МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію - Audit-it.ru

 1. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію Павло Анікін, начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами...
 2. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію
 3. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію
 4. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію
 5. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію
 6. МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія НЕ випускає ні опціонів, ні прівілейованіх акцій, тому розрахунок базової прибутку на Акцію НЕ требует великих зусіль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

Найчастіше у фахівців з МСФЗ виникають складнощі з доступом до інформації про власні викуплених акціях. Справа в тому, що відомості, які фахівці компанії можуть отримати у реєстроутримувача, не завжди говорять про те, хто саме є їх кінцевим бенефіціаром, а виписку по особовому рахунку запросити досить проблематично і не більше одного разу на рік через обмеженість доступу до подібної інформації. Найчастіше фахівцям по МСФО доводиться судити про їх зміну, відстежуючи логіку укладених відомими акціонерами договорів, переглядаючи публікації в ЗМІ та за допомогою інших доступних джерел.

Розкриття інформації в звітності

МСФЗ (IAS) 33 вимагає розкривати для кожного періоду, за яким видається звіт про прибутки і збитки , Дані про базисного та розбавленого прибутку на акцію за кожним класом звичайних акцій. У поясненнях слід вказати, яким чином розраховані чисельник і знаменник формули, за якою розраховувалася прибуток на акцію. Крім того, необхідно надати інформацію про наявні фінансові інструменти з антирозбавляючими ефектом, а також інформувати користувачів звітності про значні операціях зі звичайними акціями після звітної дати.

Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Створивши окремий стандарт, присвячений цим показником, Комітет з МСФЗ тим самим підкреслив його важливість для користувачів звітності. Однак відповідно до російського законодавства дивіденди можуть виплачувати тільки виходячи з прибутку, розрахованої за РСБО. І оскільки прибуток, розрахований за російськими стандартами, може в рази відрізнятися від прибутку в міжнародній звітності, то інформативність даного показника для прогнозування можливих дивідендів дуже низька.

Тому для того щоб не вводити користувачів звітності в оману, ми в примітці по розкриттю статутного капіталу вказуємо, що дивіденди виплачуються тільки на підставі прибутку РСБУ, і приводимо її розмір. Однак і її можна використовувати тільки для аналізу фінансового становища компанії, але ніяк не для прогнозу майбутніх дивідендів, оскільки відповідно до ковенантом2 одного з наших кредитних договорів нам заборонено виплачувати дивіденди.

На додаток до інформації про базисного та розбавленого прибутку організація має право подати показники, розраховані на основі статей звіту про прибутки і збитки, відмінних від необхідних стандартом. У цьому випадку також потрібні відповідні пояснення.

1 Ставка податку на прибуток в наведеному прикладі становить 24%. - Прим. ред.
2 Практично у всіх кредитних договорах є так звані covenants, тобто обмежувальні умови. У них обумовлюються граничні значення показників достатності капіталу, боргового навантаження та інші умови, але іноді бувають і такі умови, як заборона викуповувати акції інших компаній, реєструвати офшори або виплачувати дивіденди. Такі умови ставляться для запобігання виведенню позичальником активів з організації.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

Найчастіше у фахівців з МСФЗ виникають складнощі з доступом до інформації про власні викуплених акціях. Справа в тому, що відомості, які фахівці компанії можуть отримати у реєстроутримувача, не завжди говорять про те, хто саме є їх кінцевим бенефіціаром, а виписку по особовому рахунку запросити досить проблематично і не більше одного разу на рік через обмеженість доступу до подібної інформації. Найчастіше фахівцям по МСФО доводиться судити про їх зміну, відстежуючи логіку укладених відомими акціонерами договорів, переглядаючи публікації в ЗМІ та за допомогою інших доступних джерел.

Розкриття інформації в звітності

МСФЗ (IAS) 33 вимагає розкривати для кожного періоду, за яким видається звіт про прибутки і збитки , Дані про базисного та розбавленого прибутку на акцію за кожним класом звичайних акцій. У поясненнях слід вказати, яким чином розраховані чисельник і знаменник формули, за якою розраховувалася прибуток на акцію. Крім того, необхідно надати інформацію про наявні фінансові інструменти з антирозбавляючими ефектом, а також інформувати користувачів звітності про значні операціях зі звичайними акціями після звітної дати.

Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Створивши окремий стандарт, присвячений цим показником, Комітет з МСФЗ тим самим підкреслив його важливість для користувачів звітності. Однак відповідно до російського законодавства дивіденди можуть виплачувати тільки виходячи з прибутку, розрахованої за РСБО. І оскільки прибуток, розрахований за російськими стандартами, може в рази відрізнятися від прибутку в міжнародній звітності, то інформативність даного показника для прогнозування можливих дивідендів дуже низька.

Тому для того щоб не вводити користувачів звітності в оману, ми в примітці по розкриттю статутного капіталу вказуємо, що дивіденди виплачуються тільки на підставі прибутку РСБУ, і приводимо її розмір. Однак і її можна використовувати тільки для аналізу фінансового становища компанії, але ніяк не для прогнозу майбутніх дивідендів, оскільки відповідно до ковенантом2 одного з наших кредитних договорів нам заборонено виплачувати дивіденди.

На додаток до інформації про базисного та розбавленого прибутку організація має право подати показники, розраховані на основі статей звіту про прибутки і збитки, відмінних від необхідних стандартом. У цьому випадку також потрібні відповідні пояснення.

1 Ставка податку на прибуток в наведеному прикладі становить 24%. - Прим. ред.
2 Практично у всіх кредитних договорах є так звані covenants, тобто обмежувальні умови. У них обумовлюються граничні значення показників достатності капіталу, боргового навантаження та інші умови, але іноді бувають і такі умови, як заборона викуповувати акції інших компаній, реєструвати офшори або виплачувати дивіденди. Такі умови ставляться для запобігання виведенню позичальником активів з організації.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

Найчастіше у фахівців з МСФЗ виникають складнощі з доступом до інформації про власні викуплених акціях. Справа в тому, що відомості, які фахівці компанії можуть отримати у реєстроутримувача, не завжди говорять про те, хто саме є їх кінцевим бенефіціаром, а виписку по особовому рахунку запросити досить проблематично і не більше одного разу на рік через обмеженість доступу до подібної інформації. Найчастіше фахівцям по МСФО доводиться судити про їх зміну, відстежуючи логіку укладених відомими акціонерами договорів, переглядаючи публікації в ЗМІ та за допомогою інших доступних джерел.

Розкриття інформації в звітності

МСФЗ (IAS) 33 вимагає розкривати для кожного періоду, за яким видається звіт про прибутки і збитки , Дані про базисного та розбавленого прибутку на акцію за кожним класом звичайних акцій. У поясненнях слід вказати, яким чином розраховані чисельник і знаменник формули, за якою розраховувалася прибуток на акцію. Крім того, необхідно надати інформацію про наявні фінансові інструменти з антирозбавляючими ефектом, а також інформувати користувачів звітності про значні операціях зі звичайними акціями після звітної дати.

Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Створивши окремий стандарт, присвячений цим показником, Комітет з МСФЗ тим самим підкреслив його важливість для користувачів звітності. Однак відповідно до російського законодавства дивіденди можуть виплачувати тільки виходячи з прибутку, розрахованої за РСБО. І оскільки прибуток, розрахований за російськими стандартами, може в рази відрізнятися від прибутку в міжнародній звітності, то інформативність даного показника для прогнозування можливих дивідендів дуже низька.

Тому для того щоб не вводити користувачів звітності в оману, ми в примітці по розкриттю статутного капіталу вказуємо, що дивіденди виплачуються тільки на підставі прибутку РСБУ, і приводимо її розмір. Однак і її можна використовувати тільки для аналізу фінансового становища компанії, але ніяк не для прогнозу майбутніх дивідендів, оскільки відповідно до ковенантом2 одного з наших кредитних договорів нам заборонено виплачувати дивіденди.

На додаток до інформації про базисного та розбавленого прибутку організація має право подати показники, розраховані на основі статей звіту про прибутки і збитки, відмінних від необхідних стандартом. У цьому випадку також потрібні відповідні пояснення.

1 Ставка податку на прибуток в наведеному прикладі становить 24%. - Прим. ред.
2 Практично у всіх кредитних договорах є так звані covenants, тобто обмежувальні умови. У них обумовлюються граничні значення показників достатності капіталу, боргового навантаження та інші умови, але іноді бувають і такі умови, як заборона викуповувати акції інших компаній, реєструвати офшори або виплачувати дивіденди. Такі умови ставляться для запобігання виведенню позичальником активів з організації.

МСФЗ: Як розрахувати прибуток на акцію

Павло Анікін,
начальник відділу аудиту за міжнародними стандартами ЗАТ «Руфаудіт»,
старший викладач НОУ УМЦ Російської колегії аудиторів

Журнал « МСФЗ: практика застосування »№ 6/2008

Дані про прибуток на акцію широко використовуються акціонерами та потенційними інвесторами при оцінці рентабельності компанії і багато в чому впливають на прийняття рішень про інвестування. Тому в дотриманні методики розрахунку цього показника зацікавлені як користувачі, так і укладачі фінансової звітності підприємств.

Порядок розрахунку прибутку на акцію регулюється однойменним МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share). Даний стандарт не є обов'язковим для всіх організацій. Він застосовується компаніями, звичайні акції або потенційні звичайні акції яких обертаються на ринку, а також компаніями, які знаходяться в процесі їх розміщення на відкритих ринках цінних паперів.

Згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 33, суб'єкту господарювання слід розкривати два види прибутку на акцію - базову і розбавленого. Базовий прибуток на акцію показує, яка величина чистого прибутку компанії припадає на одну звичайну акцію, що знаходиться в обігу.

Скоригований чистий значення прибутку на акцію відображає можливу мінімальну величину чистого прибутку на звичайну акцію в обігу за умови, що компанія виконає всі наявні зобов'язання з випуску нових акцій.

Базовий прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується відносно власників звичайних акцій компанії і є часткою від ділення прибутку або збитку, що відносяться до даного класу акціонерів, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за період. Якщо розкривається величина чистого прибутку або збитку від діяльності, що триває, то базовий прибуток на акцію повинна розраховуватися і щодо цього показника. На практиці компанії можуть представляти інформацію і про інших проміжних компонентах прибутку: надзвичайні прибутки або збитки, прибуток / збиток від діяльності, що припиняється, кумулятивний ефект від зміни облікової політики.

Обчислення показника базової прибутку на акцію здійснюється за формулою:

Basic EPS = (ПП - ПД) / СКА,

де Basic EPS - базовий прибуток на акцію;

ЧП - чистий прибуток за період;

ПД - посленалоговую суми дивідендів за привілейованими акціями, різниці, що виникають після погашення привілейованих акцій, і інші аналогічні ефекти привілейованих акцій, класифікованих як капітал;

СКА - середньозважена кількість акцій в обігу.

Найбільш трудомістким для розрахунку можна назвати показник середньозваженої кількості акцій в обігу. Оскільки чистий прибуток є інтервальним показником, що характеризує діяльність компанії за період, то для того, щоб адекватно відобразити залежність між величиною залученого акціонерного капіталу і прибутком, ділитися вона повинна на середня кількість акцій. Таким чином, випущені або викуплені протягом періоду акції повинні бути усереднені періодом їх перебування в обігу.

Розрахунок середньозваженої кількості акцій в обігу може бути проведений двома способами.

Спосіб 1. До акцій на початок року додаються випущені (віднімаються викуплені) акції, помножені на частку року, що залишилася c моменту їх випуску до звітної дати.

Спосіб 2. Починаючи з першого дня звітного періоду і на кожну дату змін визначається кількість акцій в обігу і множиться на частку року, протягом якої дане кількість знаходилося в обігу, після чого отримані твори підсумовуються.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу за рік двома способами.

Спосіб 1. СКА становить 459 167 шт. (500 000 + + 20 000 × 10/12 - 100 000 × 7/12 + 10 000 × × 1/12).

Спосіб 2. СКА становить 459 167 шт. (500 000 × × 2/12 + 520 000 × 3/12 + 420 000 × 6/12 + + 430 000 × 1/12).


Довідка
МСФЗ (IAS) 33 «Прибуток на акцію» (Earnings per Share) був опублікований в 1997 році і застосовувався до звітних періодів, які починаються 01.01.98 або пізніше. У лютому 2000 року Комітет з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) випустив ПКІ (SIC) 24 «Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, виконання за якими може здійснюватися пайовими інструментами» (Earnings Per Share - Financial Instruments and Other Contracts that May Be Settled in Shares), що стосується договорів, зобов'язання за якими можуть виконуватися як грошовими коштами, так і шляхом випуску акцій. У грудні 2003 року в МСФЗ (IAS) 33 були внесені зміни в рамках проекту по оптимізації стандартів. Переглянута версія стандарту застосовується до періодів, які розпочалися 01.01.05 або пізніше. На даний момент проводиться робота по внесенню в нього додаткових змін. Планується, що остаточний варіант буде прийнятий в 2009 році.

Особливим випадком зміни кількості акцій в обігу є їх дроблення. У такій ситуації застосовується наступний розрахунок: кількість акцій в обігу пе-ресчітивается з початку року, а не з моменту дроблення. Наприклад, якщо на початок року у компанії в обігу перебувало 200 тис. Звичайних акцій і 1 липня було вироблено дроблення в пропорції дві до однієї, то середньозважена кількість акцій в обігу складе не 300 тис. Шт., Як у випадку зі звичайним випуском (200 + 200х 6/12), а 400 тис. шт., тобто буде дорівнювати кількості акцій після дроблення.

Причина такого розрахунку полягає в тому, що при дробленні не відбувається зміни величини чистих активів (власного капіталу) компанії, тобто 200 тис. Старих акцій - те ж саме, що і 400 тис. Нових. Тому з економічної точки зору весь рік в обігу перебувало 400 тис. Нових акцій. Якби замість дроблення був проведений випуск додаткових 200 тис. Акцій, то це призвело б до зростання капіталу.

У компанії на 1 січня звітного року в обігу перебувало 500 тис. Звичайних акцій. Протягом року відбулися наступні зміни:

 • 1 березня випущені і сплачені 20 тис. Акцій;
 • 1 червня придбано 100 тис. Власних акцій;
 • 30 червня вироблено дроблення акцій дві до однієї;
 • 1 грудня випущені і сплачені 10 тис. Акцій;
 • 31 грудня випущені і сплачені 100 тис. Акцій.

Прибуток за рік склала 15 млн руб.

У такій ситуації для всіх значень до дроблення до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу додасться коефіцієнт дроблення 2, за допомогою якого будуть приведені у відповідність показники кількості акцій до і після дроблення.

Спосіб 1.

СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × 2 + + 20 × 10/12 × 2 - 100 × 7/12 × 2 + 10 × 1/12) або

Спосіб 2. СКА складе 917,5 тис. Шт. (500 × × 2/12 × 2 + 520 × 3/12 × 2 + 420 × 6/12 × 2 + + 850 × 1/12).

При цьому 100 тис. Акцій, випущених 31 грудня, до уваги не беруться, так як вони не перебували в обігу протягом звітного року.

Базовий прибуток на акцію складе 16,35 руб. (15 000 / 917,5).

Якщо структура капіталу компанії є простою, тобто складається тільки з звичайних акцій, то розрахунки на цьому закінчуються.

Скоригований чистий прибуток на акцію

Якщо у компанії є разводняющие цінні папери, тобто конвертовані цінні папери, опціони і варранти на акції або інші права, які при здійсненні (конвертації) можуть розвідний прибуток на акцію, то необхідно розкрити у звітності по МСФО величину розбавлений прибуток на акцію.

Якщо ж цінні папери компанії є антирозбавляючими, компанія не зобов'язана розкривати розбавленого прибутку на акцію. Дана вимога є наслідком використання принципу консерватизму, згідно з яким у фінансовій звітності слід показувати найгірший результат разводнения.

Конвертовані цінні папери

При врахуванні впливу на прибуток на акцію конвертованих цінних паперів застосовується метод умовної конвертації. Він передбачає, що на початку звітного періоду були конвертовані цінні папери (або в момент їх випуску, якщо вони були випущені протягом періоду). Крім того, виключаються нараховані за ними відсотки, тобто передбачається, що якби ці цінні папери були конвертовані, то компанія уникла б відповідних процентних витрат.

Прибуток компанії «Альфа» за звітний період склала 15 млн руб., Середньозважена кількість акцій в обігу - 1 млн. Крім того, у компанії є два випуски конвертованих облігацій:

 • перший випуск був розміщений в попередньому році і являє собою 12% -е облігації загальним номіналом 2 млн руб., конвертовані в 25 тис. простих акцій;
 • другий випуск був розміщений 30 липня поточного року і являє собою 15% -е облігації загальним номіналом 1500 тис. руб., конвертовані в 20 тис. простих акцій.

Базовий прибуток на акцію складе 15 руб. (15/1).

Для розрахунку розбавлений прибуток на акцію необхідно розрахувати скоригований чистий прибуток (врахувати вплив відсотків) і середньозважена кількість акцій в обігу, скоригована для розбавлений прибуток на акцію (врахувати вплив умовної конвертації облігацій у звичайні акції). Сума відсотків, нарахованих за конвертованими облігаціями, становить 333,75 тис. Руб. (2000 × 12% + 1500 × 15% × 5/12).

Крім того, необхідно врахувати ефект оподаткування, так як якщо б компанія не нарахувала дані витрати за відсотками, то з суми додаткового прибутку був би сплачений податок у розмірі 253,65 тис. Руб.1 (333,75 × × (1 - 0, 24)).

Разом скоригований чистий прибуток дорівнює 15 253,65 тис. Руб.

Скоригована СКА складе 1 033 333 акції (1 000 000 + 25 000 + 20 000 × 5/12), таким чином, розбавлений прибуток на акцію дорівнює 14,76 руб. (15 253 650/1 033 333).


терміни

Потенційні звичайні акції - фінансові інструменти або договори, які можуть надавати власнику право власності на звичайні акції. До них відносяться: боргові або пайові інструменти, конвертовані в звичайні акції; опціони і варранти; акції, що випускаються при виконанні певних умов.
Розбавлення - зменшення прибутку на акцію (або збільшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.
Антіразводненіе - збільшення прибутку на акцію (або зменшення збитку), яке може статися в разі конвертації наявних конвертованих інструментів, виконання опціонів (варантів) або випуску звичайних акцій при дотриманні певних умов.

Як видно з розрахунків, конвертовані фінансові інструменти дійсно розвідний (зменшили) значення прибутку на акцію. Якби відсотки по облігаціях або кількість акцій, в які вони конвертуються, були такі, що прибуток на акцію зріс у порівнянні з базовою, то такі цінні папери мали б анти-розбавляючі ефектом і не приймалися б до уваги.

Варранти і опціони на акції за своєю суттю аналогічні і надають їх власникам право придбати акції за фіксованою ціною протягом певного часу. Для їх включення в обчислення розбавленого прибутку на акцію використовується метод власних викуплених акцій. Він передбачає, що опціони (варранти) виконуються на початок звітного періоду або дату випуску, якщо він був протягом цього періоду. Вважається, що грошові кошти, отримані від здійснення таких інструментів, направляються на придбання власних акцій з метою передачі їх власникам опціонів (варантів), а відсутню кількість покривається за рахунок додаткового випуску акцій.

Наприклад, якщо ринкова вартість акцій становить 50 руб., а ціна здійснення варанта - 25 руб., то для придбання однієї акції на ринку знадобиться виручка від здійснення двох варантів. Оскільки два варанта дають право на отримання двох акцій, то, крім однієї акції, викупленої на ринку, необхідно випустити ще одну. Таким чином, здійснення кожних двох варантів призводить до виникнення однієї додаткової акції в зверненні. Для опціонів використовуються аналогічні розрахунки.

При цьому необхідно мати на увазі, що, хоча здійснення варантів або опціонів передбачається на початок звітного періоду або дату випуску, вартість їх виконання порівнюється із середньою вартістю акції за період, а не на дату випуску разводняющие цінних паперів або початок року.

Якщо ціна здійснення варанта або опціону вище за ринкову ціну акцій, то на отримані кошти можна викупити більшу кількість акцій, ніж необхідно передати їх власникам. А значить, розрахунок за методом власних викуплених акцій призведе до скорочення числа акцій в обігу. У такій ситуації опціони і варранти є антирозбавляючими цінними паперами і виключаються з розрахунку розбавлений прибуток.

Чистий прибуток компанії за період склала 5 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 100 тис. Шт. 1 січня було випущено 5 тис. Опціонів на акції (кожен опціон дає право на придбання однієї акції) з ціною здійснення 42 руб. Середня ціна акції за звітний період склала 70 руб.

Розрахуємо середньозважену кількість акцій в обігу з урахуванням здійснення всіх опціонів за методом власних викуплених акцій.

При здійсненні опціонів буде отримано право викупити акцій на суму 210 тис. Руб. (42 × 5000), тобто 3 тис. Акцій за ринковою ціною (210/70). Таким чином, в обіг буде додатково випущено 2 тис. Власних акцій (5 - 3). Скоригований чистий прибуток складе 49,02 руб. (5000 / (100 + 2)).

Ранжування разводняющие цінних паперів

Найбільш складною для розрахунку є ситуація, коли у компанії є кілька видів разводняющие цінних паперів, оскільки тоді фахівцям по МСФО необхідно коректно врахувати їх вплив на прибуток на акцію і показати найгірший варіант разводнения.

Антирозбавляючими цінні папери відразу виключаються з розрахунку. Щоб коректно врахувати вплив решти цінних паперів, їх необхідно ранжувати за ступенем впливу на прибуток на акцію. Це дозволить уникнути спотворення інформації в звітності.

Для цього необхідно виконати наступні дії:

 1. Розрахувати розбавляючими кожного цінного паперу шляхом ділення коригування чистого прибутку на коригування середньозваженої кількості акцій в обігу, до яких призводить конвертування або здійснення цінного паперу.
 2. Ранжувати всі цінні папери за впливом на прибуток на акцію від найбільшого ефекту до найменшого. При цьому чим менше значення разводняющие коефіцієнта, тим більший розбавляючими надає цінний папір.
 3. Розрахувати розбавленого прибутку на акцію шляхом покрокового збільшення розбавляючими кожного цінного паперу в порядку, визначеному в п. 2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери.

2, до тих пір поки вплив черговий папери не стане антирозбавляючими або поки не будуть враховані всі цінні папери

Прибуток компанії за звітний рік становить 25 млн руб. Середньозважена кількість акцій в обігу - 5900 тис. На початок року у компанії є такі види разводняющие цінних паперів:

 • 500 тис. Опціонів з ціною здійснення 45 руб., Кожен опціон дає право на придбання однієї акції. Середня ціна акції за звітний період склала 55 руб .;
 • 1600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 45 руб. і ставкою прибутковості 12% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 600 тис. Конвертованих облігацій номіналом 40 руб. і ставкою прибутковості 14% річних, кожні дві облігації конвертуються в одну акцію;
 • 900 тис. Конвертованих облігацій номіналом 35 руб. і ставкою прибутковості 10% річних, кожна облігація конвертується в одну акцію;
 • 400 тис. Конвертованих облігацій номіналом 60 руб. і ставкою прибутковості 11% річних, кожна облігація конвертується в дві акції.

Протягом року ніяких операцій з розбавляючими цінними паперами не відбувалося. Ставка податку на прибуток - 24%. Базовий прибуток на акцію становить 4,24 руб. (25 000/5900).

Розрахунок розбавляючими для всіх цінних паперів представлений в табл. 1. Далі послідовно додаємо вплив кожного цінного паперу відповідно до її рангом і обчислюємо показник розбавлений прибуток на акцію (табл. 2).

Таким чином, отримуємо, що 12% -е і 14% -е облігації не повинні включатися в розрахунок, так як при ранжируванні цінних паперів вони призводять до антіразводненію прибутку. Скоригований чистий прибуток на акцію складе 3,82 руб.


Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Як і всі організації, акції яких публічно звертаються на ринку, компанія відповідно до МСФЗ (IAS) 33 розкриває в звітності по МСФО прибуток на акцію.

Компанія не випускала ні опціонів, ні привілейованих акцій, тому розрахунок базової прибутку на акцію не вимагає великих зусиль. Однак для збору необхідної для цього інформації нам довелося доопрацювати автоматизовану систему, оскільки вона не дозволяла враховувати кількість акцій в обігу.

Найчастіше у фахівців з МСФЗ виникають складнощі з доступом до інформації про власні викуплених акціях. Справа в тому, що відомості, які фахівці компанії можуть отримати у реєстроутримувача, не завжди говорять про те, хто саме є їх кінцевим бенефіціаром, а виписку по особовому рахунку запросити досить проблематично і не більше одного разу на рік через обмеженість доступу до подібної інформації. Найчастіше фахівцям по МСФО доводиться судити про їх зміну, відстежуючи логіку укладених відомими акціонерами договорів, переглядаючи публікації в ЗМІ та за допомогою інших доступних джерел.

Розкриття інформації в звітності

МСФЗ (IAS) 33 вимагає розкривати для кожного періоду, за яким видається звіт про прибутки і збитки , Дані про базисного та розбавленого прибутку на акцію за кожним класом звичайних акцій. У поясненнях слід вказати, яким чином розраховані чисельник і знаменник формули, за якою розраховувалася прибуток на акцію. Крім того, необхідно надати інформацію про наявні фінансові інструменти з антирозбавляючими ефектом, а також інформувати користувачів звітності про значні операціях зі звичайними акціями після звітної дати.

Антон Парфьонов, начальник відділу міжнародної фінансової звітності ЗАТ «Група ЧТПЗ» (Челябінськ)

Створивши окремий стандарт, присвячений цим показником, Комітет з МСФЗ тим самим підкреслив його важливість для користувачів звітності. Однак відповідно до російського законодавства дивіденди можуть виплачувати тільки виходячи з прибутку, розрахованої за РСБО. І оскільки прибуток, розрахований за російськими стандартами, може в рази відрізнятися від прибутку в міжнародній звітності, то інформативність даного показника для прогнозування можливих дивідендів дуже низька.

Тому для того щоб не вводити користувачів звітності в оману, ми в примітці по розкриттю статутного капіталу вказуємо, що дивіденди виплачуються тільки на підставі прибутку РСБУ, і приводимо її розмір. Однак і її можна використовувати тільки для аналізу фінансового становища компанії, але ніяк не для прогнозу майбутніх дивідендів, оскільки відповідно до ковенантом2 одного з наших кредитних договорів нам заборонено виплачувати дивіденди.

На додаток до інформації про базисного та розбавленого прибутку організація має право подати показники, розраховані на основі статей звіту про прибутки і збитки, відмінних від необхідних стандартом. У цьому випадку також потрібні відповідні пояснення.

1 Ставка податку на прибуток в наведеному прикладі становить 24%. - Прим. ред.
2 Практично у всіх кредитних договорах є так звані covenants, тобто обмежувальні умови. У них обумовлюються граничні значення показників достатності капіталу, боргового навантаження та інші умови, але іноді бувають і такі умови, як заборона викуповувати акції інших компаній, реєструвати офшори або виплачувати дивіденди. Такі умови ставляться для запобігання виведенню позичальником активів з організації.