Прогнозування банкрутства - методи і моделі, ймовірність, аналіз стану

 1. Класифікації та їх недоліки
 2. моделі
 3. якісні
 4. кількісні
 5. Перевірені методи прогнозування банкрутства
 6. фінансові потоки
 7. коефіцієнти
 8. Прийняття рішень
 9. принцип порівняння

Прогнозування можливого банкрутства підприємства неможливо без проведення точного аналізу фінансових показників, на підставі чого і визначається неплатоспроможність підприємства до погашення наявної заборгованості перед кредиторами, співробітниками та державними установами.

Своєчасне проведення аналізу фінансового стану підприємства допомагає вчасно виявити недоліки та правильно розпланувати подальші дії економічного характеру. Подібна робота допомагає контролювати фінансову стійкість підприємства і своєчасно вжити заходів для збільшення фінансового стану.

Саме фінансовий стан підприємства визначається на підставі наявної здатності фінансувати свою діяльність. В іншому випадку при наявності заборгованостей підприємство приймає рішення про визнання себе неплатоспроможним.

Попередньо здійснюється прогнозування банкрутства на підставі розробок різних економіко-статистичних моделей, які створюються з урахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх економічних факторів.

Класифікації та їх недоліки

Класифікація методів прогнозування банкрутства підприємства представляється в такий спосіб:

Аналіз основних і допоміжних показників

До основних відносять показники, які вказують на те що фінансовий стан підприємства. До допоміжних - показники, які сигналізують про різке погіршення економічного становища, але точно не ототожнюють широкого кола означених питань. Вивчення обмеженого кола ключових показників Визначаються коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та інші економічні фактори. Вивчення синтетичних коефіцієнтів результативності діяльності підприємства До ефективних відносять методику А.Т. Гіляровський та С.Н. Паневин. Розглядається як рейтингова оцінка ризиків отриманих фінансових показників. Проводиться вивчення інтегральних показників дискримінантної, скорингової і факторной економіко-математичної моделі Моделі розроблені вченими і активно використовуються для підрахунку коефіцієнта прогнозу банкрутства. Точні показники дають модель скорингу, що дають оцінку платоспроможності підрахованих показників. Аналіз інтегральних показників на основі підсумкової рейтингової оцінки відносяться до проміжних між кількісними і якісними показниками. Використовується матрична модель прогнозування Являє загальну оцінку ефективності та інтенсивності роботи підприємства. Аналіз беззбитковості виробництва Проведена робота з відображенням на графіку точок беззбитковості, банкрутства та мінімальної розрахункової прибутку дає можливість використовувати показники в складанні бізнес-плану. Аналіз вартісної моделі Використовуючи різні підходи і визначаючи економічні показники прибутку, доданої вартості, ринкової вартості та інших значень, можна визначити вартість підприємства.

Це основні методи визначення можливого настання банкрутства.

Але навіть велика кількість методів не дає точного визначення, оскільки є такі недоліки:

 • при роботі використовуються дані бухгалтерської звітності з форми 1 та форми 2;
 • моделі мають на увазі проведення фінансового аналізу;
 • проведення зовнішнього аналізу не завжди доповнюється внутрішнім;
 • російські та зарубіжні автори, що представляють свої розрахунки, практично не взаємодіють;
 • оцінка вартості бізнесу не проводиться на основі оціночного менеджменту;
 • при побудові графічної моделі беззбитковості не відображаються точки банкрутства, ринкова вартість майнового комплексу і самого підприємства;
 • часто відсутня показник інтегральної діяльності підприємства;
 • та інші недоліки.

Внаслідок недоробленої роботи можна неправильно розрахувати потенційну ймовірність настання кризового становища на підприємстві.

моделі

Слід розглянути найбільш достовірні моделі фінансової неплатоспроможності підприємства.

якісні

Якісний аналіз має на увазі розгляд дворівневої системи показників:

Перший рівень

Вважаються показники, де критерії і динаміка вказує на наступ скрутного фінансового становища.

До таких показників можна віднести:

 • повторювані втрати;
 • прострочені кредиторські заборгованості;
 • надмірне використання короткострокових позик;
 • знижені показники коефіцієнта ліквідності;
 • перевищують над нормативом позикові кошти;
 • втрата довгострокового контракту, що приносить великий прибуток;
 • часте невиконання замовлень перед інвестором.
Другий рівень

Показників має на увазі лише попередження про можливе настання критичного стану.

До таких факторів відносять:

 • втрату працівника управлінського апарату;
 • зупинка виробничого процесу;
 • установка на зайву ставку прибутку від нового проекту;
 • втрата ключових контрагентів та інші фактори.

Аналіз ризику проводиться при настанні різкого зменшення грошей на рахунку, в разі збільшення дебіторської заборгованості, зниження обсягу продажів і інших критичних ситуаціях.

За результатами проведеного аналізу серед компаній виділяють групи компаній з добром, задовільним і незадовільним фінансовим становищем.

кількісні

Найпростіший показник потенційного наступу банкрутства - це двофакторна модель, що включає в себе два основних показника фінансового становища підприємства. Наприклад, тут можна скористатися показниками поточної ліквідності і позикових коштів.

Формула представляється як:

С1 = -0,3877 + (поточна ліквідність) * (- 1,0736) + (позикові кошти) * 0,0579.

Якщо результат негативний - наступ банкрутства невелика, при позитивному показнику слід бути готовим до настання банкрутства.

Але представлений показник не дає повну оцінку, тому прогнозування відбувається шляхом звернення до інших моделей.

Наприклад, багатофакторна модель Альтмана вказує на економічний потенціал підприємства і результати роботи.

Модель представляється в наступному вигляді:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5, де:

Z

Інтегральний показник ризику настання банкрутства. Х1 Частка від оборотних активів до загальної суми активів. Х2 Рівень рентабельності. Х3 Прибутковість активів. Х4 Коефіцієнт між власним і позиковим капіталом. Х5 Оборотність активів.

Так представлений найбільш вірогідний варіант показника загрози настання банкрутства. Його обов'язково слід розраховувати, перевага полягає в використанні великої кількості факторів.

Схема економічного дослідження, пов'язаного з прогнозуванням банкрутства

Перевірені методи прогнозування банкрутства

Для визначення фінансового становища на підприємстві також використовуються принципи власного аналізу показників. Тут можна розглянути найбільш вагомі аргументи.

фінансові потоки

Без трудомістких обчислень можна провести аналіз фінансових потоків.

Тут слід звернути увагу:

На надходження коштів

Здійснюються вони в принципі. Витрати Перевищують вони колишні показники (за місяць, квартал, рік). Розрахувати сальдо надходжень і витрат Визначити кількісне перевищення надходжень над витратами. Проаналізувати наявність коштів на рахунках При негативному показнику за прогнозом можна говорити про майбутнє настання боргів і про початок неплатоспроможності.

коефіцієнти

На підсумковий результат про можливе настання банкрутства вказують наступні коефіцієнти:

Абсолютної ліквідності

Сума короткострокової заборгованості, за допомогою якої підприємство зможе виконати свої зобов'язання найближчим часом. Нормативне значення згідно Мінекономіі Росії становить ≥ 0,2. Поточної ліквідності Прогноз платежів в разі розрахунку з дебіторською заборгованістю. Показник повинен бути в межах від 1 до 2. Критичної ліквідності Визначення частини короткострокових зобов'язань, які можуть бути погашені за рахунок власних коштів. Капіталізації Формула по балансу показує залежність підприємства від залучених позикових коштів. Норматив встановлюється в показниках менше 1,5. Фінансової незалежності Частка активів, що забезпечується за рахунок власних коштів. Норматив - від 0,4 до 0,6. <Фінансової стійкості Визначення частини активів, яка фінансується за рахунок стійких джерел. Показники повинні бути більш 0,75. Загальної ліквідності Визначає частину оборотних коштів, які можуть бути використані для покриття зобов'язань. Нормативний показник від 1 до 2. Власної платоспроможності Можливість за рахунок вільних коштів відшкодовувати короткострокові зобов'язання. Показник не повинен бути менше 0,1. Забезпеченості власними коштами Визначення частки оборотного капіталу, що дозволяє керувати всіма засобами підприємства. Показник повинен перевищувати 0,1. Маневреності власних оборотних коштів Можливість вільного використання власних оборотних коштів для фінансування підприємства. Нормативні значення повинні потрапляти в межа від 0,2 до 0,5.

Прийняття рішень

Мінімізувати банкрутство можна за допомогою наступних дій:

 • відмовитися від збиткового виробництва або надання послуг;
 • можна знизити виплати дивідендів;
 • слід максимально знизити незаплановані витрати;
 • провести частковий продаж основних фондів, що дозволить знизити кредиторську заборгованість;
 • провести емісію акцій для збільшення статутного капіталу;
 • вигідно оформлення довгострокової позики;
 • постаратися отримати державну підтримку безоплатно або з наступним поверненням коштів;
 • розширити маркетингові роботи;
 • підвищити використання ефективних ресурсів фірми;
 • провести диверсифікацію виробництва;
 • вжити заходів щодо вдосконалення технічної бази;
 • залучити антикризового керуючого .

принцип порівняння

Передбачення банкрутства здійснюється двома способами - шляхом обчислень коефіцієнтів і проведення їх аналізу , А також порівнянням збанкрутілих компаній з досліджуваної фірмою. Перший підхід був докладно розписаний вище, а про другий слід поговорити окремо.

Принцип порівняння являє собою проведення порівняльного аналізу та вивчення ознак вже збанкрутілих компаній. У різних джерелах можна знайти цілий список підприємств, які збанкрутували. За ним представлені всі показники, які вказували на початок кризового становища.

Також слід враховувати тип промисловості, розглядаючи фінансові показники і коефіцієнти збанкрутілих підприємств. В іншому випадку метод порівняння буде недостовірним.

Процедура спостереження при банкрутстві Процедура спостереження при банкрутстві

починається з моменту подачі заяви до арбітражного суду.

Як проходить процедура банкрутства підприємства і чи є можливості уникнути ліквідації - читайте тут .

Судова практика про банкрутство фізичних осіб в 2019 році описана далі .