Аналіз і оцінка ймовірності банкрутства - Економічний аналіз Бібліотека російських підручників

Банкрутство або неплатоспроможність є категоріями ринкової економіки, що характеризують фінансовий стан суб'єктів господарювання. Згідно. Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під банкрутством розуміють визнану арбітражним судом нездатність підприємства виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами та за обов'язковими платежами п ротягом трьох місяців після настання встановленого строку сплати, а також відновити свою платоспроможність не інакше як через застосування ліквідаційної процедуриї процедури.

Банкрутство є наступних видів:

• примусове, що виникає внаслідок кризи в країні, політичної нестабільності, війни, стихійного лиха, банкрутства боржників;

• фіктивне, що виникає внаслідок умисного оголошення своєї неплатоспроможності з метою отримання відстрочки погашення своїх зобов'язань або їх списання;

• навмисне, яке створює керівник або власник спеціально в особистих інтересах або інтересах інших осіб;

• необережне, що виникає внаслідок неефективної роботи і ризикових операцій;

• технічне, що обумовлено істотним простроченістю дебіторської заборгованості. Величина дебіторської заборгованості перевищує кредиторську, а сума активів значно більше його фінансових зобов'язаний нь;

• юридичний, яке виникає при неможливості відновити свою платоспроможність

З метою запобігання банкрутству і визначення симптомів фінансової кризи потрібно провести економічний аналіз діяльності підприємства за якомога більш тривалий період часу його фінансування, визна Ачит негативні і позитивні фактори ділової активності, внутрішніх і зовнішніх чинників економічної нестабільності, повноти реалізації економічного потенціалу худий.

Причини банкрутства бувають двох видів:

1) зовнішні, обумовлені нестабільністю зовнішнього економічного середовища. Вони діляться на міжнародні та національні. Міжнародні формуються під впливом динаміки макроекономічних показників провідних х фірм світу, стану світової фінансової системи, міждержавної митної політики, руху світового капіталу і міжнародної конкуренції. За світовою статистикою третина збанкрутілих підприємств зазнала впливу в зовнішніх факторів. Національним факторами банкрутства можуть бути необгрунтована економічна політика уряду, некеровані інфляційні процеси, політична нестабільність суспільства, тотальна економічна криза, недосконала законодавча база та т.д.ощо;

2) внутрішні, зумовлені недосконалістю форм, методів і організації виробничо-фінансового менеджменту. Внутрішніми факторами банкрутства можуть бути: помилкове визначення місця підприємства в ринковій в середовищі і його стратегії, низька підприємницька активність і кваліфікація менеджерів, неадекватний маркетинг, велика частина залученого капіталу, неадекватність трансакційних витрат і т.д .. внутрішніми і причини діляться: на конструкторско- технологічні, економічні, фінансові та внутрішнього менеджменту (рис 919.1).

Можна виділити три стадії банкрутства: приховане банкрутство, фінансова криза і явне банкрутство

Приховане банкрутство характеризується зниженням вартості суб'єктів господарювання в зв'язку зі спадом прибутку пр.-

Рис 91. Внутрішні причини банкрутства підприємства

ковості діяльності і зростанням зобов'язань. На цій стадії знижується їх інвестиційна привабливість і погіршуються умови ділового партнерства. Етап, фінансової кризи характеризується спадом виробництва ва і продажу продукції, зниженням рентабельності капіталу і продукції, зменшенням грошових потоків і розбалансованістю дебіторської і кредиторської заборгованостей, некредитоспроможність і негативні м характером зміни фінансової стійкості. Явне банкрутство характеризується неможливістю того чи іншого суб'єкта відновити свою платоспроможність і виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами т а з обов'язкових платежахжів.

У світовій практиці виділяють характерні явища, які визначають ймовірність банкрутства підприємства. До них відносяться:

• спад виробництва і виробнича нестабільність;

• критичний рівень неприпустимою кредиторської заборгованості;

• стійке незадовільний значення коефіцієнтів ліквідності балансу;

• перевищення довго- та короткострокового залучення капіталу щодо допустимих норм;

• хронічне невиконання зобов'язань перед інвесторами, кредиторами та акціонерами;

• погіршення майбутніх вигод партнерських відносин;

• вимушене залучення кредитів на свідомо невигідних умовах;

• втрата довгострокових контрактів і ринків збуту продукції

Аналізуючи ймовірності банкрутства, виділяють наступні групи показників:

• фінансових результатів;

• ефективності використання активів і пасивів підприємства;

• платоспроможності та фінансової стійкості;

• інвестиційної активності;

• організаційно-структурних змін в управлінні підприємством

Щодо перших чотирьох груп показників, то їх аналіз та оцінка детально розкриваються в розділах 7 і 8 підручника. Організаційно-структурні зміни в управлінні підприємством характеризуються: зміна керівного робітників і провідних фахівців, зміною ділових партнерів, зміною складу засновників і акціонерів, зміною організаційно-правової форми господарювання ТОЩО.

Для аналізу і оцінки можливого банкрутства використовують економіко-математичні методи і моделі, експертні оцінки, які з певною точністю відзначають перспективну динаміку параметральной показників фі. Ансова стану і очікувану платоспроможність.

У 1968 р відомий вчений-економіст. Е. Альтман запропонував дво- та пятифакторная "моделі", поширені в практиці діагностики ймовірності банкрутства підприємства. За двофакторною моделлю ймовірність ба анкрутства (індексаві Рівняння:

За двофакторною моделлю ймовірність ба анкрутства (індексаві Рівняння:

Для підприємств, у яких значення 2 = 0, ймовірність банкрутства становить 50%. Негативні значення із зростанням значень №). Однак за цією моделлю допускається похибка значень = 0,65). Щоб досягти точну оцінку ймовірності банкрутства, використовують пятифакторная модель, за якою "індекс 2" рас приховують так; розраховують так:

Щоб досягти точну оцінку ймовірності банкрутства, використовують пятифакторная модель, за якою індекс 2 рас приховують так;  розраховують так:

Залежно від значень "індексу 2 ?. Визначають ступінь можливого банкрутства (табл. 91)

Таблиця 91. Оцінка ймовірності банкрутства за значеннями "індексу Z"

пятифакторная модель, хоча і дає точні результати, але має обмежену сферу застосування, особливо для підприємств України, оскільки передбачає оцінку ринкової вартості власного капіталу в розрахунках ках коефіцієнта (Я4). Це можливо тільки для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фінансових біржах. Для українських підприємств доцільним є застосування пятифакторная моделі, запропонованих аноі в 19 ^ 3 р з такими оцінками "індексаpound;":

Граничне значення "індексу

Крім індексу. Альтмана, в практиці аналітичних оцінок ймовірності банкрутства використовують індекс. Копана і. Гольдера (2 кг). Він характеризується як пятифакторная модель по наступним рівнянням:

Він характеризується як пятифакторная модель по наступним рівнянням:

Імовірність виникнення ознак банкрутства визначають за шкалою (табл. 92)

Таблиця 92. Імовірність затримки платежів при значеннях Zкг

Імовірність затримки платежів при значеннях Zкг

За чотіріфакторніми моделями "індекс

За чотіріфакторніми моделями індекс

Граничне значення = 0,037. якщо

"Індекс Z" за. Таффлера розраховується так:

Таффлера розраховується так:

Якщо Zт 0,3, то підприємство має стійкий фінансовий стан; коли

Американський вчений. В. Вівер запропонував свою систему показників діагностики банкрутства (табл. 93)

Також використовують модель, яку описав. П. Пратт, по якій аналіз підприємства охоплює вісім етапів:

I етап - оцінка короткострокової платоспроможності (абсолютної і високою);

II етап - оцінка ефективності використання активів (оборотність активів і їх віддача);

III етап - оцінка ризику (ділового, як ймовірність отримання прибутку через зміни обсягів доходів і витрат, і фінансового за дією фінансового важеля);

IV етап - оцінка змін структури капіталу перш за співвідношенням зобов'язань до величини активів, власного капіталу до величини активів довгострокових зобов'язань до

Таблиця 93. Система показників діагностики банкрутства підприємств за. В. Бівер

величини активів, власного капіталу до валюти балансу, основних засобів до власного капіталу, залученого капіталу до власного;

V етап - розрахунок покриття фінансовими результатами діяльності виплат відсотків за позиками, фіксованих платежів, дивідендів за привілейованими акціями;

VI етап - оцінка показників рентабельності продукції і капіталу;

VII етап - оцінка прибутковості інвестицій;

VIII етап - оцінка віддачі активів за обсягом продажів продукції і досягнутими фінансовими результатами діяльності

Запропоновані моделі оцінки ймовірності банкрутства ефективні для постійної, розвиненої ринкової економіки, а тому в Україні їх треба дещо змінювати український вчений професор. ВВ. ВІТЛІНСЬКИЙ розробив га алузеві статистичні моделі оцінки ймовірності банкрутства за параметрами зміни коефіцієнтів покриття (КП) і фінансової залежності (табл. 94 9.4).

Таблиця 94. Галузеві статистичні моделі оцінки ймовірності банкрутства за. В. ВІТЛІНСЬКИЙ

Джерело :. ВІТЛІНСЬКИЙ. У інтелектуалізований кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника /. В. ВІТЛІНСЬКИЙ ,. О. Пернарівскій / /. Фінанси України - 1998 - № 6 -. З 5-13

Найбільш поширені моделі оцінки ризику банкрутства підприємства наведені в табл 95

Рішення про визнання структури балансу незадовільною, а підприємства неплатоспроможним у вітчизняній практиці приймають з урахуванням наявності реальної можливості у підприємства-боржника відновити п платоспроможність протягом певного періоду часу. Для оцінки цієї можливості використовують коефіцієнт відновлення платоспроможності (Кв). Цей коефіцієнт розраховують за умови, що хоча б один з па тров, що входять в алгоритм його розрахунку, має значення менш нормативне. Для відновлення платоспроможності відводять термін на півроку (6 місяців), а сам коефіцієнт розраховується по формулелою

Таблиця 95. Моделі оцінки ризику банкрутства підприємств

де. Кши і. Япл | з - фактичне значення коефіцієнтів загальної платоспроможності на початок і кінець аналізованого періоду, коефіцієнт;

Т - тривалість звітного періоду, міс

Коли коефіцієнт відновлення платоспроможності набуває значення менше 1, то це свідчить про реальну неможливість підприємства відновити платоспроможність. Коли коефіцієнт загальної платоспроможності ті більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами більше або дорівнює 0,1, то розраховують коефіцієнт втрати платоспроможності (витрати платоспроможності за аналогією буде визначатися Такк:

Коли коефіцієнт загальної платоспроможності ті більше або дорівнює 2, а коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами більше або дорівнює 0,1, то розраховують коефіцієнт втрати платоспроможності (витрати платоспроможності за аналогією буде визначатися Такк:

Якщо підприємству не вдається забезпечити стійкі теми економічного зростання, то для відновлення платоспроможності воно вдається до надзвичайних заходів, серед яких:

• продаж частини нерухомого майна;

• збільшення статутного капіталу через емісію акцій;

• залучення довгострокових позик для поповнення оборотних активів;

• отримання цільового фінансування, бюджету та міжнародних фондів

Для уникнення банкрутства і напрацювання системи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання використовують механізм санації. Санація - це комплекс послідовних взаємозв'язаних заходів фінансово в економічній, виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на подолання неплатоспроможності та відновлення або досягнення прибутковості в довгостроковому періоді. За загальну модель санації підприємств передбачає наступні види робіт (рис 929.2).

Рішення про проведення санації можна приймати з ініціативи підприємства, фінансово-кредитної установи, агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та. Національного банку України н.

Національного банку України н

Рис 92. Загальна модель санації

Визначаючи доцільність проведення санації, враховують, що будь-які організаційно-економічні заходи внутрішнього виробничо-фінансового менеджменту з фінансової стабілізації не мали успіху і фінансового ва криза на підприємстві поглиблюється.

Під час дотримання стратегії санації вибирають оборонну чи наступальну концепцію. За оборонної концепції здійснюють скорочення обсягів операційної та інвестиційної діяльності, виділення в самостійні і господарські одиниці окремих підрозділів, продаж реальних інвестицій і залучення зовнішньої фінансової допомоги. За наступальної концепції забезпечується конверсія операційної та інвестиційної діяль ності з метою збільшення доходів і мінімізації витрат, а залучені фінансові ресурси спрямовуються на інновацііії.

За характеристиками фінансової кризи вибирають програму санації або шляхом погашення фінансового боргу, або за допомогою реструктуризації. Погасити фінансовий борг можуть власники підприємства, кредитор ри або банки. При реструктуризації санаторами є власники підприємства, кредитори, сторонні суб'єкти господарювання, трудовий коллектівиів.

Проект (бізнес-план) санації охоплює наступні розділи: загальна оцінка стану санувати об'єкта, оцінки кризового стану, вибір концепції та форми санації, система заходів санації, очікуваний результат

Виконання і контроль проекту санації забезпечуються системою його моніторингу

Найчастіше санації підприємств проводять шляхом реструктуризації (реорганізації). Згідно з методичними рекомендаціями. Мінекономіки України під реструктуризацією розуміють проведення організаційно-економі омических, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які можуть сприяти фінансовому оздоровленню пі дпріемства, збільшення обсягів конкурентоспроможності продукції, підвищенню ефективності производствав.

Серед процедур фінансового оздоровлення можна виділити реструктуризацію:

• системи управління підприємством;

• акціонерного капіталу для формування ефективного власника;

• майна підприємства для формування ефективної ринкової структури активів і підвищення їх прибутковості;

• зобов'язань підприємства для подолання кризи платежів

Реструктуризація підприємства передбачає насамперед реформування його структури та бізнесу. У разі вибору стратегію фінансового оздоровлення, то вона вигідна всім учасникам ділового партнерства ва, проте часто супроводжується жорстким протистоянням інтересів власників, менеджерів, кредиторів, трудового колективу, держави, органів місцевого самоврядування.

Основними напрямками санації підприємства за допомогою реструктуризації відносяться:

• зміна профільно-виробничої діяльності;

• ліквідація нерентабельних виробництв;

• продаж частини майна;

• злиття, приєднання, поглинання і поділ підприємства-боржника;

• перетворення підприємства в відкрите акціонерне товариство ;

• передача в оренду або приватизація

Процедурами реструктуризації фінансового боргу є:

• отримання дотацій і субвенцій за рахунок бюджету;

• державне і банківське пільгове кредитування і державна гарантія банківських кредитів для санувати підприємств;

• списання заборгованості;

• продаж боргових зобов'язань третім особам;

• залік взаємних вимог і зобов'язань;

• переоформлення заборгованості в борг;

• переклад короткострокових зобов'язань в довгострокові;

• погашення заборгованості майном і майновими правами;

• випуск облігацій та інших цінних паперів під гарантію сенатора

Проблемами санації і банкрутства підприємств в Україні займається. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій