Діагностика ймовірності банкрутства організацій

  1. Діагностика ймовірності банкрутства організацій


ВАЛЕГІНА К.О.
Магістрант Інституту бізнесу і права, Санкт-Петербург
Науковий керівник: д.е.н., проф. Василенок В.Л.

Діагностика ймовірності банкрутства організацій

Актуальним завданням функціонування підприємств в умовах ринкової економіки є підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом.
Фінансова стійкість підприємства - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Однак одного вміння реально оцінювати фінансовий стан, в т.ч. і фінансову стійкість, недостатньо для успішного функціонування підприємства і досягнення ним поставленої мети.
Діагностика економічного стану являє собою аналітичне дослідження здатності підприємства фінансувати свою діяльність.
Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Інтерес до цієї проблеми виправданий, тому що будь-яке підприємство може зіткнутися з проблемою нестійкого фінансового стану, неплатоспроможністю, банкрутством. Тому своєчасне виявлення ознак можливих фінансових труднощів у майбутньому датою шанс прийняти правильні управлінські рішення, щоб уникнути неспроможності.
Незважаючи на достатній рівень розробленості проблеми, для кожної організації підхід до даного питання індивідуальний, хоча спочатку заснований на загальних методиках.
Суттєво впливає на фінансову стійкість і фаза економічного циклу, в якій перебуває економіка Росії в даний час. В період економічної кризи відбувається відставання темпів реалізації продукції від темпів її виробництва. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. Знижуються в цілому доходи підприємств, скорочуються масштаби прибутку. Все це веде до зниження ліквідності підприємств, їх платоспроможності. В період економічної кризи посилюється число банкрутств. Падіння платоспроможного попиту, характерне для кризи, призводить не тільки до зростання неплатежів, а й до загострення конкурентної боротьби. Гострота конкурентної боротьби також є важливий зовнішній фактор фінансової стійкості підприємства.
Однією з найважливіших завдань аналізу ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості є прогнозування банкрутства.
Під неспроможністю (банкрутством) підприємства розуміється нездатність задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів, робіт, послуг, включаючи нездатність забезпечити обов'язкові платежі в бюджет, у позабюджетні фонди в зв'язку з незадовільною структурою балансу боржника.
Зовнішнім ознакою банкрутства є призупинення поточних платежів, коли підприємство не забезпечує чи явно не здатне забезпечити виконання вимог кредиторів (за російським законодавством протягом трьох місяців з дня настання строку їх виконання).
Існують ознаки, що вказують на можливе погіршення становища підприємства. Важливу інформацію дає зіставлення даних фінансових звітів фірми з даними за ряд періодів часу і середніми даними по галузі, а також аналіз бухгалтерського балансу підприємства. Аналіз з наданням звітності, її низька якість повинні стати приводом для аналізу процесу її складання. Запізнення можуть говорити про неефективну роботу фінансових служб підприємств, невдалому побудові інформаційної системи, що збільшує ймовірність прийняття неефективних рішень.
Про неблагополуччя у фінансах підприємства можуть говорити зміни в статтях балансу, як з боку пасивів, так і з боку активів. причому для кожної статті балансу існують оптимальні розміри, і небезпечним може бути як збільшення, так і зменшення балансових сум, взагалі різка зміна в структурі балансу. Безумовно, негативним є зменшення готівки на поточний рахунок підприємства. Але і різке збільшення також може свідчити про несприятливі тенденції, наприклад, про зниження можливостей зростання та ефективності інвестицій.
Тривожним фактором є підвищення відносної частки дебіторської заборгованості в активах підприємства, тобто боргів покупців, старіння дебіторських рахунків. Це означає, що або підприємство проводить нерозумну політику комерційного кредиту по відношенню до своїх споживачів, або самі споживачі затримують платежі. За зовнішніми змінами статей дебіторської заборгованості може перебувати банкрутство клієнтів фірми або поступки клієнтам і т.д.
Для оцінки стану фірми необхідно проаналізувати дані про матеріальні запаси. Підозріло не тільки збільшення запасів, яке нерідко означає затоварення, але і різке їх зниження. Останнє може означати перебої у виробництві і постачанні і мати наслідком невиконання зобов'язань щодо поставок. Всякі різкі зміни в інвестиціях в товарно-матеріальні запаси говорить про нестабільність виробництва.
Взагалі, необхідно контролювати тенденції до ліквідності підприємства, тобто його здатності виконати поточні зобов'язання. Приводом для додаткових досліджень повинно бути не тільки зниження ліквідності, але і її різке підвищення.
З боку пасиву балансу сигналом неблагополуччя можуть бути збільшення заборгованості підприємства своїм постачальникам і кредиторам, старіння кредиторських рахунків, явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською заборгованістю. Докладніший аналіз може виявити несприятливий зміна в політики кредитування по відношенню до підприємства з боку окремих кредиторів і постачальників. Збільшення заборгованості службовцям, акціонерам, фінансовим органам повинні бути приводом для занепокоєння про неспроможність.
Статті рахунків про доходи і прибутки підприємства також можуть сигналізувати про неблагополуччя. Погано, коли знижуються обсяги продажів, але і підозрілий їх швидке зростання. Останнє може означати збільшення боргових зобов'язань, підвищення напруженості з готівкою. Занепокоєння також може викликати збільшення накладних витрат і зниження прибутку, якщо воно відбувається повільніше зростання продажів.
Сучасна економічна наука має в своєму арсеналі велику кількість різноманітних прийомів і методів прогнозування фінансових показників. Вони досить вдало можуть доповнювати один одного в залежності від мети і тривалості прогнозованого періоду. Тому для отримання науково обґрунтованої оцінки ризику банкрутства і зниження фінансової стійкості доцільно використовувати не один, а кілька методів (наприклад, два-три) одночасно. Кожен з цих підходів до оцінки має певні показники, в залежності від можливості отримання достовірного результату оцінки з конкретною метою.
Вибрати найбільш доцільний склад методів для оцінки ризику банкрутства і зниження фінансової стійкості можливо тільки при чіткому поданні щодо їх переваг і недоліків. Результати оцінки ризику банкрутства залежать від різноманітних чинників, таких як рівень розвитку фінансового ринку, ступінь достовірності і повноти вихідних даних, доступних для проведення оцінки.

Збірник наукових статей
« Росія на шляху виходу з економічної кризи »,
СПб .: Інститут бізнесу і права 2010 © Інститут бізнесу і права з 1994 року