Методи прогнозування ймовірності банкрутства організації

А.Н. Бобришев,
старший викладач кафедри «Бухгалтерський управлінський облік», кандидат економічних наук
Р.В. Дебелий,
доцент кафедри «Автоматизація бухгалтерського обліку та аудиту», кандидат економічних наук
Ставропольський державний аграрний університет
Журнал "Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік",
№1, січень 2010

Сучасна економічна дійсність в Російській Федерації характеризується розвитком ринкового механізму, що вимагає від керівництва господарюючих суб'єктів прийняття ефективних і обґрунтованих управлінських, інвестиційних і фінансових рішень на основі отримання інформації про фінансовий стан організації. Стійкість фірми на ринку залежить від якості та своєчасності такої інформації, що дозволяє не тільки знаходити шляхи вирішення фінансових проблем, а й передбачити кризові явища. Це особливо важливо на тлі світової економічної кризи і триваючих стагнаційних процесів в окремих галузях народного господарства країни, коли аналіз фінансового стану організацій стає об'єктивною необхідністю. При цьому велика увага приділяється вдосконаленню механізму прогнозування неспроможності організації з метою запобігання банкрутства .

Практикою фінансового аналізу вироблено досить велика кількість методик прогнозування неспроможності організації. Однак, як показує практика, не всі вони здатні вирішити багатокритеріальні задачі з діагностики фінансового становища і оцінці кредитоспроможності. При цьому зарубіжні моделі не завжди можна адаптувати до практики вітчизняної системи бухгалтерського обліку, що призводить до суб'єктивності прогнозного рішення.

Найбільш відомими багатофакторним моделями прогнозування неспроможності організації є: модель Альтмана ; Модель Таффлера; модель Лиса ; Модель Честера; П'ятифакторна модель Сайфуліна і Кадикова; Четирехфакторная модель Іркутської ГЕА.

Для прогнозування банкрутства організації скористаємося наступними даними (табл. 1).

Таблиця 1. Вихідні дані для оцінки кредитоспроможності організацій

Показник Фактичне значення Частка чистого оборотного капіталу у всіх активах організації 0,586 Частка статутного капіталу в загальній сумі активів (валюті балансу) 0,105 Ставлення виручки від продажів до суми активів 0,719 Ставлення нерозподіленого прибутку до суми активів 0,338 Ставлення оборотного капіталу до суми зобов'язань 1,349 Ставлення оборотного капіталу до суми активів 0,586 Відношення прибутку від продажів до суми активів 0,210 Відношення прибутку від продажів до суми короткострокових зобов'язань 0,913 Ставлення власного капіталу до позикового капіталу 1,301 Ставлення короткострокових зобов'язань до суми активів 0,230 Співвідношення власного оборотного капіталу з активами 0,356 Співвідношення чистого прибутку з власним капіталом 0,336 Співвідношення виручки від реалізації з активами 0,719 Співвідношення чистого прибутку з собівартістю виробленої продукції 0,380 коефіцієнт забезпеченості власними коштами 0,259 Коефіцієнт поточної ліквідності 2,543 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,410 Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,000 Коефіцієнт оборотності активів 0,719 Рентабельність реалізації продукції 3,417 Рентабельність власного капіталу 0,336 Рентабельність активів 0,190 оборотність активів 0,719 Рівень власного капіталу,% 56,54 Забезпеченість основними засобами ,% 0,390 Період оборотності оборотних активів (в днях) 71 Період оборотності дебіторської заборгованості (в днях) 289 Період оборотності запасів (в днях), 173 рентабельність продукції ,% 29,3 Рентабельність діяльності 26,4 Рентабельність вкладень в підприємство 19,4

Модель Альтмана являє собою пятифакторную модель, побудовану за даними успішно діючих і збанкрутілих промислових підприємств США. Підсумковий коефіцієнт ймовірності банкрутства Z розраховується за допомогою п'яти показників, кожен з яких був наділений певною вагою, встановленим статистичними методами (табл. 2).

Програма Фінансовий аналіз - ФінЕкАналіз 2019 для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності та інших фінансово-економічних коефіцієнтів.

Таблиця 2. дискримінантному факторні моделі

Модель британського вченого Таффлера була розроблена в 1997 р на основі оцінки ключових показників фінансово-господарської діяльності корпорації. В основу розрахунку покладено обчислення чотирьох показників фінансового стану організації та запропоновано вагові коефіцієнти для кожного з них. Як індикативних показників автором пропонуються наступні: відношення прибутку від продажів до суми короткострокових зобов'язань; відношення оборотного капіталу до суми зобов'язань; відношення короткострокових зобов'язань до суми активів; відношення виручки від продажів до суми активів.

За результатами розрахунків, відповідно до моделей Альтмана і Лисиця, досліджувана організація має серйозні проблеми з платоспроможністю, а ймовірність банкрутства діагностується як висока. У той же час, відповідно до розрахунків за моделлю Таффлера, а також моделями вітчизняних вчених і фахівців, організація має непогані довгострокові перспективи на протязі всього досліджуваного періоду (табл. 3).

Таблиця 3. Порівняльна характеристика методів прогнозування банкрутства

Методика Оцінка ймовірності банкрутства 2006 2007 2008 р Інтегральне значення Лінгвістична оцінка Інтегральне значення Лінгвістична оцінка Інтегральне значення Лінгвістична оцінка 1. Модель Альтмана 2,013 Вірогідність банкрутства висока 2,063 Вірогідність банкрутства висока 2,584 Вірогідність банкрутства висока 2. Модель Лиса 0,059 Висока ймовірність банкрутства 0,063 висока ймовірність банкрутства 0,077 висока ймовірність банкрутства 3. Модель Таффлера 0,484 Непогані довгострокові перспективи 0,523 Непогані довгострокові перспективи 0,81 6 Непогані довгострокові перспективи 4. Четирехфакторная модель Іркутської ГЕА 2,637 Вірогідність банкрутства мінімальна 2,835 Вірогідність банкрутства мінімальна 3,593 Вірогідність банкрутства мінімальна 5. П'ятифакторна модель Сайфуліна і Каликона 4,474 Задовільний фінансовий стан 3,315 Задовільний фінансовий стан 2,702 Задовільний фінансовий стан 6. Пропонована авторська методика скорингової оцінки 4, 10 Категорія II Задовільна кредитоспроможність 4,05 Категорія І Задовільна кредитоспроможність 4,30 Категорія I Максимальна кредитоспроможність

В цілому необхідно відзначити, що закордонні моделі прогнозування банкрутства не в повній мірі можуть застосовуватися для оцінки діяльності вітчизняних підприємств, оскільки не враховують специфіку фінансової звітності російських організацій і галузеві особливості сфери діяльності. При цьому очевидно, що значення фінансових коефіцієнтів для підприємств різних галузей можуть інтерпретуватися по-різному.

при діагностуванні ймовірності банкрутства необхідно використовувати методики, які найбільшою мірою адаптовані до специфіки складання звітності по вітчизняним стандартам. Крім того, розглянуті дискримінантні факторні моделі диференціюють фінансове становище організації досить вузько.

У зв'язку з цим нами пропонується застосовувати методику скорингової оцінки, в якій забезпечені рівні кроки інтервалів як за коефіцієнтами, так і по їх ранжирування за категоріями фінансового стану.

У запропонованій методиці розширено співвідношення максимальних і мінімальних значень коефіцієнтів фінансової стійкості, ефективності і платоспроможності, що дозволяє об'єктивно оцінювати диференціацію між підприємствами з різним рівнем кредитоспроможності. Використаний методичний підхід заснований на бальній скорингової інтерпретації показників фінансового стану, в найбільшою мірою відображають фінансовий стан компанії в оцінці з позиції кредиторів, тобто орієнтований на прогнозування фінансових труднощів у майбутньому.

Єдиної емпіричної базою для відбору критеріальних показників фінансового стану послужили дані бухгалтерської (фінансової) звітності організацій Ставропольського краю в динаміці за 5 років. Відбір критеріальних показників проводився на основі комбінації кореляційно-регресійного аналізу та методу експертних оцінок із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

На основі кореляційно-регресійного аналізу з використанням методу покрокового відбору б вибрані критеріальні фінансові коефіцієнти, найбільш тісно пов'язані з результативним показником для кредиторів. Виділені критеріальні показники з найбільшими значеннями коефіцієнта парної кореляції (R> 0,6) були піддані експертній оцінці, що дозволило значно скоротити їх вихідне безліч.

Для проведення експертної оцінки була сформована фокус-група з 30 респондентів з високим ступенем предікаторності в області аналізу фінансового стану організації. Результати експертного оцінювання статистично значущі, узгодженість думок експертів перевірялася з використанням коефіцієнта конкордації Кендела.

Розроблений алгоритм комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарської організації дає можливість рейтингової оцінки діяльності емітентів з метою їх ранжування за п'ятьма категоріями.

Для реалізації даної можливості була розроблена рейтингова шкала локальних критеріальних показників прогнозування банкрутства (табл. 4), яка використовується для визначення комплексної (інтегральної) оцінки кредитоспроможності організації.

Таблиця 4. Пропонована система показників прогнозування банкрутства організації

Критеріальні показники фінансового стану Інтервальні значення показників 1. Коефіцієнт поточної ліквідності І 1,8-2 1,5-1,8 1,2-1,5 <1,2 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності> 1,6 1,2-1 , 6 0,8-1,2 0,4-0,8 <0,4 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності> 0,2 0,15-0,2 0,10-0,15 0,05-0,10 <0,05 4. Рівень власного капіталу,%> 61 54-61 47-54 40-47 <40 5. Ділова активність , Бали 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 6. Забезпеченість основними засобами. (%)> 50 40-50 30-40 20-30 0-20 Оцінка в балах 5 4 3 г 1 Оптимальні значення показників оборотності Період оборотності оборотних активів (в днях) 315 Період оборотності дебіторської заборгованості (в днях) 90 Період оборотності запасів (в днях) 210 Оптимальні значення показників рентабельності Рентабельність продукції,% 14 Рентабельність діяльності,% 10 Рентабельність вкладень в підприємство,% 11

При отриманні фактичних значень фінансових коефіцієнтів кожному з них відповідно до рейтингової шкали присвоюється відповідна кількість балів (від 1 до 5). Оцінка показників рентабельності та оборотності виробляється в залежності від відповідності (+) або невідповідності (-) оптимальних значень, причому значення показників рентабельності можуть бути і негативними (

Програма Фінансовий аналіз - ФінЕкАналіз 2019 для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності і інших фінансово-економічних коефіцієнтів.

Заключна оцінка кредитоспроможності організації проводиться на підставі багаторівневого комплексного показника S, розрахованого за фактичними значеннями фінансових коефіцієнтів, з урахуванням ваги кожного з них, нормалізованого в межах від 1 до 5. Чим ближче значення показника S до 5, тим вище кредитоспроможність організації (табл. 5 ).

Таблиця 5. Оцінка показників відповідно до запропонованої методики

Критеріальні показники фінансового стану Фактичне значення показника Оцінка в балах 1. Коефіцієнт поточної ліквідності 2,543 5 2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,000 3 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,410 5 4. Рівень власного капіталу,% 56,54 4 5. Ділова активність, бали 12 5 6. Забезпеченість основними засобами 0,39 3

У нашому прикладі

Дане значення показника свідчить про максимальне значення кредитоспроможності і відповідає першій категорії фінансового стану, що характеризується наступними характерними особливостями:

оборотні активи організації значно перевищують короткострокові зобов'язання;

велика частина короткострокових позикових коштів може бути погашена негайно;

у господарюючого суб'єкта спостерігається достатній рівень власного капіталу;

оборотність оборотних коштів максимальна, а ефективність діяльності висока;

ризик невиконання зобов'язань мінімальний, кредитування не викликає сумнівів.

На закінчення необхідно відзначити, що в даний час широке поширення отримав матричний метод рейтингової оцінки фінансового стану підприємницьких структур, заснований на порівнянні досліджуваних організацій з «еталонним» підприємством. На нашу думку, матричний метод ефективний лише при порівняльному аналізі, однак більш важливим є виявлення категорії фінансового стану і можливість об'єктивної оцінки діяльності керівництвом господарюючого суб'єкта. Порівняння з «еталонним» підприємством дозволяє виявити конкурентні переваги організації, тобто її рейтинг, однак не говорить про ситуацію категорії фінансового стану і рівень ефективності. Крім того, запропонована оцінна шкала фінансового стану організацій (її верхня межа значень показників) може бути еталоном для порівняння організацій, до того ж розбіжності по рейтингу при застосуванні двох методів виходять невеликими, що дозволяє говорити про ефективність пропонованої методики.

література

1. Методика розрахунку показників фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників. Постанова Уряду РФ від 30.01.2003 р №52 "Про реалізацію Федерального закону" Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників ".

2. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. 3-е изд., Перераб. з доп. / О.В. Єфімова. М .: Бухгалтерський облік, 1999. 351 с.

3. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Учеб. посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю 060500 "Бухгалтерський облік, аналіз" і 060400 "Фінанси і кредит" / Н.П. Любушин. 3-е изд., Перераб. і доп. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 448 с.