надходження та напрямки видатків із спеціального фонду визначено заздалегідь і здійснюються в межах надходжень. Доцільність такого розподілу бюджету на два фонди повинна обґрунтовуватися в. Основні напрями бюджетної політики і визначатися щорічно законом про. Державний бюджет Украіниїні.

Створення спеціального фонду державного бюджету дало можливість вивести з "тіні" численні позабюджетні фонди та власні надходження (спеціальні кошти) бюджетних установ. Обсяги залучених до держбюджету таким чином ресурсів тільки у 2004 році перевищили 9 млрд грн, що дозволило істотно збільшити витрати на утримання бюджетних установ, - висновок, зроблений. Колегією. Рахункової палати за результатами розгляду звіту про результати аналізу практики формування і використання коштів спеціального фонду. Державного бюджету України в 2003-2004 года3-2004 роках.

Залежно від співвідношення між доходами і витратами. Державний бюджет може бути:

- збалансованим, коли витрати дорівнюють доходам, до чого, згідно. Конституції України, і повинна прагнути держава;

- дефіцитним, тобто з негативним сальдо, коли витрати перевищують доходи;

- профіцитним, тобто з позитивним сальдо, яке спостерігається в разі перевищення доходів над витратами

. Сутність бюджету реалізується через його функції. В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості функцій бюджету. Такі економісти, як. ЮВПасічнік ,. СІЮрій схиляються до існування двох чітко структурованих функцій - розподільчої і контрольної й. ІОПетровська і. ДВКліновій вказують на три функції бюджету: акумулятивний, розподільної та контрольної. В інших літературних джерелах зустрічаються вказівки на чотири функції, які виконує бюджет: роз одільчу, регулюючу, контрольну, хозяйствово, соціальну.

Дійсно, найбільш наявні та структуровані дві функції - розподільча і контрольна, але не можна не відзначити регулюючу і стимулюючу роль бюджету і обійти питання фінансового забезпечення соціальної п політики за рахунок коштів бюджету. Основні функції бюджету представлені на малюнку 3. Зміст функцій і характер їх реалізації залежить від рівня розвитку економічних процесів в странні.

Через розподільну функцію здійснюється процес акумуляції коштів держави і подальше їх розподіл для задоволення потреб суспільства. За допомогою бюджету розподіляється і перерозподіляється. ВВП і наці іональній дохід, а в розподільних відносинах беруть участь всі учасники суспільного виробництва. Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає.

Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає

Малюнок 3 -. функції бюджету

Державний бюджет використовується і як інструмент регулювання та стимулювання економіки з боку держави. Особливо важлива роль цієї функції в умовах нестабільної економіки, коли держава змушена втручатися в виробничі і соціальні процеси

Важливе значення, особливо в країнах з ринковою економікою, відносяться соціальні функції бюджету. В останні роки в Україні спостерігається зміцнення бюджету не тільки як основного важеля ефективного раз сувою економіки, але прагнення до вирішення в першу чергу соціальних проблем суспільства за рахунок коштів бюджету. Про це свідчить насамперед обсяг витрат, спрямованих на реалізацію державної прог рами "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні", збільшився відповідно. Закону України "Про. Державний бюджет на 2005 рік" у порівнянні з 2004 роком вдвоені з 2004 роком вдвічі.

Сутність контрольної функції полягає в сприянні своєчасному і повному надходженню коштів до бюджету, їх оптимальному розподілу, перерозподілу та ефективного використання, а також дає можливість зазначену пост налізувати і виявити розміри і причини відхилень фактичних доходів і витрат бюджету від запланованих.

Таким чином,. Державний бюджет:

1) концентрує основні фінансові ресурси держави ;

2) основне джерело розвитку економіки і соціальної сфери країни;

3) матеріальна база для виконання державою своїх функцій;

4) інструмент перерозподілу новоствореної вартості між окремими територіями, галузями, верствами населення;

5) інструмент фінансового контролю за формуванням і ефективним використанням грошових фондів держави

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

11. Сутність. Державного бюджету України, його структура та функції

12 бюджетних система і бюджетний устрій

13 Доходи і витрати. державного бюджету

14 бюджетних дефіцит

. Мета вивчення: зрозуміти економічну сутність і значення бюджету в ринковій економіці, засвоїти його структуру і функції; усвідомити основи функціонування бюджетної системи та принципи її побудови; познайомитися зі і складом і джерелами формування доходів і напрямками здійснення витрат. Державного бюджету; з'ясувати причини виникнення і способи подолання бюджетного дефіциту.

Бюджет, як провідна ланка фінансової системи, - найважливіша економічна категорія, що відображає грошові відносини між державою і учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу і перерозподі мулу новоствореної вартості в товариств.

Бюджет - це невід'ємний атрибут кожної країни і важливий інструмент реалізації економічної і соціальної політики

З історичної точки зору існує думка, що термін "бюджет" походить від англійського слова budget, в перекладі з якого це означає "шкіряна сумка" В. Англії в 16-17 вв процедура затвердження субсидій корол лю здійснювалася на засіданні палати громад. Відповідний законопроект перебував у портфелі канцлера, який перед закінченні засідання відкривав цей портфель і діставав відповідні папери. Це отримало зв ву "відкриття бюджету", а пізніше проект, який виглядав плану доходів і витрат і затверджувався парламентом. Англії, отримав назву "бюджеттом. Англии, получил назви" бюджет ".

У "Народній енциклопедії" Росії наведені наступне визначення бюджету: "У бюджетом розуміють план ведення господарства на певний період - звичайно на рік. Затверджений бюджет - це шори над виконавчою владою, і остання має право розпоряджатися коштами лише в його пределахе в его межах".

Будучи матеріальною базою існування держави, формою реалізації її функцій, основою благополуччя народу і інструментом втілення соціально-економічної політики, проблеми бюджету хвилюють сучасних ук краинских вчених, таких як :. ІБескіда ,. Сюрі ,. ОВасіліка ,. АЕпіфанова ,. ІСала ,. ВКравченка ,. ВОпаріна ,. ОКіріленко ,. ЮПасічніка і багатьох друьох других.

Так, професор. ОДВасілік дає наступне визначення поняттю бюджету України: "Бюджет - це фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня і використовується я для виконання покладених на них функцій, передбачених. Конституцією Украіникраїні".

Згідно. Бюджетним кодексом, який було прийнято 21 червня 2001 року. Верховної. Радою України: "Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, осу йснюються органами державної влади, органами влади. Автономної. Республіки. Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періодаіоду".

Таким чином, бюджет держави як план фінансових ресурсів являє собою сукупність. Державного бюджету ,. Республіканського бюджету. Автономної. Республіки. Крим і місцевих бюджетів

Сьогодні, в умовах трансформації економіки України ,. Державний бюджет зберігає свою важливу роль: саме через нього відбувається централізація коштів і перерозподіляється близько 30% валового внутрішньо ого продукту (ВВП) і відбивається економічна і соціальна політика країн.

Державний бюджет можна розглядати в кілька аспектах, представлених на малюнку 1

. За економічною суттю. Державний бюджет характеризується певними грошовими відносинами, що виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та її в користування на соціально-економічний розвиток відповідно до державних функції.

За матеріальним змістом бюджет - це централізований фонд грошових ресурсів держави, які перебувають в постійному русі, і складаються з вхідних і вихідних бюджетних потоків. Через. Державний бюджет осу ється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що дозволяє втілювати в життя намічені державою заходів і проводити єдину економічну і соціальну політику на всій території страни.

Бюджет, як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий фонд характеризується: по-перше, значними розмірами, по-друге, маневреністю, по-третє, наявністю резервних фондів

Розмір обсягу бюджету залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

- рівень розвитку і виробничий потенціал економіки;

- методи господарювання;

- масштаби і спрямованість бюджетних програм, що реалізуються через бюджет;

- напрямки діючої фінансової політики;

- взаємопогодженістю дій всіх ланок бюджетної системи

. За своєю формою бюджет - це основний фінансовий план, баланс доходів і витрат держави. За характером - це документ, який затверджується щорічно і має силу закону, за допомогою якого досягається взаємоузгодженість системи всіх х фінансових балансів країни та формування зведеного фінансового балансу государстві.

. Зведений фінансовий баланс держави - це система фінансових планів, що характеризують фінансові ресурси всіх секторів економіки незалежно від форм власності, обов'язкові і добровільні платежі населення; довгострокові кредити банків; до Оход від зовнішньоекономічної діяльності.

Зведений бюджет України - це документ, який не затверджується, а використовується для статистичного узагальнення планових і фактичних обсягів ресурсів, перерозподіляються через бюджет

. За організаційною структурою бюджет - це центральна ланка фінансової системи держави, яка тісно пов'язана з усіма іншими ланками. Саме бюджет, як основний фінансовий фонд держави, впливає на грошовий розмір і пропорції кожної ланки фінансово овой системи. Через бюджет здійснюється розподіл і перерозподіл грошових ресурсовв:

- між секторами економіки;

- між регіонами;

- між виробничою і соціальною сферами;

- між окремими верствами населення

Як фінансовий план. Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Малюнок 2 -. Структура. Державного бюджету України

Доходи бюджету формуються за рахунок джерел і в обсязі, передбаченими ст. Законі України "Про. Державний бюджет" на поточний рік. Згідно зі статтею 95. Конституції України: "Виключно законом про. Державному ний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих расходовня ціх ВИДАТКІВ".

Державний бюджет України, починаючи з 2000 року, складається із загального та спеціального фондів. Засоби загального фонду мають загальний, тобто нецільовий характер і використовуються за напрямками, в визначаються законодавством в поточному році. Джерела надходження та напрямки видатків із спеціального фонду визначено заздалегідь і здійснюються в межах надходжень. Доцільність такого розподілу бюджету на два фонди повинна обґрунтовуватися в. Основні напрями бюджетної політики і визначатися щорічно законом про. Державний бюджет Украіниїні.

Створення спеціального фонду державного бюджету дало можливість вивести з "тіні" численні позабюджетні фонди та власні надходження (спеціальні кошти) бюджетних установ. Обсяги залучених до держбюджету таким чином ресурсів тільки у 2004 році перевищили 9 млрд грн, що дозволило істотно збільшити витрати на утримання бюджетних установ, - висновок, зроблений. Колегією. Рахункової палати за результатами розгляду звіту про результати аналізу практики формування і використання коштів спеціального фонду. Державного бюджету України в 2003-2004 года3-2004 роках.

Залежно від співвідношення між доходами і витратами. Державний бюджет може бути:

- збалансованим, коли витрати дорівнюють доходам, до чого, згідно. Конституції України, і повинна прагнути держава;

- дефіцитним, тобто з негативним сальдо, коли витрати перевищують доходи;

- профіцитним, тобто з позитивним сальдо, яке спостерігається в разі перевищення доходів над витратами

. Сутність бюджету реалізується через його функції. В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості функцій бюджету. Такі економісти, як. ЮВПасічнік ,. СІЮрій схиляються до існування двох чітко структурованих функцій - розподільчої і контрольної й. ІОПетровська і. ДВКліновій вказують на три функції бюджету: акумулятивний, розподільної та контрольної. В інших літературних джерелах зустрічаються вказівки на чотири функції, які виконує бюджет: роз одільчу, регулюючу, контрольну, хозяйствово, соціальну.

Дійсно, найбільш наявні та структуровані дві функції - розподільча і контрольна, але не можна не відзначити регулюючу і стимулюючу роль бюджету і обійти питання фінансового забезпечення соціальної п політики за рахунок коштів бюджету. Основні функції бюджету представлені на малюнку 3. Зміст функцій і характер їх реалізації залежить від рівня розвитку економічних процесів в странні.

Через розподільну функцію здійснюється процес акумуляції коштів держави і подальше їх розподіл для задоволення потреб суспільства. За допомогою бюджету розподіляється і перерозподіляється. ВВП і наці іональній дохід, а в розподільних відносинах беруть участь всі учасники суспільного виробництва. Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає.

Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає

Малюнок 3 -. функції бюджету

Державний бюджет використовується і як інструмент регулювання та стимулювання економіки з боку держави. Особливо важлива роль цієї функції в умовах нестабільної економіки, коли держава змушена втручатися в виробничі і соціальні процеси

Важливе значення, особливо в країнах з ринковою економікою, відносяться соціальні функції бюджету. В останні роки в Україні спостерігається зміцнення бюджету не тільки як основного важеля ефективного раз сувою економіки, але прагнення до вирішення в першу чергу соціальних проблем суспільства за рахунок коштів бюджету. Про це свідчить насамперед обсяг витрат, спрямованих на реалізацію державної прог рами "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні", збільшився відповідно. Закону України "Про. Державний бюджет на 2005 рік" у порівнянні з 2004 роком вдвоені з 2004 роком вдвічі.

Сутність контрольної функції полягає в сприянні своєчасному і повному надходженню коштів до бюджету, їх оптимальному розподілу, перерозподілу та ефективного використання, а також дає можливість зазначену пост налізувати і виявити розміри і причини відхилень фактичних доходів і витрат бюджету від запланованих.

Таким чином,. Державний бюджет:

1) концентрує основні фінансові ресурси держави ;

2) основне джерело розвитку економіки і соціальної сфери країни;

3) матеріальна база для виконання державою своїх функцій;

4) інструмент перерозподілу новоствореної вартості між окремими територіями, галузями, верствами населення;

5) інструмент фінансового контролю за формуванням і ефективним використанням грошових фондів держави

БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

11. Сутність. Державного бюджету України, його структура та функції

12 бюджетних система і бюджетний устрій

13 Доходи і витрати. державного бюджету

14 бюджетних дефіцит

. Мета вивчення: зрозуміти економічну сутність і значення бюджету в ринковій економіці, засвоїти його структуру і функції; усвідомити основи функціонування бюджетної системи та принципи її побудови; познайомитися зі і складом і джерелами формування доходів і напрямками здійснення витрат. Державного бюджету; з'ясувати причини виникнення і способи подолання бюджетного дефіциту.

Бюджет, як провідна ланка фінансової системи, - найважливіша економічна категорія, що відображає грошові відносини між державою і учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу і перерозподі мулу новоствореної вартості в товариств.

Бюджет - це невід'ємний атрибут кожної країни і важливий інструмент реалізації економічної і соціальної політики

З історичної точки зору існує думка, що термін "бюджет" походить від англійського слова budget, в перекладі з якого це означає "шкіряна сумка" В. Англії в 16-17 вв процедура затвердження субсидій корол лю здійснювалася на засіданні палати громад. Відповідний законопроект перебував у портфелі канцлера, який перед закінченні засідання відкривав цей портфель і діставав відповідні папери. Це отримало зв ву "відкриття бюджету", а пізніше проект, який виглядав плану доходів і витрат і затверджувався парламентом. Англії, отримав назву "бюджеттом. Англии, получил назви" бюджет ".

У "Народній енциклопедії" Росії наведені наступне визначення бюджету: "У бюджетом розуміють план ведення господарства на певний період - звичайно на рік. Затверджений бюджет - це шори над виконавчою владою, і остання має право розпоряджатися коштами лише в його пределахе в его межах".

Будучи матеріальною базою існування держави, формою реалізації її функцій, основою благополуччя народу і інструментом втілення соціально-економічної політики, проблеми бюджету хвилюють сучасних ук краинских вчених, таких як :. ІБескіда ,. Сюрі ,. ОВасіліка ,. АЕпіфанова ,. ІСала ,. ВКравченка ,. ВОпаріна ,. ОКіріленко ,. ЮПасічніка і багатьох друьох других.

Так, професор. ОДВасілік дає наступне визначення поняттю бюджету України: "Бюджет - це фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня і використовується я для виконання покладених на них функцій, передбачених. Конституцією Украіникраїні".

Згідно. Бюджетним кодексом, який було прийнято 21 червня 2001 року. Верховної. Радою України: "Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, осу йснюються органами державної влади, органами влади. Автономної. Республіки. Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періодаіоду".

Таким чином, бюджет держави як план фінансових ресурсів являє собою сукупність. Державного бюджету ,. Республіканського бюджету. Автономної. Республіки. Крим і місцевих бюджетів

Сьогодні, в умовах трансформації економіки України ,. Державний бюджет зберігає свою важливу роль: саме через нього відбувається централізація коштів і перерозподіляється близько 30% валового внутрішньо ого продукту (ВВП) і відбивається економічна і соціальна політика країн.

Державний бюджет можна розглядати в кілька аспектах, представлених на малюнку 1

. За економічною суттю. Державний бюджет характеризується певними грошовими відносинами, що виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами - з іншого, з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та її в користування на соціально-економічний розвиток відповідно до державних функції.

За матеріальним змістом бюджет - це централізований фонд грошових ресурсів держави, які перебувають в постійному русі, і складаються з вхідних і вихідних бюджетних потоків. Через. Державний бюджет осу ється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що дозволяє втілювати в життя намічені державою заходів і проводити єдину економічну і соціальну політику на всій території страни.

Бюджет, як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий фонд характеризується: по-перше, значними розмірами, по-друге, маневреністю, по-третє, наявністю резервних фондів

Розмір обсягу бюджету залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

- рівень розвитку і виробничий потенціал економіки;

- методи господарювання;

- масштаби і спрямованість бюджетних програм, що реалізуються через бюджет;

- напрямки діючої фінансової політики;

- взаємопогодженістю дій всіх ланок бюджетної системи

. За своєю формою бюджет - це основний фінансовий план, баланс доходів і витрат держави. За характером - це документ, який затверджується щорічно і має силу закону, за допомогою якого досягається взаємоузгодженість системи всіх х фінансових балансів країни та формування зведеного фінансового балансу государстві.

. Зведений фінансовий баланс держави - це система фінансових планів, що характеризують фінансові ресурси всіх секторів економіки незалежно від форм власності, обов'язкові і добровільні платежі населення; довгострокові кредити банків; до Оход від зовнішньоекономічної діяльності.

Зведений бюджет України - це документ, який не затверджується, а використовується для статистичного узагальнення планових і фактичних обсягів ресурсів, перерозподіляються через бюджет

. За організаційною структурою бюджет - це центральна ланка фінансової системи держави, яка тісно пов'язана з усіма іншими ланками. Саме бюджет, як основний фінансовий фонд держави, впливає на грошовий розмір і пропорції кожної ланки фінансово овой системи. Через бюджет здійснюється розподіл і перерозподіл грошових ресурсовв:

- між секторами економіки;

- між регіонами;

- між виробничою і соціальною сферами;

- між окремими верствами населення

Як фінансовий план. Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Державний бюджет має дві структурні складові частини, а саме: доходи і витрати (рис 2)

Малюнок 2 -. Структура. Державного бюджету України

Доходи бюджету формуються за рахунок джерел і в обсязі, передбаченими ст. Законі України "Про. Державний бюджет" на поточний рік. Згідно зі статтею 95. Конституції України: "Виключно законом про. Державному ний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих расходовня ціх ВИДАТКІВ".

Державний бюджет України, починаючи з 2000 року, складається із загального та спеціального фондів. Засоби загального фонду мають загальний, тобто нецільовий характер і використовуються за напрямками, в визначаються законодавством в поточному році. Джерела надходження та напрямки видатків із спеціального фонду визначено заздалегідь і здійснюються в межах надходжень. Доцільність такого розподілу бюджету на два фонди повинна обґрунтовуватися в. Основні напрями бюджетної політики і визначатися щорічно законом про. Державний бюджет Украіниїні.

Створення спеціального фонду державного бюджету дало можливість вивести з "тіні" численні позабюджетні фонди та власні надходження (спеціальні кошти) бюджетних установ. Обсяги залучених до держбюджету таким чином ресурсів тільки у 2004 році перевищили 9 млрд грн, що дозволило істотно збільшити витрати на утримання бюджетних установ, - висновок, зроблений. Колегією. Рахункової палати за результатами розгляду звіту про результати аналізу практики формування і використання коштів спеціального фонду. Державного бюджету України в 2003-2004 года3-2004 роках.

Залежно від співвідношення між доходами і витратами. Державний бюджет може бути:

- збалансованим, коли витрати дорівнюють доходам, до чого, згідно. Конституції України, і повинна прагнути держава;

- дефіцитним, тобто з негативним сальдо, коли витрати перевищують доходи;

- профіцитним, тобто з позитивним сальдо, яке спостерігається в разі перевищення доходів над витратами

. Сутність бюджету реалізується через його функції. В економічній літературі немає єдиної думки щодо кількості функцій бюджету. Такі економісти, як. ЮВПасічнік ,. СІЮрій схиляються до існування двох чітко структурованих функцій - розподільчої і контрольної й. ІОПетровська і. ДВКліновій вказують на три функції бюджету: акумулятивний, розподільної та контрольної. В інших літературних джерелах зустрічаються вказівки на чотири функції, які виконує бюджет: роз одільчу, регулюючу, контрольну, хозяйствово, соціальну.

Дійсно, найбільш наявні та структуровані дві функції - розподільча і контрольна, але не можна не відзначити регулюючу і стимулюючу роль бюджету і обійти питання фінансового забезпечення соціальної п політики за рахунок коштів бюджету. Основні функції бюджету представлені на малюнку 3. Зміст функцій і характер їх реалізації залежить від рівня розвитку економічних процесів в странні.

Через розподільну функцію здійснюється процес акумуляції коштів держави і подальше їх розподіл для задоволення потреб суспільства. За допомогою бюджету розподіляється і перерозподіляється. ВВП і наці іональній дохід, а в розподільних відносинах беруть участь всі учасники суспільного виробництва. Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає.

Роль держави в розподільчих процесах з розвитком ринкових відносин постійно возрастаетає

Малюнок 3 -. функції бюджету

Державний бюджет використовується і як інструмент регулювання та стимулювання економіки з боку держави. Особливо важлива роль цієї функції в умовах нестабільної економіки, коли держава змушена втручатися в виробничі і соціальні процеси

Важливе значення, особливо в країнах з ринковою економікою, відносяться соціальні функції бюджету. В останні роки в Україні спостерігається зміцнення бюджету не тільки як основного важеля ефективного раз сувою економіки, але прагнення до вирішення в першу чергу соціальних проблем суспільства за рахунок коштів бюджету. Про це свідчить насамперед обсяг витрат, спрямованих на реалізацію державної прог рами "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні", збільшився відповідно. Закону України "Про. Державний бюджет на 2005 рік" у порівнянні з 2004 роком вдвоені з 2004 роком вдвічі.

Сутність контрольної функції полягає в сприянні своєчасному і повному надходженню коштів до бюджету, їх оптимальному розподілу, перерозподілу та ефективного використання, а також дає можливість зазначену пост налізувати і виявити розміри і причини відхилень фактичних доходів і витрат бюджету від запланованих.

Таким чином,. Державний бюджет:

1) концентрує основні фінансові ресурси держави ;

2) основне джерело розвитку економіки і соціальної сфери країни;

3) матеріальна база для виконання державою своїх функцій;

4) інструмент перерозподілу новоствореної вартості між окремими територіями, галузями, верствами населення;

5) інструмент фінансового контролю за формуванням і ефективним використанням грошових фондів держави