ПРИЧИНИ І МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Семеннікова Ю.В. Причини і методики оцінки ймовірності банкрутства підприємств // Міжнародний журнал соціальних і гуманітарних наук. - 2016. - Т. 4. №1. - С. 179-183.

ПРИЧИНИ І МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ

БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Ю.В. Семеннікова, студент

Орловський державний університет економіки і торгівлі

(Росія, м Орел)

Анотація. Інститут банкрутства підприємств є найголовнішою ч а стю ринкового господарства, і виражається, як надійний і справедливо обусло в ленний результат взаємодії ринкових відносин. Він являє знач і вальний зростання ефективної роботи в підприємницьких сферах, забезпечуючи в той же час економічні інтереси кредиторів, а також держави, як вс е загального «господаря» ринку. У статті розглядаються причини банкрутства пре д приємств, наводиться порівняльний аналіз ряду зарубіжних і вітчизняних методик оцінки ймовірності банкрутства підприємства, обгрунтовуються осно в ні шляху фінансової стабільності підприємства.

Ключові слова: банкрутство, причини банкрутства, методики оцінки вір про ятность банкрутства.

Інститут банкрутства підприємств є найголовнішою частиною Рино ч ного господарства, і виражається, як н а надійно і справедливо обумовлений результат взаємодії ринкових відносин. Він являє знач і вальний зростання ефективної роботи в підприємницьких сферах, забезпеч е чивая разом з тим економічні та н Тереси кредиторів, а також государс т ва, як загального «господаря» ринку. Банкрутство - це різноманітний ін про процес, який може бути розглянутий з різних сторін: управлінської, юр і дической, фінансово - економічної, організаційної та ін.

В даний час велика кількість забезпечує е ство банкрутств російських підпр і ятий представляє теоретичний і практичний інтерес економічної науки до питань дослідження і діа г ностікі появи кризи на підпр і ятіях. Виходячи з результатів такого р о так аналізу, підприємство приймає р е шення ввести управлінські заходи а н тікрізісного характеру, які смо г б запобігти розвитку кризи, знизити його несприятливі последс т вія, а також зменшити ризик переходу підприємства з кризового в розорити н ве фінансовий стан.

Відповідно до Федерального зак про ном «Про неспроможність (банкротс т ве)» від 26.10.2002 р № 127-ФЗ (ред. Від 03. 07 .201 6 м), включаючи зміни і д о нання, які вступили в силу з 01.0 9 .2016 р «неспроможність (ба н крутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в по л ном обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язання можу т вам, про виплату вихідної допомоги і (або) про оплату праці осіб, які працюють або працювали по трудовому догів про ру, і (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів [1].

У законодавчій і фінансовій практиці існують деякі види банкрутства підприємств:

1. Реальне банкрутство - предста в ляє собою повну нездатність підприємства відновити в подальшому періоді свою матеріальну устойч і с- і спроможність в зв'язку з сущ е чими втратами споживаного капіталу.

2. Технічне банкрутство - хара до теризують стан неплатежеспосо б ності підприємства, що виникло через значну прострочення і його дебіт р ської заборгованості.

3. Кримінальне банкрутство - це об'єднання кількох складів тощо е дження, які пов'язані з несосто я тю підприємства. Кримінал ь ве банкрутство ділиться на призначе е ренное банкрутство, фіктивне ба н крутство, неправомірні дії при банкрутстві.

На підставі цих понять можна рассмотре ть такі види ба н крутство:

1. Банкрутство бізнесу, іншими сл про вами, банкрутство, пов'язане з малое ф лективним управлінням підприємством, маркетинговим плануванням, а також піт ребленіе існуючих ресурсів.

2. Банкрутство власника, один і ми словами, банкрутство, викликане дефіцитом у власника інвестицій н них ресурсів, потрібних для реал і зації розширеного або простого відтворення при наявності відпо т ствующих основних фондів і трудових ресурсів, доцільною маркетинг про виття політики і необ хідності випу з що випускається.

3. Банкрутство виробництва виро з ходить під впливом перших двох фа до торів або в зв'язку з несвоєчасним оновленням обладнання, а також з-за сильної конкуренції між вітч е чими та закордон ними виробниц і телями, підприємство випускає н еко н ності продукцію. Але про з новная проблема полягає в тому, що цей стан практично не устран і мо без зміни керівника та інвест і ційних вкладень без частково й чи повної зміни діяльності.

4. Банкрутство, що характеризується «неякісним управлінням». До пов про му виду відносяться дії руков про ництва підприємства, які пов'язані з свідомим ухиленням від виконавчої ення обов'язків.

Банкрутство - це результат взаємозв'язок дії численних факторів зовнішнього і внутрішнього характеру:

- в нинішні причини - не залежить від діяльності підприємства (фактори розвитку товарних і фінансових ри н ков, фактори соціально-економічного розвитку країни, підлогу і тическая нестабільність і т.д.);

- в нутренніе причини - в основному залежать від діяльності підприємства (фактори, пов'язані з операційною, інвестиційної та фінансової діяльності виз ь ністю підприємства, низький рівень кваліфікації керівного персоналу і ін.)

Нинішня економічна наука має на увазі достатню кількість різних прийомів і методик оцінки ймовірності банкрутства.

В незалежності від наявності бол ь шої сукупності моделей і методик, що допускають прогнозування насту п лення банкрутства підприємства з тієї чи іншої степу нью ймовірності, в так н ної області мають місце безліч проблем, пов'язані з прогнозом ба н крутство. Більшість распростране н них методик прогнозування банкр т ства визначають різноманітні види криз, причому, отримані за їх допомогою оцінки, сильно розрізняються. Незважаючи на це, абсолютно будь-який з видів криз може стати причиною руйнування підприємст ва.

У даній роботі був представлений аналіз фінансового становища і оце н ка ймовірності підприємства на прикладі ТОВ «синтонність». Його основним видом діяльності є виробництво та експлуатація запасних частин до легк про вим автомобілів.

За 2014-2015 роки вартість капіта а ла підприємства знизилася на 5% через скорочення масштабів операційної діяльності підприємства. Причиною всього цього є фінансовий кр і зіс, в результаті чого обсяги збуту продукції підприємства скоротилися за рахунок зниження рівня платежеспос б ного попиту, а також знизилася велич і на чистого прибутку (рис. 1).

Малюнок 1. Динаміка виручки, собівартості і прибутку ТОВ «синтонність»

За підсумками дослідження фінансів про го положення було виявлено, що підприємство перебуває в предкрізі з паном стані, про що свідчать:

- Низький рівень платоспроможними про сти фірми (значення коефіцієнтів знаходяться нижче нормативних);

- Нестача власних оборотних коштів;

- Зниження показників рентабельність ь ності.

В рамках аналізу здійснено оцінку ймовірності банкрутства пре д прийняття ТОВ «синтонність» за допомогою вітчизняних та зарубіжних методик (таблиця 1).

Таблиця 1. Підсумки оцінки ймовірності банкрутства

Найменування методики

Імовірність виникнення банкрутства

2013 р

2014 р

2015 р

двухфакторная модель

низька

низька

низька

Модель Е. Альтмана

середня

мала

середня

Модель У. Бівера

висока

низька

висока

Модель О.П. Зайцевої

висока

висока

висока

Модель Р.С. Сайфуліна і

Г.Г. Кадикова

низька

низька

низька

Оцінка ймовірності банкрутства за встановленими законодавством критеріям

висока

висока

висока

В кінцевому підсумку були виявлені різні результати. Під час осущ е ствленія оцінки за допомогою двухфа до битим моделі і моделі О.П. Зайцевої була виявлена ​​низька ступінь вір про ятность банкрутства підприємства. За підсумками оцінки, проведеної за допомогою моделі Е. Ельтмана, була представлена ​​середня ймовірність банкрутства, а у моделей У. Бівера, Г.Г. Кадикова і Р.С. Сайфуліна і встановлених зак про нодательством умовах спостерігалася висока ймовірність банкрутства.

Звідси випливає, що в практиці не існує універсальної методики прогнозування банкрутства, в такому випадку, було б розумним відстежувати динаміку підсумкових показників по н е скільком з них. Вибір певної методики повинен посилатися, в першу чергу, на особливості галузі, в к о торою функціонує підприємство, а також на його розмір.

Для запобігання кризовій з і туации в компанії необхідно вико ь зувати такі інструменти: зменшення витрат, позитивний вплив на продажу, оптимізація грошових коштів, підвищення якості роботи з дебіторами і зміна структури кредиторської заборгованості про сти. Також, швидкість і методи преод про лення кризи в більшій мірі зав і сят від того, наскільки глобальні пр і чини його виникнення і за який п е ріод часів він буде виявлений.

Зникнення кризи в досліджуваній компанії можливо тільки при ум про вії, що устранятся всі причини його появи. В даному випадку потрібно зробити детальний аналіз окр у лишнього середовища, виявити ті елементи, які насправді мають переважно у щественное значення для фірми (опр е поділене кількість ресурсів, запаси відповідного обладнання, а та до ж найбільш важливий для підприємства персонал), набрати досить інфо р мації по кожному компоненту, а потім оцінити фактичний стан пре д прийняття. Цілісна діагностика поті н ціальних причин виникнення кр і зиса повинна включати наступне:

- а нализ результативності нинішньої стратегії і її функціональних н а правлінь (стратегія раціонального управління фінансами і виробни т вом). У зв'язку з цим необхідно пост про янное спостереження за змінами про з основних показників діяльності пре д прийняття за функціональними направл е данням;

- а нализ конкурентоспроможних переваг фірми, її достоїнств і недоліків, а також перспектив тощо е достереженій з боку навколишнього середовища (в даному випадку доречно прим е ня SWOT - аналізу).

Найголовнішим завданням фінансової стабільності ТОВ «синтонність» являе т ся відновлення платоспроможності. Антикризове управління визнає тільки ті втрати, ціною яких, в н а стоїть час, можна досягти восст а лення платоспроможності. Восст а новление платоспроможності заключ а ється в маневруванні грошовими коштами з метою заповнення розриву між їх витрачанням і вчиню і їм. Така дія здійснюється вже отриманими і реалізованими в а до тівах підприємства засобами, які можуть бути виявлені в ході боротьби з кризою. Вихід підприємства з кр і зиса може бути здійснений з пом про гою збільшення надходження дене ж них коштів і зменшення нинішньої потреби в оборотних коштах. Для досягнення фінансової стабіл ь ності досліджуваного підприємства у з можна продаж частини майна, кіт про рої непридатне для використання у виробничій діяльності, а та до ж здача в оренду наявних неек з плуатіруемих приміщень.

бібліографічний список

1. Федеральний закон від 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. Від 03.07.2016) «Про несосто я ності (банкрутство)» (зі зм. І доп., Вступ. В силу з 01.09.2016) [Електрон ний ресурс ] / Режим доступу: http: // www. consultant. ru / cons / cgi / online. cgi? req = doc; base = LAW; n = 194764 # 0 (дата звернення 07.09.2016).

2. Стратегія розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання в Ро з з ійской Федерації на період 2013 -2024 рр. »(Затв. Президією ФАС Росії 03.07.2013) // Режим доступу: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 149768 /? Frame = 1 (Дата звернення 12. 09.2016 р)

3. Симонова О.В. Безпека в підприємницьких структурах / Є.В. Симонова // Економічна безпека: проблеми, перспективи, тенденції розвитку : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції: В 2 ча з тях. Перм, 2015. - С. 251-253.

4. Симонова О.В. Методологія забезпечення конкурентоспроможності предприн і мательскіх структур малого інноваційного та великого бізнесу / Є.В. Симонова // Регіон: системи, економіка, управління . - 2015. - № 1 (28) . - С. 157-161.

5. Симонова О.В. Інтеграційні зв'язки малого підприємництва як умова його розвитку на сучасному етапі господарювання : Дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05. - Тамбов, 2009. - 171 с.

THE REASONS FOR AND METHODS OF ASSESSING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY

YV Semennikova, student

Oryol state university of economy and trade

(Russia, Orel)

Abstract. Institution of bankruptcy of enterprises is the most important part of the ma r ket economy, and is expressed as a reliable and fair due to the result of the interaction of market relations. It represents a significant increase in the effective operation of business areas, while ensuring that the economic interests of the creditors, as well as the state as a universal «master» of the market. This article discusses the reasons for the bankruptcy of enterprises, provides a comparative analysis of a number of foreign and domestic methods of assessing the probability of bankruptcy, settle the main way the company's financial st a bility.

Keywords: bankruptcy, causes of bankruptcy, the methodology for assessing the prob a bility of bankruptcy.

Cgi?