12.3. Методи прогнозування банкрутства: західний і вітчизняний досвід

12.3. Методи прогнозування банкрутства: західний і вітчизняний досвід

Сучасна економічна наука має в своєму арсеналі велику кількість різноманітних прийомів і методів прогнозування фінансових показників, в тому числі в плані оцінки можливого банкрутства. Розглянемо три основні підходи до прогнозування фінансового стану з позиції можливого банкрутства підприємства: а) розрахунок індексу кредитоспроможності; б) використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв; в) оцінка і прогнозування показників задовільності структури балансу.

Розрахунок індексу кредитоспроможності. Однією з перших спроб використовувати аналітичні коефіцієнти для прогнозування банкрутства вважається робота В. Бівера, який проаналізував 30 коефіцієнтів за п'ятирічний період по групі компаній, більша частина з яких збанкрутувала (Beaver 1966). Всі коефіцієнти були згруповані їм у шість груп, при цьому дослідження показало, що найбільшу значимість для прогнозування мав показник, що характеризував співвідношення припливу грошових коштів і позикового капіталу.

Найбільш відома в цьому напрямку є робота західного економіста Е. Альтмана, який розробив за допомогою апарату мультиплікаційного дискримінантного аналізу (Multiple-discriminant analysis, МDA) методику розрахунку індексу кредитоспроможності (Altman, 1968). Цей індекс дозволяє заздалегідь розділити господарські суб'єкти на потенційних банкрутів і небанкрутів.

При побудові індексу Альтман досліджував 66 підприємств промисловості, половина яких збанкрутувала в період між 1946 і +1965 р.р., а частина працювала успішно, і досліджував 22 аналітичних коефіцієнта, які могли б бути корисні для прогнозування можливого банкрутства. З цих показників він відібрав п'ять найбільш значущих для прогнозу і побудував багатофакторні регресійні рівняння. Таким чином, індекс Альтмана являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за минулий період. У загальному вигляді індекс кредитоспроможності (Z) має наступний вигляд:

(12 (12.1)

де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за такими алгоритмами:

(12 (12.2)

(12 (12.3)

(12 (12.4)

(12 (12.5)

(12 (12.6)

Критичне значення індексу Z розраховувалося Альтманом за даними статистичної вибірки і склало 2,675. З цією величиною зіставляється розрахункове значення індексу кредитоспроможності для конкретного підприємства. Це дозволяє провести межу між підприємствами і висловити судження про можливість в майбутньому (2-3 роки) банкрутства одних (Z <2,675) і досить стабільного фінансового стану інших (Z> 2,675). Безумовно, можливі відхилення від критеріального значення, тому Альтман виділив інтервал (1,81 - 2,99), що називається "зоною невизначеності". Попадання за межу цієї зони з дуже високою ймовірністю дозволяє зробити висновок про компанії: якщо Z <1,81, то компанія може бути віднесена до потенційних банкрутів, якщо Z> 2,99, то висновок прямо протилежний [1] .

Відомі й інші подібні критерії. Наприклад, в 1977 р британські вчені Г.Тафлер і Г. Тішоу апробували підхід Альтмана на даних вісімдесяти британських компаній і побудували чотірьохфакторну прогнозну модель з певним набором факторів (Taffler, Tisshaw).

Значимість методики Альтмана визначається не стільки приведеним в ній критеріальним значенням показника Z, скільки власне технікою. Застосування критерію Z для українських підприємств якщо і можливо, то з дуже великим припущенням. Причин тому кілька. По-перше, модель побудована за даними американських компаній, разом з тим очевидно, що будь-яка країна має свою специфіку організації бізнесу (про це, до речі, свідчить і дослідження британських вчених). По-друге, критерій Z побудований в основному за даними 50-х років; за минулі роки економічна ситуація змінилася у всьому світі і тому зовсім не обов'язково, що повторення аналізу за методикою Альтмана сьогодні залишило б структурний склад моделі без зміни. По-третє, модель Альтмана може бути реалізована лише стосовно великих компаній, які котирують свої акції на біржах. Саме для таких компаній можна отримати об'єктивну ринкову оцінку власного капіталу (показник К3). Однак уже є досвід розрахунку індексу Z для вітчизняних компаній нафтогазового комплексу.

Використання системи формалізованих та неформалізованих критеріїв. Розрахунок індексу кредитоспроможності в найбільш завершеному вигляді можливий лише для компаній, які котирують свої акції на фондових біржах. Частка таких компаній в будь-якій країні є відносно невеликою. Так, у Великій Британії зареєстровано близько 900 тис. Акціонерних товариств різного типу, але лише 2 тис. З них котирують свої цінні папери на Лондонській фондовій біржі. Крім того, орієнтація на який-небудь з критеріїв, навіть вельми привабливий з позиції теорії, на практиці не завжди виправдана. Тому великі аудиторські фірми та інші компанії, що займаються аналітичними спостереженнями, прогнозуванням і консультуванням, використовують для своїх аналітичних оцінок власні системи критеріїв. Але в цьому є свої мінуси - набагато легше прийняти рішення в умовах однокрітеріальної, ніж в умовах багатокритеріальної задачі. Разом з тим будь-прогнозне рішення подібного роду незалежно від числа критеріїв є суб'єктивним, а розраховані значення критеріїв носять характер інформації до роздумів, ніж спонукальних стимулів для прийняття негайних рішень вольового характеру. Як приклад можна навести рекомендації Комітету з обумовлення практики аудиту (Великобританія), визначають перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Адаптуючи ці розробки до вітчизняної специфіки ведення бізнесу, можна рекомендувати таку дворівневу систему показників.

До першої групи належать критерії та показники, несприятливі поточні значення яких або динаміка змін, яка утворюється, свідчать про можливі в майбутньому значних фінансових утрудненнях, в тому числі і банкрутство. До них відносяться:

повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;

підвищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

надмірне використання короткострокових залучених коштів в якості джерел фінансування довгострокових вкладень;

стійкі низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

хронічна нестача обігових коштів;

стійке збільшення до небезпечних меж частки залучених коштів у загальній сумі джерел коштів;

неправильна реінвестіційна політика;

перебільшення розмірів залучених коштів над встановленими лімітами;

хронічне невиконання обов'язків перед інвесторами, кредиторами та акціонерами (щодо своєчасності повернення позик, виплати відсотків і дивідендів);

висока питома вага простроченої дебіторської заборгованості;

наявність наднормативних товарів і виробничих запасів;

погіршення відносин з банківською системою;

використання (примусове) нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

застосування у виробничому процесі обладнання з вичерпаним рядками експлуатації;

потенційні втрати довгострокових контрактів;

несприятливі зміни в портфелі замовлень.

До другої групи належать критерії та показники, непозітівні значення яких не дають підстави розглядати поточний фінансовий стан підприємства як критичний. Разом з тим вони вказують на те, що при неприйнятті цих заходів ситуація може різко погіршитися. До них відносяться:

втрата ключових співробітників апарату управління;

вимушені зупинки, а також порушення ритмічності виробничо-технологічного процесу;

недостатня диверсифікація діяльності підприємства, т. е. надмірна залежність фінансових результатів діяльності підприємства від одного конкретного проекту, типу обладнання, виду активів та ін;

зайва ставка на можливу і прогнозну успішність і прибутковість нового проекту;

участь підприємства в судових справах з непередбачуваними наслідками;

втрата ключових контрагентів;

недооцінка необхідності постійного технічного і технологічного оновлення підприємства;

політичний ризик, пов'язаний з підприємством у цілому або його ключовими підрозділами.

Не всі з розглянутих критеріїв можуть бути розраховані безпосередньо за даними бухгалтерської звітності, потрібна додаткова інформація. Що стосується критичних значень цих критеріїв, то вони повинні бути деталізовані по галузях і підгалузей, а їх розробка може бути виконана після накопичення певних статистичних даних.

Оцінка і прогнозування показників задовільності структури балансу. Наказом Мінекономіки України від 17 січня 2001 № 10 було затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства або доведення до банкрутства.

Їхньою метою затвердження є забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, виявленні ознак поточної, критичної чи надкритичної їх неплатоспроможності, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджальних заходів щодо запобігання банкрутству.

Поточної неплатоспроможністю може характеризуватися фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу, що відповідає законодавчому визначенню, як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати, в тому числі по заробітній платі, а також виконати про зательства щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше, як через відновлення платоспроможності.

Економічним показником ознак поточної платоспроможності (Пп) при наявності простроченої кредиторської заборгованості є різниця між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його поточних зобов'язань, визначається за формулою:

(12 (12.7)

де А040, А045, А220, А230, А240 - відповідні рядки активу балансу;

П620 - підсумок IV розділу пасиву балансу.

Негативний результат алгебраїчної суми зазначених статей балансу свідчить про поточну неплатоспроможність суб'єкта підприємницької діяльності.

Фінансовий стан підприємства, у якого на початку і в кінці звітного кварталу мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, відповідає законодавчому визначенню боржника, який неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фінансовому становищу потенційного банкрутства, мають місце, якщо на початку і в кінці звітного кварталу, що передував поданню заяви про порушення справи про банкрутство, мають місце ознаки поточної неплатоспроможності, а коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кз ) в кінці звітного кварталу менше їх нормативних значень - 1,5 і 0,1 відповідно.

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів і визначається як відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов'язань за кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредиторами.

Коефіцієнт покриття визначається за формулою:

(12 (12.8)

де А260 - підсумок II розділу активу балансу.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості, і визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до вартості наявних у підприємства оборотних активів - виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних акт вов.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами визначається за формулою:

(12 (12.9)

де П380 - підсумок розділу i пасиву балансу;

А080 - підсумки i І II розділів активу балансу відповідно.

Якщо в кінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів (Кп або Кз) перевищує його нормативне значення або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага повинна віддаватися позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його санації в процесі провадження справи про банкрутство.

Якщо протягом терміну, встановленого планом санації боржника, забезпечується позитивний показник поточної платоспроможності і перевищення нормативного значення коефіцієнта покриття (Кп> 1,5) при наявності тенденції зростання рентабельності, платоспроможність боржника може вважатися відновленою (відсутні ознаки потенційного банкрутства).

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менше 1 і підприємство не отримало прибутку, то такий його фінансовий стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури.

Якщо на початку звітного періоду, що передував поданню заяви в господарський суд про порушення справи про банкрутство, були відсутні ознаки надкритичної неплатоспроможності, тобто фактичний коефіцієнт покриття перевищував 1 при нульовій або позитивній рентабельності, це може свідчити про наявність ознак фіктивного банкрутства.

З метою своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у прибутково працюючого суб'єкта підприємницької діяльності і прийняття випереджальних заходів, спрямованих на запобігання банкрутства, проводиться систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємств (фінансовий моніторинг) за допомогою коефіцієнта Бівера.

Коефіцієнт Бівера розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і нарахованою амортизацією до суми довгострокових і поточних зобов'язань, за формулою:

(12 (12.10)

де Кб - коефіцієнт Бівера;

Ф220, Ф260 - чистий прибуток і амортизація, наведені в рядках 220 і 260 форми № 2 "Звіт про фінансові результати" відповідно;

П480, П620 - довгострокові і поточні зобов'язання (підсумки розділів III і IV), наведені в рядках 480 і 620 форми № 1 "Баланс".

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансове становище підприємства, у якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, що відображає небажане скорочення частки прибутку, що спрямовується на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг і його коефіцієнт забезпечення власними засобами стає менше 0,1.

Для оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств Мінекономіки України запропонувало використовувати наступну форму.

Вибіркові показники діяльності підприємства

________________ __________________ області

Адреса _________________________ Коди: згідно з ЄДРПОУ (_____)

Форма власності _________________ КОАТУУ (_____)

Орган державного управління ______ КФВ (_____)

Галузь __________________________ СООК (_____)

Вид економічної діяльності ________ ЗКГНГ ​​(_____)

Роки приватизації: 199- 199г. КВЕД (_____)